//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร

- นายสันติ สกุลมารยาท    
59/45-46 หมู่ที่ 2 ถนนธนบุรี-ปากท่อ  ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรศักดิ์ อยู่คงพัน    
7/7 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชาติชาย เอี่ยมศรีวรรณ    
5/692 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมพร ศิริเลิศ    
4/17 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายฉอ้อน เภกะสุต    
237/58  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมพงษ์ แซ่เตีย    
814/172 ถนนนรสิงห์  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชุมพล บุญเลิศ    
93/30 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเพิ่มศักดิ์ เทียมชัย    
1 หมู่ที่ 9  ตำบลโคกขาม  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิโรจน์ มั่นหมั่น    
31/50 ถนนพระรามที่2 นาดี  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเกอหล่าน ป้อมสุวรรณ    
54/144 หมู่ที่ 3  ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางไอลดา ประสงค์สุข    
207 ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรศักดิ์ โชติกเสถียร    
7/7 หมู่ที่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายโสภณ หนูขาว    
154/29 ถนนเจษฏาวิถี  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิฑูรย์ ล้อมวงษ์    
90/14 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย5  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางบุศรา ไวปรีชี    
33/240 หมู่ที่ 4  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อุไรวรรณแก๊ส    
61 ถนนเจริญสวัสดิ์  ตำบลกระทุ่มแบน  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยยงค์แก๊ส    
824/15 หก.สวัสดิภาพ ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- หจก. รวินท์เทรดดิ้งอินเตอร์เทรด     
43/18 ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกราก  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านชั่งปิโตรเลียม    
75/26-27 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองผลิตภัณฑ์แก๊ส    
1300/104 ถนนเอกชัย  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวีระ อิงพงษ์พันธ์    
196/18-19 หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านแพ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท พนันพล ค้าแก๊สอ๊อกซิเย่น จำกัด   
8/9-10  หมู่ที่ 3  ตำบลบางน้ำจืด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านยินดีแก๊ส   
46/22  หมู่ที่ 7  แขวงสวนหลวง  เขตกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านวีรภัทรแก๊ส   
10/67  หมู่ที่  6  ตำบลคอกกระบือ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านบางน้ำจืดแก๊ส   
53/3  หมู่ที่  3  ถนนเอกชัย  ตำบลบางน้ำจืด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพนันพลการค้า   
91/9  หมู่ที่ 2    ตำบลบางน้ำจืด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านชุมพลแก๊ส     
93/30  หมู่ที่  7    ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้าน ส. ชัยรังสี   
100/1  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเล็กกาหลง   
44/3  หมู่ที่  2  ถนนพระราม  2  ตำบลกาหลง  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายทวีศักดิ์  กัลยะกูล   
11/1  หมู่ที่  9  ตำบลนาดี  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทราสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านนวลพาณิชย์   
157  หมู่ที่  6  ตำบลสวนหลวง  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้าน ส.ทองสิมา   
360/6  ถนนสุคนธวิท  ตำบลตลาดกระทุ่มแบน  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านชัชชัยแก๊ส   
21  หมู่ที่  4  ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นางสังเวียน  เกษตรสิน   
27  หมู่ที่  9  ตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.อุไรวรรณแก๊ส   
61  ถนนเจริญสวัสดิ์  ตำบลตลาดกระทุ่มแบน  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- บจก.พนันพลค้าแก๊สอ๊อกซิเย่น   
9/8-10  หมู่ที่  3  ถนนเอกชัย  ตำบลบางน้ำจืด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านศึกษานารีแก๊ส   
62/47  หมู่ที่  3  ถนนเอกชัย-บางบอน  ตำบลบางน้ำจืด  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านฟ้าใสแก๊ส   
9/523  หมู่ที่  5  ตำบลนาดี  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม