//

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยปุยปิโตรเลียม   
99 ถนนเชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นห้าปิโตรเลียม   
23 หมู่ที่1 ถนนราชโยธา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายย้าย คำน้อย   
19 หมู่ที่2 ถนนจำบอน-เหมืองง่า ตำบลดอยคำ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย   
4 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายกนกรัชต์   
72/15 หมู่ที่19 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันจว้าปิโตรเลียม   
325 หมู่ที่2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สรวยปิโตรเลียม   
91 หมู่ที่12 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพัฒพงษ์  เสมอใจ   
33 หมู่ที่3 ถนนพหลโยธิน ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท บ้านแก๊สและเตาบริการ จำกัด   
4/10 หมู่ที่1  ถนนพหลโยธิน  ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์ เพิ่มพูน   
102/2 หมู่ที่3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนิพนธ์  ดอนเมือง   
30 หมู่ที่15 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางแสงเพ็ญ  วงศ์สลี   
378 หมู่ที่1 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางบัวลม  ทะสุ   
38 หมู่ที่1 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางศุภศรี  นรรัตน์   
342 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานเซอร์วิส   
735 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมบัติ  ศรีอ้วน   
573 หมู่ที่17 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพงษ์พันธ์  ล้ำเลิศธรรม   
727/15  ถนนอุตรกิจ   ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางยุพา  แสงจันทร์   
404/13 ถนนไตรรัตน์   ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาววรี  เพ็ชรล้ำ   
2  หมู่ที่ 10   ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางยุพาวดี  ประเสริฐศักดิ์    
31  หมู่ที่ 2  ถนนเทศลาบ 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเยาวลักษณ์  ธรรมชัย   
197/11  หมู่ที่ 15   ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิเชียร  จันทาพูน   
168  หมู่ที่ 9  ถนนพหลโยธิน   ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประเสริฐ  กิตินา   
63/1  หมู่ที่ 3 ถนนริมโขง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบันลือศักดิ์  ชุมภูอินตา   
21/1  หมู่ที่ 3   ตำบลเวียง   อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางแสงดาว  วงศ์ริยะ   
71  หมู่ที่ 3  ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนวพร  อนันต์รักษ์   
111/7  หมู่ที่ 2  เทศบาล 2   ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสามารถ  มะโนหาญ   
317  หมู่ที่ 5  ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายจักรวงศ์  เลิศฤทธิ์   
288/1  หมู่ที่ 5  ถนนเด่นห้า-ดงมะเดือ  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนวลินทร์  รอบคอบ   
179 หมู่ที่6 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนงลักษณ์  อำมาตย์มณี   
126 หมู่ที่4  ถนนบ้านทุ่ง-ร้องหลอด  ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายคณิต  ธรรมวิชัย   
101  หมู่ที่ 1 ตำบลสันสะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุจิตต์  อนันต์ชัยพัทธนา   
403 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านดวงตาพาณิชย์   
80/1  หมู่ที่  3  ตำบลท่าข้าม  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม