//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น

- นายพีระ  คุณกิตติ   
99/23  ถนนมิตรภาพ   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายมงคล  ราษฎร์อุตส่าห์   
73-74  หมู่ที่ 1   ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเรืองชัย  วงศ์วทัญญู   
448  ถนนพาณิชย์เจริญ  ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลชัยแก๊ส 1992   
419-421  ถนนหน้าเมือง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิรัตน์  จันทร์เจริญ   
9/3-4  ถนนมิตรภาพ  ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายฉลองชัย  จำเริญไพบูลย์ผล   
194 หมู่ที่ 2  ถนนอุปราช  ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญโรม  มะเส   
12/1-2 ถนนราษฎร์บำรุง  ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยาลักษณ์ (1995)   
274-275  หมู่ที่ 12 ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวจิราพร  อภิรักษ์มั่นคง   
597/1 หมู่ 1  ถนนศรีบูรพา  ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยไทยขอนแก่น (1994)   
126/1  ถนนมิตรภาพ  ตำบลสิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสินอาจิว   
157-158  ถนนราชนิกูล  ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท น้ำมันสมบูรณ์ (1993) จำกัด   
188 หมู่ที่ 1  ถนนมิตรภาพ  ตำบลบ้านแฮด อำเภอกิ่งอ.บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิชาญ  ตั้งวัฒนสุวรรณ   
110-112  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนิยม  ศรีบัว   
125 หมู่ที่ 1  ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชัยยุทธ  ศรีรังสิต   
273/49  ถนนบุญบาลประดิษฐ์  ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายแคน  ศรีนางาม   
150/1 หมู่ที่ 5  ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนยงค์การค้า   
151/1 ถนนเทพารักษ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายปิติพัฒน์  คูสกุล   
510/10-11 หมู่ที่ 4  ถนนภูเวียง-กุดฉิม  ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนพดล  รัชตพิบูล   
45/3 หมู่ที่ 14  ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธีระ  เชาว์วิรกิจ   
641/228 หมู่ที่ 1  ถนนทองประเสริฐ ซ.21 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางดลฤดี  โสภณวิสุทธิกุล   
28/4-5 หมู่ที่ 4  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายดำรง หอบุษราคัม   
197/6  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุทธิพงษ์  แก้วมหานิล   
646/4-5  ถนนกลางเมือง   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท เค.ที.ปิโตรเลียม จำกัด   
168/163 หมู่ที่ 4  ประชาสโมสร  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชลิต  ติวาภาณุชัย   
421/1 หมู่ที่ 12  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวนันทา  ดวงบรรเทา   
21 หมู่ที่ 20  ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวธนาพร ทวีวัฒน์   
30/1 หมู่ที่ 3 ถนนโพธิสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสังคม  โยธะคง   
557/1 หมู่ที่ 11 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเตชินท์  กิจจรรยา   
170-172 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวณัฐยาน์  ทานกระโทก   
31/11 หมู่ที่ 3 ถนนชาตะผดุง  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุวิทย์ แสงวิชัย   
186 หมู่ที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางพัชรี  เชาว์ประจักษ์   
37/1  หมู่ที่ 3   ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์  อ่อนหวัน   
201  หมู่ที่ 11 ถนนนิมิตรเมือง ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชิต  หงส์กาญจนกุล   
176  หมู่ที่ 2  ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสุพรรณี  ละอองเอก   
49 หมู่ที่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธเนศ  ศรีรังสิต   
204 หมู่ที่ 10  ถนนชุมแพ-หนองบัวลำพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางละไม  จันทร์ซ้าย   
158  หมู่ที่ 2  ถนนอุปราช ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านโนนทันแก๊ส   
3/7  หมู่ที่  1  ถนนโพธิ์สาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.กัลยาลักษณ์ (1995)   
274-275  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลบ้านทุ่ม  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพี พี แก๊ส   
646/4  ถนนกลางเมือง  ตำในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านดำรงพาณิช   
197/6  ถนนกลางเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเก๋แก๊ส   
31/11  หมู่ที่  3  ถนนชาตะผดุง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสุรินทร์ปิโตรเลียม   
80/3  หมู่ที่  13  ถนนกสิกรทุ่งสร้าง  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายสมศรี  พลศักดิ์ขวา   
254/1  หมู่ที่  13  ถนนเทพารักษ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.เจนยงค์การค้า   
151/1  ถนนเทพารักษ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม