//

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองหอยปิโตรเลียม   
176/1 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางพัชรี  ตันฑสุวรรณเลิศ   
36 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิเชษฐ์  จรัสวุฒิเดช   
39/1 ถนนเมืองสมุทร  ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญเชษฐ์  แก้วเตจ๊ะ   
176  หมู่ที่ 10  ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมบูรณ์  ทองล้น     
85  หมู่ที่ 5  ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์  สว่างมณีเจริญ   
12 หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนิพันธ์  ใจคำแปง   
12/1  หมู่ที่ 3  ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมาน  โอสถ   
440  หมู่ที่  1  ถนนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลศรีดงเย็น  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางพิชญา  ซ้อนอนันต์   
227  หมู่ที่ 5  ถนนโชตนา   ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพิษณุ  มั่งมูล   
191  หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิโรจน์  เมืองโคตร   
198  หมู่ที่ 2  ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายศักดิ์สิทธิ์  สุระสิงห์   
10/2 ซอย 1 ถนนสวนดอก  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายศุภกฤต  วงศ์วัฒนากุล   
24/2 ถนนสิทธิวงศ์   ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุพิศ  ตนอารีย์   
6 ถนนบำรุงราษฎร์   ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธนพนธ์  โกสุมศุภมาลา   
419/26  ตำบลท่าศาลา  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายดวงเดช  ตาริน   
46 หมู่ที่ 2  ถนนเจ็ดยอด ตำบลาช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรธี  วรรณโชดก   
116/1  ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวนิ่มน้อย  ตนอารีย์   
75  ถนนเกาะกลาง    ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สันป่าข่อยแก๊ส   
169  ถนนเจริญเมือง  ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวัฒนา มาลา   
57  หมู่ที่ 1   ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเรืองเดช  หอมวงศ์   
22/1  ถนนเมืองสาตร   ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอินตา  คำใหญ่   
35  หมู่ที่ 6  ถนนโชตนา  ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์  สว่างมณีจันทร์   
12  หมู่ที่  6  ถนนเชียงใหม่-ฝาง  ตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพล โพธิ   
184  หมู่ที่ 8  ถนนโชตนา ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายคชล  เนตรธารา   
10/14  ถนนราชเชียงแสน   ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประยูร  คันฑะวงศ์   
100/5  ถนนป่าแดด  ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสุวนี  ชัยชนะ   
72/3  หมู่ที่ 7  ถนนสันปู่เลย   อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมาน  กาบซ้อน   
63/16  หมู่ที่ 8  ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรสิทธิ์  เนตรปัญญา   
161/1  หมู่ที่ 2   ตำบลหนองยวง กิ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุพิน  ชัยรัตน์   
18  หมู่ที่ 3  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุทัศน์  สุรนันท์   
54  หมู่ที่ 3   ตำบลสันป่าเป่า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมบัติ  กันธิยะ   
153  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุพรรณ์  วรรณเวียง   
33/3  หมู่ที่ 10  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพิทักษ์  สารพฤกษ์   
152/1  หมู่ที่ 3  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสรายุธ  กอบแก้ว   
203/2  หมู่ที่ 5  ถนนเชียงใหม่-ฮอด   ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสิทธิโชคชัย  จันทร์ผ่อง   
46  หมู่ที่ 6   ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอินทร  เสียงเพลิน   
131/3  หมู่ที่ 7   ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสนั่น  สารกาศ   
161/1  หมู่ที่ 5 ตำบลลาวเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายแฉล้ม  ขำมั่น   
50/5  ถนนหัสดิเสวี   ตำบลช้างเผือก   อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุพิณ  แสงเขื่อน   
32  หมู่ที่ 2   ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางวาสนา  เดชะ   
155  หมู่ที่ 9   ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญชู  กลีบจำปา   
1/9  ถนนเจริญประเทศ ซอย 13 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุมิตรา  ทันตะละ   
119/9  หมู่ที่ 5  ตำบลป่าตัน  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิเชษฐ  ไชยยา   
1  หมู่ที่ 2  ถนนคลองชลประทาน   ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิเชษฐ์  จรัสวุฒิเดช สาขา1   
59/4  ถนนเมืองสมุทร  ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ก๊าซหุงต้ม จำกัด   
244/1 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ก๊าซหุงต้ม จำกัด (แม่เหียะ)   
81/2 หมู่ที่5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด  ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางอัมพร  กัลยาณจารี   
7 ถนนเจริญเมืองซอย 3 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวาซัพพลายส์   
255 หมู่ที่ 3 ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเพชรา  รัตนวลี   
265 หมู่ที่9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธเนศ  ชัยชนะกิจการ   
2/7 หมู่ที่8 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพรรณชัย  สืบสันติธรรม   
3/9 หมู่ที่1 ถนนโชตนา ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวจิระพรรณ  เมฆศิริอุดม   
326 ถนนโชตนา  ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม