//

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง

- นางบุญสม แซ่เต็ง   
164/8 หมู่ที่ 8 ถนนวิทิตหรรษา ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอุดร วสุสัณห์   
211 หมู่ที่ 9 ถนนสามัคคีราฎร ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง    
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอดิศักดิ์ ธรรมบุญเป็ง   
541/2 หมู่ที่ 4 ถนนเถินบุรี ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประพัฒน์  รัตนสืบ   
9/3-4  ถนนท่าคราวน้อย  ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญเทียน  ภิรมย์   
16 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกิตติศักดิ์ แก้วมา   
87 ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเสาวนีย์ ศีลพรกรกุล   
159  ถนนพหลโยธิน  ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายยืน  เอื้อจริง   
308 หมู่ที่ 9  ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟตี้โปรดักส์ จำกัด   
439 หมู่ที่ 11  ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนาการลำปาง   
97/6  ถนนพหลโยธิน  ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรชัยลำปาง   
26 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว  ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ลำปางคูณ จำกัด   
350 หมู่ที่ 1  ถนนลำปาง-เด่นชัย  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเสรีปิโตรเลียม   
141  ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว  ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังเหนือปิโตรเลียม   
375 หมู่ที่ 4  ถนนลำปาง-วังเหนือ  ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวเรืองปิโตรเลียม   
335  ถนนพหลโยธิน  ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด   
490  ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอมร วสุสัณห์   
211 หมู่ที่ 9 ถนนสามัคคีราฎ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรินทร์  ศรีแกวงศ์   
200/11-12  หมู่ที่ 6  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายโรมรัน  ต่วนเทศ   
266/6 หมู่ที่ 15 ถนนลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวศิริรัตน์  มหายศนันท์   
135/1 ถนนพหลโยธิน  ตำบลสวนดวก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายมงคล ต่วนเทศ   
49 หมู่ที่ 12 ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- จ.ส.อ.ประยุทธ  ณ  ลำปาง   
322 ถนนซุปเปอร์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางทองใบ  ผ่องใส   
207 หมู่ที่ 9  ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังน้อย จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางยัว  แซ่ย่าง   
143  หมู่ที่ 3 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอาทิตย์  ยศกุณา   
211/4  หมู่ที่ 8  ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรินทร์  บูรณะเครือ   
8/1  ถนนวังโค้ง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เฉี่ยวกี่   
15-21  ถนนประธานไมตรี   ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนราพร  แซ่แต้   
53  ถนนรัษฎา   ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสรศักดิ์  ศรีบุญเรือง   
87  หมู่ที่ 7 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเขตต์  วงศ์เจริญกิจ   
97/1  ถนนวิเชตวัฒนา   ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร.ต.สุพล  แก้วสัยสังข์   
2/2  ถนนลูกเสือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายทศพล  อนันฆมนตรี   
6  หมู่ที่ 3   ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสายสุพรรณ  คงอ่อน   
76  หมู่ที่ 3  ถนนพหลโยธิน ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางทองใบ  ผ่องไสย   
207  หมู่ที่ 9  ถนนลำปาง-วังเหนือ  ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางชื่นจิตต์  มณฑากูล   
169 ถนนวังขวา  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมืองลำปาง   จังหวัดลำปาง    
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางกนกวรรณ  โยธาวุฒิ   
316 หมู่ที่ 1  ถนนพหลโยธิน  ตำบลชมพู  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง    
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธรรมชาติ  เกิดเที่ยง   
83/4  หมู่ที่ 7  ตำบลล้อมแรด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายองอาจ  ฤทธิพรหม   
112/1  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประหยัด  พุทธวงศ์   
4  ถนนตัดใหม่  ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยศิริ   
138/63 ถนนพหลโยธิน  ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอาดลำปาง   
111-119 ถนนบุญวาทย์  ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุรินทร์  ศรีแกวงศ์   
64/1 หมู่ที่ 2  ถนนแม่ทะลำปาง-  ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพิพัฒน์  แสนคำ   
364 หมู่ที่ 7  ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอนุชาติ  เมืองมา   
205 หมู่ที่ 6 ถนนขุนวัง  ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเทอดศักดิ์  มงคลวิสุทธ์   
84 หมู่ที่ 11 ถนนเสริมงาม-ลี้ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายรณชัย  อินถา   
62 หมู่ที่ 6  ถนนห้างฉัตร-เกาะคา  ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์  ทิบุญ   
4 หมู่ที่ 2  ถนนจามเทวี  ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านราชาแก๊ส   
8/1  ถนนวังโค้ง  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- หจก.เฉี่ยวกี่   
15-21  ถนนประสานไมตรี  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสุรินทร์พาณิชย์ (สาขาจิตอารีย์)   
200/11-12  หมู่ที่  6  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสุรินทร์พาณิชย์ (สาขาจิตอารีย์)   
64/1  หมู่ที่  2  ถนนลำปาง-แม่ทะ  ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม