//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.ซี.ก๊าซซัพพลาย   
441/1-3  ถนนมิตรภาพ  ตำบลกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์ชัยปิโตรเลียม   
13/1  ถนนมิตรภาพ  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายไชยรัตน์  ศรีรังสิต   
325/5-7  ถนนชุมค้า  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประเสริฐ  สำโพธิ์   
204 หมู่ที่ 2   ถนนอนันทจินดา  ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาววนิดา  แซ่ตัง   
41-42 หมู่ที่ 2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ  ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาไทยแก๊ส   
387/1-2 ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท สีคิ้ว ก.พานิช จำกัด   
356/7-8  ถนนชุมค้า  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสวัสดิ์  ปวีณาภรณ์   
327/1  ถนนนิวาสวัฒนกิจ  ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริกิจแก๊สปิโตรเลียม   
206-208   ถนนพิบูลย์ละเอียด  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนพงษ์ราชสีมา   
210-214  ถนนสุรนารี  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธานินทร์  ทิพย์เผอิญสุข   
509 หมู่ที่ 11  ถนนกองวัดชีนเซรุ่ม  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเกรียงศักดิ์  ตั้งชีวินศิริกุล   
87-88  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลประทาย อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเลอพงษ์  พัฒนากุล   
26 หมู่ที่ 1  ถนนบ้านเหลื่อม-ปะคำ  ตำบลสระพระ กิ่ง อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอลงกต  พงษ์สง่างาน   
314/1-2 หมู่ที่ 11  ถนนชุมพวง-ทางพาด  ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประมวล  พงษ์จะโปะ   
5/2 หมู่ที่ 4  ถนนปักธงชัย-เขื่อนลำพระเพลิง  ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุเทพ  ธีรพัฒนพงศ์   
107-109 หมู่ที่ 11 ถนนด่านขุนทด-บ้านเก่า ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเด่นชัย  สิรคุณากร   
619/10 หมู่ที่ 2  ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ  ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวุฒิ  ลิ้มวิไล   
14 หมู่ที่ 3 ถนนรพช.หนองไผ-หนองนกคุ้ม  ตำบลสีสุก อำเภอจักราข จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอำพล  ศรีโพธิ์   
91 หมู่ที่ 9  ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุนันท์  เชษฐขุนทด   
619/20 หมู่ที่ 2  ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ  ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิรัช  มณีรัตนะกูล   
594-596  ถนนมิตรภาพ  ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายฉัตรชัย อยู่หมื่นไวย   
146 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนันที  พิทักษ์   
41/5 ซ.มิตรภาพ19  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสิทธิชัย  อภิรัตนพัลลภ   
18/26-27 ถนนเทศบาล ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางนัฐทรีญา  ชมโคกกรวด   
1169 ถนนเบญจรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิสิทธิ  ศิริจรูญวงศ์   
72  ตำบลจอหอ  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์  เมืองกลาง   
242 หมู่ที่ 1 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเพลินคิด  สิงห์สระน้อย   
109 หมู่ที่ 5 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุวรรณี  นมเกษม   
597/2 หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายทรงชัย  อัครพรชัย   
507 หมู่ที่ 3 ซ.มิตรภาพ 19 ถนนเจนจบทิศ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางรัตน์ดาพรณ์  โคตจันทึก   
128 หมู่ที่ 8 ถนนชุมพวง-ทางพาด ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสุนิษฐา ทรัพย์บุญวิไล   
1313 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวินัย มหาสิงห์   
54 หมู่ที่ 8 ถนนลำทะเมนชัย-ชุมพวง ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบรรจบ โพธิ์จิตย์   
103 หมู่ที่  1 ตำบลเมืองยาง กิ่ง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญเลิศ  ศรีวัฒนวรชัย   
259 ถนนรถไฟ 1  ตำบลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวนพรัตน์  บุตรศรีภูมิ   
589 หมู่ที่ 1  ถนนชุมพวง-ลำปลายมาศ  ตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท อุ่ยกี่พาณิชย์ดงเค็ง จำกัด   
6 หมู่ที่ 14  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายคูณ  วงษ์พันธ์   
205 หมู่ที่ 3 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม