//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ไทยแสงสงขลา   
224/12-13  ถนนไทรบุรี  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพงษ์ชัย  รัตโนดม   
90/62  ถนนกาญจนวานิช   ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านสุชินแก๊ส   
76/6  ถนนราษฎร์อุทิศ 1  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านสหการค้าแก๊สนาทวี   
305  หมู่ที่  1  ถนนเลนุกูล  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- หจก.จ.ศิริกีส   
278/37  ถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์ 5  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- หจก.สงขลา บี เอ็ม พาณิชณ์   
227  ถนนรามวิถี  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุชิน  วงศ์ใหญ่   
76/6  ถนนราษฎร์อุทิศ  1 ตำบลบ่อยา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสถาพร  นวลประดิษฐ์   
2/3  หมู่ที่ 5  ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุวัฒน์  ตั้งกิจเชาวลิต   
305  หมู่ที่ 1 ถนนเลนุกูล  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอดิชาติ  อภิวัฒน์การุญ   
63  หมู่ที่ 5  ถนนกอบกุลอุทิศ 6 ตำบลพังลา   อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกิตติพันธ์  ศรีพัฒนพิบูล   
52  หมู่ที่ 5  ถนนกอบกุลอุทิศ 6 ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนิรัน  หนูช่วย   
259/2 หมู่ที่ 1  ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสุภิญญา  จิรพันธ์พาณิชย์   
40/4-5  ถนนรวมจิต  ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวสันต์  จิรพันธ์พาณิชย์   
174/2  หมู่ที่ 7  ซอย 52 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลา บี.เอ็ม.พาณิชย์   
227  ถนนรามวิถี  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสาโรจน์  ลอยแก้ว   
55/3  หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนพพงศ์  ไชยคง   
22/1  หมู่ที่ 5 ถนนเขาแดง-ระโนด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพิเชฎฐ์ แซ่อึ้ง   
109  ถนนรามวิถี   ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมศักดิ์  ฑปภูผา   
193 ถนนราษฎร์อุทิศ   ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวลลิตา  ปรัชญากาญจน   
8 ถนนรัตนวิบูลย์   ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวเฉลิม  แก่นเมือง   
60/40  หมู่ที่ 2  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิหราพาณิชย์   
109  ถนนรามวิถี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายจิโรจน์  แซ่จู   
177/12 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านสหการค้าแก๊สนาทวี   
29  ถนนแปลงประดิษฐ  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่แก๊ส   
172  ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอุหมาด  ศรีอาหมัด   
39/13  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1  ตำบลหาดใหญ อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประเสริฐ  พรหมน้ำคำ   
249 หมู่ที่ 1  ถนนเพชรเกษม  ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ศิริชัยแก๊ส   
278/37  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเกียรติศักดิ์  จันทรวงศ์   
50/1 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวกัลยา  ถีราวุฒิ   
45 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุคนธ์  แก้วมณี   
131/2 หมู่ที่ 1 ถนนหัวเขาแดง-ระโนด ตำบลชิงโค อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางยุพา  จันทร์สงค์   
57/1  หมู่ที่ 7 ถนนเกาะยอ ตำบลหัวเขา อำเภอแว้ง จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสามารถ แซ่โง้ว   
131 หมู่ที่ 3  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลปริก  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายชนะ  นันทาสิน   
74  หมู่ที่ 1  ถนนราษฎร์บำรุง  ตำบลสะบ้าย้อย  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่แก๊ส    
492/11  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประยูร  หัดเจริญ   
126/2 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวกฤติกา  จันทร์โชคทวี   
64 ถนนสวนหมาก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวสันต์ แก้วสะอาด   
12 ถนนสงขลาพลาซ่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายจรูญ  มุนินทรวงค์   
289/5 หมู่ที่ 2 ถนนศิริมงคล ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายยินดี  วโรดมวิจิตร   
316/5 หมู่ที่ 2 ถนนราษฎร์รักษ์ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านสมพรแก้วบริสิทธิ์   
157  หมู่ที่  1  ถนนรัตนอุทิศ  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านจิรพันธ์พาณิชย์   
40/4-5  ถนนรวมจิต  ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเจียพาณย์   
174/2  หมู่ที่ 7  ซอย 52 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านประเสริฐ์การค้า   
247  หมู่ที่1  ตำบลลำไพล  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสินไทยพาณิชย์   
86/9  หมู่ที่  2  ถนนเพชรกาฬ  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านไทยสมบูรณ์   
329/1-3  หมู่ที่ 2 ถนนเพชรกาฬ  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านปาดังแก๊ส   
351/9  หมู่ที่  2  ถนนถนัดสร้างพัฒนา  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านทวีการค้า   
316/5  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านนา  อำเภอจะนะ  จังหวัดสลขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านชนะการไฟฟ้า   
74  หมืที่  1  ถนนราษฎ์บำรุง  ตำบลสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านบัณฑิต   
525/100  หมู่ที่  3  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใญ่  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านชวลิตเฟอร์นิเจอร์   
108  หมู่ที่  8  ถนนนาทวี-ประกอบ  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านปิคนิคแก๊ส   
100  ซอย  10  ถนนศรีภูวนารถ  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
- ร้านหาดใหญ่เนี่ยนแก๊ส   
193  ถนนราษฎร์อุทิศ  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
- ร้านสงขลาแก๊ส   
60/40  หมู่ที่  10  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
- ร้านวัชรพาณิชย์   
8 ถนนสวนหมาก  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
- นายวิรัน  จันทอุไร   
28/1  หมู่ที่  3  ตำบลชะแล้  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
- นางมะลิ  ประดิษฐ์   
12  หมู่ที่  2  ถนนป่าสน-ป่ากอ  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา
- ร้านบ่อแดงมินิมาร์ท   
9/3  หมู่ที่  4  ตำบลบ่อแดง  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา
- ร้านศิริแก๊ส   
39/13  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1  ตำบลหาดใหญ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ร้านไวไฟดางเทียม   
286/1  ถนนต่างตานุสรณ์  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา
- นายหนูกลาย  นวลสิงห์   
132/14  หมู่ที่  1  ซอย 27  ถนนเพชรเกษม  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
- ร้านรัตนการค้า   
551  หมู่ที่  2  ถนนสงขลา-เกาะยอ  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
- นายเจริญ  จันทร์เอียด   
12  ซอย  1  ถนนนาสาร  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม