//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี

- นางฉลวย หนูทอง   
20/4  หมู่ที่ 10 ถนนคลองสาม-ลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกิตติโชต  มิศพล   
33/246  หมู่ที่ 4  ถนนเลียบคลองสี่ ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี    
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท ทิพยเทรดดิ้ง จำกัด   
295 หมู่ที่ 13  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมสุขปทุมธานี    
113  ถนนเจริญผลวัฒนา ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่มุมเมืองเชลล์แก๊ส    
355/225 หมู่ที่ 15  ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรอบทองแก๊ส    
91/18-19  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิ รังสิตแก๊ส    
291 ถนนรังสิต-ปทุมธานี  ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก๊สปทุมบริการ    
19/3 หมู่ที่ 2  ถนนติวานนท์  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายณัฐพร ฤทธิเลิศ    
67/88 หมู่ที่ 3  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางจารุกาญจน์ อินสุวอ    
89/483  หมู่ที่ 9  ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิชัย เตชะอร่ามวงศ์    
344,346 ซอยพหลโยธิน 127 ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพีระ ศูนย์แสง    
130/2  ถนนติวานนท์  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสำราญ เหลืองพีระชัย   
355/1256 หมู่ที่ 15  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเผด็จ ฉิมมิ    
2/114  ซอยลำลูกกา 41 ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายจักราวุธ พุทธธรรมรักษา    
99 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี-นนทบุรี ตำบลบางหลวง  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายรุ่งโรจน์ บุญสนธิ    
28/11 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวจิริวรรณ โคสกานัน    
1/3 หมู่ที่ 2  ถนนลำลูกกา-วังน้อย ตำบลบึงคำพร้อย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางศรีนวล แสงศรี   
31/18 หมู่ที่ 2  ถนนเลียบคลองสาม  ตำบลคลองสาม  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางมลิวรรณ  ตันติพจน์    
40/33-34  ถนนปทุมธานี-นนทบุรี ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.รุ่งเรืองแก๊สบริการ    
172/4 หมู่ที่ 1  ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายทวี  ขุนทองไทย   
377 หมู่ที่ 5  ซอย7ก  ถนนเสมา-ฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพงศ์ธร  พงศ์วิศวกิจ   
23/7 หมู่ที่ 6  ถนนเลียบคลองสอง  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางจารุณี  บุญเสริม   
1/7 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวอรุณรุ่ง  อิ่มน้อย   
25 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางละเอียด  เคาศรี   
29/1  หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิรัตน์  ขิงสันเทียะ   
141  ถนนรังสิต-ปทุมธานี  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายณรงค์  หรูวรวิจิตร   
37/385 หมู่ที่ 4  ถนนเลียลคลองสาม  ตำบลคลองสาม  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านคูคตแก๊ส   
11/143  หมู่ที่  5  ถนนลำลูกกา  ตำบลคูคต   อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านรินทร์ทองแก๊ส   
51/199  หมู่ที่  2  ถนนลำลูกกา-พหลโยธิน  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านริเวอร์ปาร์คแก๊ส   
802/986  หมู่ที่  12  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม