//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน

- นายวิบูล ขัตติพัฒนาพงษ์   
345/6 ถนนสุมนเทวราช  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางบุษยาพร  จิตมะโน   
78  หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสิทธิพงษ์  หงส์เงิน   
138  หมู่ที่ 5   ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสรสิทธิ์ อุทธกัง   
159/39  หมู่ที่ 3  ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายยอด  วงศ์เรียบ   
133  หมู่ที่ 4   ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายหยุน  ปรางค์สันติกุล   
55  หมู่ที่ 3   ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสฤษดิ์  อินตุ้ย   
38  หมู่ที่ 6 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนันทวัฒน์ เงินจันติ๊บ   
3  หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแก่น กิ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางจินตนา  สุปินะ   
292  หมู่ที่ 7   ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางวิไลวรรณ  กันมา   
204/1  หมู่ที่ 4   ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางพัชรินทร์  จิตรวงศ์นันท์   
14  หมู่ที่ 8   ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุพจน์  จันทะลอง   
11  หมู่ที่ 3  ตำบลน้ำแก่น กิ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายนัตถ์  ทนันไชย   
21  หมู่ที่ 3   ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญตัน  ชัยวงศ์   
256  หมู่ที่ 4   ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางเอมอร  ไทยนอ   
276  หมู่ที่ 3  ตำบลม่วงติ๊ด  อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายผ่าน  วิยา   
151  หมู่ที่ 7  ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกิตติพงศ์  เดียวตระกูล   
54/1  ถนนใจผาสุข   ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางอรพรรณ์  ก๋าวงศ์   
26  หมู่ที่ 3   ตำบลเมืองจัง  กิ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมควร  นาคสีดี   
98/1  หมูที่ 2   ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายศิริศักดิ์  ศิริอังกุล   
1/1  หมู่ที่ 3 ถนนวรนคร   ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสม  แสนอาทิตย์   
29  หมู่ที่ 11 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายรณชัย  แซ่เติน   
96  หมู่ที่ 2   ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายบุญหล่ำ  งามแปง   
106  หมู่ที่ 5  ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง  จำกัด   
51  หมู่ที่ 2  ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวบัวคลี่  นันภิวงศ์   
106  หมู่ที่ 1   ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- หจก. ไตรรัตน์วรนคร   
218  หมู่ที่ 8  ตำบลปัว  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท เต็งไตรรัตน์  จำกัด   
39  ถนนผากอง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม