//

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงแก๊ส   
517 ถนนโกสีย์  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายยงยุทธ  วิทยาวโรจกิจ   
152 หมู่ที่5  ตำบลลาดยาว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายวิสุทธิ์  พงษ์ธนะเศรษฐ   
26 หมู่ที่ 5  ตำบลไพศาลี  อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทรภัณฑ์   
11  ถนนแสงสันติสุข   ตำบลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพิษณุ  อินทรวิเศษ   
50/15-17  ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายเผ่า  บำรุงศรี   
18/11 หมู่ที่ 6  ตำบลพยุหะ  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านนครสวรรค์แสงเสริม   
605/58 หมู่ที่ 10  ถนนพหลโยธิน  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางอังคนีย์  กฤษณพันธ์   
128-129  ถนนสุวรรณสามัคคี  ตำบลลาดยาว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านโค้วไทยหลีวิทยุ-โทรทัศน์   
96/1  ถนนท่าตะโก  ตำบลท่าตะโก  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประสพโชค  สิริสัทธาธรรมคุณ   
82  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสุรีย์พรรณ  ศีลากุล   
234/10-11  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ้งตาคลี   
180-182 หมู่ที่ 1  ถนนมิตรสัมพันธ์  ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายภาณุพล  วัฒนภาณุ   
187/33  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายอุทัย  คงสิบ   
218 หมู่ที่ 1  ตำบลเจริญผล  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายกัมพล  สีมาขจร   
105 หมู่ที่ 6 ตำบลลาดยาว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายภพ  ทองเปลว    22/5  ถนนอมราวิถี  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสมบัติ  ระเจริญ   
69/2  ถนนสารนิธิ์  ตำบลตาคลี  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายไพโรจน์  กัลป์ยาณวิสุทธิ์   
41/4 หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านโคกเดื่อ  อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางวัลนิดา  เปี่ยมแพร   
987/2 หมู่ที่ 9  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายพรชัย  พุ่มเจริญ   
45/3 หมู่ที่ 2  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุชาติ  จันทร์เทศ   
10 หมู่ที่ 11  ตำบลบางเคียน  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาววารุณี  เจนวรรณกุล   
112/75  ถนนวงศ์สวรรค์  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายปัญญา  เฉลียวชาติ   
150/65 หมู่ที่ 4  ถนนนครสวรรค์-ชุมแสง ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุพจน์  ธนแสงประภา   
จ. 55/34  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางวราพร  หงษ์ยิ้ม   
18/3 หมู่ที่ 1  ตำบลวังซ่าน  อำเภอแม่วงศ์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- บริษัท เอ็น.เอส.ปิโตรเลียม จำกัด    
46/23 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางสาวสมพร  เชิดเมืองปัก   
4/24 ถนนพุทธมงคล ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายประเสริฐศิลป์  รอดแก้ว   
5/2  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายภาณุวัฒน์  ศิวสิริการุณย์   
4-6 ถนนตัดใหม่โรงเรียนปากน้ำโพเดิม  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายธานินทร์  นาคจิตรการ   
ช. 75/28  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายสุทิน  เล็กวิไล    
89/1 หมู่ที่ 2  ถนนนครสวรรค์-ชุมแสง  ตำบลเกยไชย  อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นางขวัญตา  เลิศพิทักษ์   
501/8 หมู่ที่ 2  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- นายจรัญ  วัชรพิบูลย์   
176/4  หมู่ที่ 1 ถนนสายเอเชีย  ตำบลหนองกระโดน  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  ปตท. จำกัด  (มหาชน)
- ร้านวิจิตรรุ่งเรือง   
63  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลช่องแค  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- นางสาวก้านตอง  อินทร์กลิ่น   
140/1  หมู่ที่  4  ตำบลพยุหะ  อำเภอพยุหะคิรี  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านวิลัยพันธ์การไฟฟ้า   
127/1  หมู่ที่  1  ตำบลท่าตะโก  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านชาญชัยแก๊ส   
4-6   ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพิทักษ์แก๊ส   
87  ถนนจุฬามณี  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านนานาแอร์ (แก๊ส)   
82  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านแหลมทองก๊ส   
จ.55/34  ถนนดาวดึงส์  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านเฮงเจริญ   
501/8  หมู่ที่  2  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- บมจ.เอ็น.เอส.ปิโตรเลียม   
46/23  หมู่ที่  10  ตำบลวัดไทร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านภูริพาณิชย์   
369/83  หมู่ที่  3  ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านวนิดา   
338/2  หมู่ที่  4  ตำบลพยุ   อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านโสภณรุ่งเรือง   
184  หมู่ที่  2  ตำบลสุขสำราญ  อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพิษณุภัณฑ์   
50/15-17  หมู่ที่  8  ตำบลหนองบัว  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านแสงจันทร์แก๊ส   
987/2  หมู่ที่  9   ตำบลสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพูนสินบริการ   
5  ถนนแสงมุกดา  ตำบลชุมแสง  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านแสงทองนาฬิกา   
96/4  หมู่ที่  1  ตำบลท่าตะโก  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านสมชาย  พรมเคียงอ่อน   
199  หมู่ที่  1  ตำบลหนองกลับ  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านพรชัยเจริญแก๊ส   
45/3  หมู่ที่  2  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- ร้านธงชัยการไฟฟ้า   
37/1  หมู่ที่  6  ตำบลไพศาลี  อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์   
บริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

| ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงราย | ร้านจำหน่ายก๊าซ เชียงใหม่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พะเยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ แม่ฮ่องสอน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำพูน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลำปาง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุโขทัย |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ตาก | ร้านจำหน่ายก๊าซ แพร่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุตรดิตถ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ น่าน | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยนาท | ร้านจำหน่ายก๊าซ กำแพงเพชร | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครสวรรค์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิจิตร | ร้านจำหน่ายก๊าซ พิษณุโลก | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบูรณ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุทัยธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ พังงา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ภูเก็ต | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชุมพร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระนอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุราษฎร์ธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ กระบี่ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครศรีธรรมราช | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตรัง | ร้านจำหน่ายก๊าซ พัทลุง | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยะลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นราธิวาส | ร้านจำหน่ายก๊าซ สงขลา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปัตตานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ฉะเชิงเทรา | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชลบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ตราด | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครนายก | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปราจีนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ระยอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ จันทบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ ประจวบคีรีขันธ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ เพชรบุรี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กรุงเทพมหานคร
| ร้านจำหน่ายก๊าซ กาญจนบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ลพบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุพรรณบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ อ่างทอง | ร้านจำหน่ายก๊าซ สิงห์บุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ พระนครศรีอยุธยา | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครปฐม | ร้านจำหน่ายก๊าซ ราชบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสงคราม | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรสาคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สมุทรปราการ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นนทบุรี | ร้านจำหน่ายก๊าซ ปทุมธานี |
| ร้านจำหน่ายก๊าซ นครพนม | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองคาย | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุดรธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ เลย | ร้านจำหน่ายก๊าซ สกลนคร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ขอนแก่น | ร้านจำหน่ายก๊าซ ชัยภูมิ | ร้านจำหน่ายก๊าซ นครราชสีมา | ร้านจำหน่ายก๊าซ บุรีรัมย์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ สุรินทร์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ กาฬสินธุ์ | ร้านจำหน่ายก๊าซ ร้อยเอ็ด | ร้านจำหน่ายก๊าซ ศรีสะเกษ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อำนาจเจริญ | ร้านจำหน่ายก๊าซ อุบลราชธานี | ร้านจำหน่ายก๊าซ มหาสารคาม | ร้านจำหน่ายก๊าซ มุกดาหาร | ร้านจำหน่ายก๊าซ ยโสธร | ร้านจำหน่ายก๊าซ สระแก้ว | ร้านจำหน่ายก๊าซ หนองบัวลำภู |

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม