//

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

เชิญร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน "นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม"

วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 07.30 - 17.30 น.
ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) และบริษัท โอสถสภา จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

07:30 - 08:00 น.    
ลงทะเบียนรับเอกสารและอาหารว่าง ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3
08:00 - 09:30 น.    
ออกเดินทางไปยังศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ   (NANOTEC)  สวทช. จ.ปทุมธานี                          
09:30 - 09:45 น.    
กล่าวต้อนรับ โดยผู้บริหาร พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
-  ภาพรวมประวัติความเป็นมาและชมวีดีทัศน์ สวทช.
09:45 - 10:20 น.     
สรุปภาพรวมสวทช. โดย คุณศรีทิพย์  อุชชิน รักษาการผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า สวทช. ฝ่ายการตลาด
10:30  - 11:30 น.    
เยี่ยมชม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
- ห้องปฎิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมพอสิท
-  ชมงานวิจัยการคิดค้นและพัฒนาเครื่องต้นแบบผลิตน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน หรือ SOS Water
11:30 - 12.30 น.
คณะเยี่ยมชมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
12:30 - 13:30 น.
ออกเดินทางไปยัง บริษัท โอสถสภา จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
13:30 - 16:00 น.
กล่าวต้อนรับ โดยผู้บริหาร พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
-  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ประวัติความเป็นมา
-  นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
นำเยี่ยมชมกระบวนการผลิต พร้อมวิทยากรบรรยาย
พักรับประทานอาหารว่าง
ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึก
16:00 - 17:30 น.
เดินทางกลับยัง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสวัสดิภาพ

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด: กำหนดการและใบสมัีคร
เว็บไซต์: http://www.fti.or.th
อีเมล์: jirawand@off.fti.or.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม