//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท O กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ

15. ประเภท O กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคมและการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
หมวด 90 กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน

 • หมู่ 900 กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน
 • หมู่ย่อย 9000 กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน
- การเก็บขยะ ของเสีย และสิ่งปฏิกูล ทั้งจากครัวเรือนหรือจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม การขนส่งและการกำจัดสิ่งเหล่านี้ โดยการเผาให้เป็นเถ้าถ่านหรือโดยวิธีอื่น ๆ และการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลของคนโดยผ่านทางท่อระบายน้ำ ท่อระบายของเสีย หรือโดยวิธีอื่น ๆ และการดูแลหรือการกำจัดสิ่งเหล่านี้
- การลดปริมาณสิ่งปฏิกูล การเก็บขี้เถ้า การเก็บขยะในถังขยะจากที่สาธารณะ การขนถ่ายขยะจากการก่อสร้างอาคาร การกำจัดขยะบนบกหรือในน้ำ การฝังและการไถกลบขยะ และการปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย การปล่อยทิ้งและการทำความสะอาดที่รองรับของเสียและถังส้วมซึม การให้บริการสารเคมีสำหรับห้องน้ำ การละลาย การร่อนและการกรอง การตกตะกอน การตกตะกอนทางเคมี การกระตุ้นให้เกิดตะกอนน้ำมัน และกระบวนการอื่น ๆ สำหรับการกำจัดสิ่งปฏิกูล และการบำรุงรักษาท่อระบายของเสียและท่อระบายน้ำ
- รวมทั้งการกวาดและการล้างถนน ทางเดิน ที่จอดรถ ฯลฯ

ยกเว้น
- การควบคุมศัตรูพืชและโรคระบาดทางการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0140 (กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเว้นกิจกรรมบริการรักษาสัตว์)
- การนำเศษและของที่ใช้ไม่ได้มาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมวด 37 (การนำผลิตภัณฑ์เก่ามาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่)
- การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการจ่ายน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4100
- การก่อสร้างและซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520 (การก่อสร้างอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา)
- กิจกรรมการฆ่าเชื้อและการทำลายเชื้อในอาคาร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7493 (กิจกรรมการทำความสะอาดอาคาร)
หมวด 91 กิจกรรมขององค์กรสมาชิก ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • หมู่ 911 กิจกรรมขององค์กรทางธุรกิจ องค์กรนายจ้าง และองค์กรทางวิชาชีพ
 • หมู่ย่อย 9111 กิจกรรมขององค์กรทางธุรกิจและองค์กรนายจ้าง
- กิจกรรมขององค์กร ซึ่งสมาชิกมีความสนใจร่วมกันในการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในประเภทธุรกิจหรือการค้า รวมทั้งการทำฟาร์ม หรือความเจริญเติบโตและภาวะทางเศรษฐกิจของพื้นที่เฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงประเภทธุรกิจ
- รวมทั้งกิจกรรมการรวมกลุ่มของสมาคม ซึ่งสมาชิกอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน และการรวมกลุ่มของสมาคมท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการขยายพื้นที่ที่ครอบคลุม
- การบริการหลักเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเป็นตัวแทนเจรจากับรัฐบาล การประชาสัมพันธ์ และการเจรจาด้านแรงงาน
- กิจกรรมของหอการค้า สหภาพ และองค์กรที่คล้ายกัน

ยกเว้น
- การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ โดยองค์กรทางธุรกิจและองค์กรนายจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 221 (การพิมพ์โฆษณา)
- การเจรจาด้านแรงงาน โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7414 (กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ)
 • หมู่ย่อย 9112 กิจกรรมขององค์กรทางวิชาชีพ
- กิจกรรมขององค์กร ซึ่งสมาชิกมีความสนใจร่วมกันในการดำเนินการทางด้านวิชาการในแต่ละสาขา หรือด้านวิชาชีพ หรือด้านเทคนิค
- รวมทั้งกิจกรรมของสมาคมผู้ชำนาญเฉพาะทาง ที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน วัฒนธรรม เช่น นักเขียน จิตรกร นักแสดงประเภทต่าง ๆ นักหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
- สมาชิกขององค์กรเหล่านี้ โดยทั่วไปมีพื้นฐานด้านการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือที่สูงกว่าระดับเทคนิค แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น เนื่องจากมีสมาคมหัวหน้าคนงาน พนักงานขาย ตัวแทนการประกันภัย ผู้จดชวเลข ฯลฯ รวมอยู่ด้วย
- การบริการหลักเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การก่อตั้งและการกำกับดูแลมาตรฐานของการดำเนินงาน การเป็นตัวแทนเจรจากับรัฐบาล และการประชาสัมพันธ์

ยกเว้น
- การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ โดยองค์กรทางวิชาชีพ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 221 (การพิมพ์โฆษณา)
- การศึกษาที่จัดให้โดยองค์กรทางวิชาชีพ ได้จัดประเภทไว้ในประเภทที่เหมาะสมในหมวด 80 (การศึกษา)
 • หมู่ 912 กิจกรรมของสหภาพแรงงาน
 • หมู่ย่อย 9120 กิจกรรมของสหภาพแรงงาน
- กิจกรรมของสมาคม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างที่สนใจในการเป็นตัวแทนของ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทำงาน และร่วมกันแสดงบทบาทผ่านทางองค์กร
- รวมถึงกิจกรรมของสหภาพของคนทำงานด้านวิชาชีพ ด้านเทคนิค ด้านการเพาะเลี้ยงและฟาร์ม และลูกจ้างของรัฐบาล และกิจกรรมของสหภาพโรงงานเดียว สหภาพที่ประกอบด้วยสาขาในเครือ และองค์กรแรงงานที่ประกอบด้วยสหภาพหลายแห่งในกลุ่มเดียวกัน ที่อยู่บนพื้นฐานของการค้า ภูมิภาค โครงสร้างขององค์กร หรือเกณฑ์อื่น ๆ

ยกเว้น
- การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ โดยองค์กรของสหภาพแรงงาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 221 (การพิมพ์โฆษณา)
- การศึกษาที่จัดให้โดยองค์กรของสหภาพแรงงาน ได้จัดประเภทไว้ในประเภทที่เหมาะสมในหมวด 80 (การศึกษา)
 • หมู่ 919 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 9191 กิจกรรมขององค์กรทางศาสนา
- กิจกรรมขององค์กรทางศาสนาหรือของบุคคล ซึ่งให้บริการโดยตรงแก่ผู้ประกอบ ศาสนกิจในโบสถ์ สุเหร่า วัด โบสถ์ศาสนายิว หรือสถานที่อื่น ๆ
- รวมทั้งกิจกรรมของสำนักสงฆ์ สำนักชี และองค์กรที่คล้ายกัน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับความสันโดษในทางศาสนา

ยกเว้น
- การพิมพ์โฆษณาหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ โดยองค์กรทางศาสนา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 221 (การพิมพ์โฆษณา)
- การศึกษาที่จัดให้โดยองค์กรทางศาสนา ได้จัดประเภทไว้ในประเภทที่เหมาะสมในหมวด 80 (การศึกษา)
- กิจกรรมด้านสุขภาพโดยองค์กรทางศาสนา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ 851 (กิจกรรมด้านสุขภาพคน)
- กิจกรรมทางสังคมโดยองค์กรทางศาสนา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ 853 (กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์)
- กิจกรรมเกี่ยวกับโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9309 (กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 9192 กิจกรรมขององค์กรทางการเมือง
- กิจกรรมขององค์กรทางการเมือง และองค์กรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง องค์กรเหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการเกี่ยวกับการวางตัวสมาชิกหรือผู้ที่เห็นด้วยในแนวทางเดียวกันกับพรรคการเมือง เพื่อการทำงานในที่ทำการพรรค และอาจเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การระดมเงินทุน ฯลฯ
 • หมู่ย่อย 9199 กิจกรรมขององค์กรสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมเป้าหมายของรัฐ โดยวิธีให้การศึกษา การชักชวนทางการเมือง การระดมเงินทุน ฯลฯ การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนและทางการศึกษา การคุ้มครองและการยกฐานะกลุ่มพิเศษ เช่น กลุ่มชนชาติต่าง ๆ และชนกลุ่มน้อย สมาคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสัมพันธภาพทางสังคม เช่น สโมสรโรตารี สมาคมคนหนุ่มสาวชาวคริสต์หรือชาวอิสราเอล ยุวพุทธิกสมาคม สมาคมผู้รักชาติ รวมทั้งสมาคมทหารผ่านศึก ยุวสมาคม เช่น ลูกเสือ เนตรนารี สมาคมนักเรียน สโมสรและองค์กรภราดรภาพ ฯลฯ สมาคมเพื่อสืบสานกิจกรรมด้านวัฒนธรรมหรือนันทนาการ หรืองานอดิเรก (นอกจากกีฬาและเกม) เช่น สโมสรกวีนิพนธ์ วรรณคดีและหนังสือ ประวัติศาสตร์ การทำสวน ภาพยนตร์และภาพถ่าย ดนตรีและศิลปะ สโมสรช่างฝีมือและการสะสมแสตมป์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ยกเว้น
- กิจกรรมของสมาคมด้านวิชาการและวิชาชีพ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9112 (กิจกรรมขององค์กรทางวิชาชีพ)
หมวด 92 กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา
 • หมู่ 921 กิจกรรมด้านภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และการบันเทิงอื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 9211 การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ
- การสร้างภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์ หรือการถ่ายทำละครหรือการแสดงอื่น ๆ ไม่ว่าจะบันทึกลงบนแผ่นฟิล์มหรือเทปวีดิโอ เพื่อที่จะนำไปฉายในโรงมหรสพ โรงละคร หรือเพื่อการแพร่ภาพออกอากาศ โดยปกติเป็นการถ่ายทำในโรงถ่ายหรือห้องปฏิบัติการพิเศษเพื่อทำให้ภาพหรือภาพการ์ตูนที่บันทึกอยู่ในฟิล์ม ปรากฎเป็นภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ที่ผลิตอาจเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์สั้น ๆ ฯลฯ เพื่อการบันเทิง การโฆษณา การศึกษา การฝึกอบรมและข้อมูลข่าวสาร และภาพยนตร์เกี่ยวกับศาสนา ภาพยนตร์การ์ตูน ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรมช่วยเสริมที่ได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง เช่น การตรวจตัดต่อและลำดับภาพยนตร์ การตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์หรือเทปบันทึกเสียง การบันทึกเสียงลงในฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ
- การจำหน่าย ได้แก่ การขายหรือการให้เช่าภาพยนตร์ หรือเทปวีดิโอให้แก่อุตสาหกรรมอื่น ซึ่งไม่ใช่เป็นการจำหน่ายให้แก่สาธารณชนทั่วไป ก็จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจำหน่ายฟิล์มและเทปวีดิโอ เช่น การสั่งจอง การจัดส่ง การเก็บ รักษาฟิล์มและเทป ฯลฯ

ยกเว้น
- การทำสำเนาฟิล์ม เทปบันทึกเสียงและเทปวีดิโอจากต้นแบบ ได้จัดไว้ในหมู่ย่อย 2230 (การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล)
- การขายปลีกเทป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 523 (การขายปลีก สินค้าใหม่อื่น ๆ ในร้านเฉพาะอย่างของสินค้านั้น ๆ) หรือหมู่ 525 (การขายปลีกสินค้าโดยไม่มีร้าน)
- การให้เช่าเทปแก่สาธารณชนทั่วไปและการให้เช่าฉากและเครื่องแต่งกาย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7130 (การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การดำเนินการเกี่ยวกับฟิล์ม นอกเหนือจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7494 (กิจกรรมการถ่ายภาพ)
- กิจกรรมการเป็นตัวแทนการผลิตหรือการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตฟิล์มหรือเทปรายการโทรทัศน์ ซึ่งโดยปกติผลิตในห้องส่งโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9213 (กิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์)
- กิจกรรมในรูปธุรกิจของผู้แสดงภาพยนตร์/ละคร นักเขียนการ์ตูน ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์/ละคร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาพยนตร์/ละคร ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9219 (กิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 9212 การฉายภาพยนตร์
- การฉายภาพยนตร์หรือเทปวีดิโอในโรงภาพยนตร์ หรือที่กลางแจ้งและภายในห้องฉาย ภาพยนตร์โดยเฉพาะ หรือสถานที่อื่น ๆ

ยกเว้น
- การให้เช่าพื้นที่ในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 70 (กิจกรรมด้าน อสังหาริมทรัพย์)
 • หมู่ย่อย 9213 กิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์
- การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ โดยเป็นรายการสด หรือบันทึกเทป หรือบันทึกในสื่ออื่น ๆ และจะดำเนินการร่วมกับการกระจายเสียงหรือแพร่ภาพด้วยหรือไม่ก็ตาม
- รายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่ผลิตและกระจายเสียงหรือแพร่ภาพนี้ อาจจะเพื่อความบันเทิง เพื่อการส่งเสริม เพื่อการศึกษาหรือการอบรม หรือการเผยแพร่ข่าว
- การผลิตรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์โดยทั่วไป ที่ได้บันทึกลงในเทป อาจจะขาย ให้เช่าหรือเก็บรักษาไว้เพื่อการกระจายเสียงหรือแพร่ภาพ หรือนำมากระจายเสียงหรือ แพร่ภาพซ้ำ รวมทั้งการผลิตรายการต่าง ๆ เช่น รายการกีฬา การพยากรณ์อากาศ การสัมภาษณ์บุคคล เป็นต้น

ยกเว้น
- การแพร่ภาพรายการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6420 (การโทรคมนาคม)
- การส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ โดยการถ่ายทอดสัญญาณ (relay) หรือทางดาวเทียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6420
- กิจกรรมตัวแทนการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตภาพยนตร์และเทปวีดิโอที่ถ่ายทำในโรงถ่าย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9211 (การผลิตและจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ)
 • หมู่ย่อย 9214 กิจกรรมด้านศิลปการละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ
- การแสดงละครสด คอนเสิร์ตและโอเปร่า หรือระบำ(รำฟ้อน) ละครเวทีและละครตลก เพื่อสาธารณชนทั่วไป การแสดงนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มหรือคณะผู้แสดง วงดุริยางค์หรือวงดนตรี รวมทั้งศิลปินเดี่ยว เช่น นักแสดง นักดนตรี นักประพันธ์ นักบรรยายหรือนักพูด ประติมากร จิตรกร นักเขียนการ์ตูน ช่างแกะสลัก ช่างทำพิมพ์ ฯลฯ
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับฉาก และม่านหลังเวที อุปกรณ์ควบคุมแสงและเสียง ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ห้องแสดงคอนเสิร์ต มหรสพและนิทรรศการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และการออกแบบฉากและแสงสี

ยกเว้น
- การให้เช่าพื้นที่ในโรงมหรสพ ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 70 (กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์)
- กิจกรรมการเป็นตัวแทนด้านศิลปการละคร ดนตรีและศิลปะอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) และการคัดเลือกผู้แสดง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9249 (กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)
 • หมู่ย่อย 9219 กิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- กิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น กิจกรรมของสถานลีลาศ/เต้นรำ ดิสโก้เธค และครูสอนลีลาศ/เต้นรำ/ระบำ (รำฟ้อน) กิจกรรมของ สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมที่น่าสนใจที่คล้ายกัน การแสดงละครสัตว์ การแสดงหุ่นกระบอก การแสดงที่มีสัตว์เกี่ยวข้อง กิจกรรมการยิงเป้า ฯลฯ

ยกเว้น
- กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9249
 • หมู่ 922 กิจกรรมของสำนักข่าว
 • หมู่ย่อย 9220 กิจกรรมของสำนักข่าว
- กิจกรรมของบริษัทรวมข่าวและสำนักข่าว ประกอบด้วย การเขียนข่าว ภาพข่าว สารคดี ไปยังสื่อ และการบริการรายงานข่าวให้แก่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และการกระจายเสียงวิทยุและการแพร่ภาพทางโทรทัศน์
 • หมู่ 923 กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 9231 กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
- การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับเอกสารและข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ ซึ่งจัดหาโดย ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
- กิจกรรมห้องสมุดทุกประเภท ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับห้องอ่านหนังสือ ห้องโสต ห้องฉาย/แสดงภาพ หอจดหมายเหตุสำหรับสาธารณชน ฯลฯ โดยปกติเกี่ยวข้องกับ องค์กรที่เก็บรวบรวมเอกสารหรือหนังสือ ซึ่งจะเป็นเอกสารหรือหนังสือเฉพาะเรื่อง หรือไม่ก็ตาม การจัดทำประเภทเอกสารและหนังสือ การให้ยืมและการเก็บรักษาเอกสารและหนังสือ ตัวอย่างเช่น หนังสือ แผนที่ นิตยสาร ฟิล์ม แผ่นเสียง เทป กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามความต้องการของผู้ใช้ ฯลฯ การบริการนี้อาจจะจัดให้แก่สาธารณชนทั่วไป หรือผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม เช่น นักเรียน นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ พนักงาน สมาชิก ฯลฯ

ยกเว้น
- กิจกรรมด้านฐานข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7240
 • หมู่ย่อย 9232 กิจกรรมพิพิธภัณฑสถาน และการอนุรักษ์สถานที่และอาคารทางประวัติศาสตร์
- การดำเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานทุกประเภท เช่น พิพิธภัณฑสถานด้านศิลปะ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแต่งกาย เซรามิก เครื่องเงิน ฯลฯ พิพิธภัณฑสถานทางพฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานทางเทคโนโลยี พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานทางทหาร และทางด้านที่อยู่อาศัย และพิพิธภัณฑสถานเฉพาะด้านอื่น ๆ ทุกประเภท
- การอนุรักษ์สถานที่และอาคารทางประวัติศาสตร์
 • หมู่ย่อย 9233 กิจกรรมด้านสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
- การดำเนินการเกี่ยวกับสวนพฤกษชาติและสวนสัตว์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึง การอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วย ฯลฯ
 • หมู่ 924 กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการอื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 9241 กิจกรรมการกีฬา
- การจัดการและการดำเนินการเกี่ยวกับกีฬากลางแจ้งหรือกีฬาในร่มทุกประเภท สำหรับนักกีฬาอาชีพหรือสมัครเล่น และการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการเล่นกีฬา การกีฬานี้อาจเกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น สโมสรฟุตบอล สโมสรโบว์ลิ่ง สโมสรว่ายน้ำ สโมสรกอล์ฟ สโมสรมวย สโมสรมวยปล้ำ สโมสรเพื่อสุขภาพหรือเพาะกาย สโมสรกีฬาฤดูหนาว สโมสรหมากกระดาน สโมสรโดมิโนหรือไพ่ สโมสรกีฬาประเภทลู่และลาน สโมสรยิงปืน ฯลฯ และการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาที่ออกแบบให้ใช้สำหรับกีฬาเหล่านี้โดยเฉพาะ สิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว อาจจะเป็นสนามกีฬา ซึ่งจะมีรั้วล้อมรอบหรือหลังคาคลุม และมีการจัดที่นั่งสำหรับคนชมกีฬาหรือไม่ก็ตาม
- กิจกรรมการกีฬานี้ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและการจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เช่น นักกีฬาและนักกรีฑา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้จับเวลา ผู้ฝึกสอนกีฬา ครูฝึกซ้อมกีฬา โค้ช ฯลฯ และรวมถึงกิจกรรมของโรงเรียน สอนกีฬา และกิจกรรมคอกม้าแข่ง กิจกรรมคอกสุนัขแข่ง และกิจกรรมอู่รถแข่ง
- การล่าสัตว์เพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้น
- การให้เช่าอุปกรณ์การกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7130 (การให้เช่าของใช้ ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- กิจกรรมเกี่ยวกับสวนสาธารณะและชายทะเล/ชายหาด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9249 (กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)
 • หมู่ย่อย 9249 กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ
- กิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในหมวดนี้ กิจกรรมนี้รวมทุกอย่าง ได้แก่ กิจกรรมการคัดเลือกผู้แสดงภาพยนตร์ ผู้แสดงโทรทัศน์หรือผู้แสดงละคร กิจกรรมการเป็นตัวแทนการจองตั๋วที่เกี่ยวกับการแสดงละครหรือการบันเทิงอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
- การบันทึกเสียงหรือการบันทึกเทปเสียงที่เป็นต้นแบบ (เพลง ฯลฯ) โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง
- กิจกรรมเกี่ยวกับสวนสาธารณะและชายทะเล/ชายหาด เพื่อการนันทนาการ (รวมทั้งการให้เช่าสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องอาบน้ำ ตู้เก็บของ เก้าอี้ ฯลฯ)
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการ ได้แก่ การตกปลา การเสี่ยงโชคและการพนัน งานแสดงสินค้า และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ที่ใช้ในการนันทนาการ ฯลฯ

ยกเว้น
- การฝึกสุนัขเพื่อใช้ในกิจการความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7492 (กิจกรรมด้านการสืบสวนและการรักษาความปลอดภัย)
- กิจกรรมการเป็นตัวแทนด้านนันทนาการอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การแสดงละครสัตว์ หรือกิจกรรมของสถานลีลาศ/เต้นรำ และดิสโก้เธค ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9219 (กิจกรรมด้านความบันเทิงอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
หมวด 93 กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ
 • หมู่ 930 กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 9301 การบริการซักรีด และซักแห้ง ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและขนสัตว์
- กิจกรรมการซักรีดและการซักแห้ง การอัดกลีบ ฯลฯ ของเสื้อผ้าทุกประเภท (รวมทั้ง ขนสัตว์) และสิ่งทอ บริการโดยใช้เครื่อง ใช้มือ หรือใช้บริการเครื่องหยอดเหรียญ ให้แก่สาธารณชนทั่วไป หรือผู้ใช้บริการในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
- การให้เช่าผ้า เครื่องแบบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กิจการซักรีด รวมถึงการรับและการส่งเสื้อผ้าเพื่อการซักรีด
- การซ่อมและแก้ไขดัดแปลงเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในกิจการซักรีด
- การชำระล้างและตกแต่งพรมและเครื่องปูลาด และการทำความสะอาดผ้าม่านใน สถานที่ของผู้ใช้บริการ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย

ยกเว้น
- การซ่อมและแก้ไขดัดแปลงเสื้อผ้า ฯลฯ ที่เป็นกิจกรรมอิสระ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 5260 (การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน)
- การให้เช่าเสื้อผ้าหรือสิ่งทอที่ใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7130 (การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 9302 การแต่งผมและการเสริมสวยอื่น ๆ
- การสระ แต่ง ตัด เซท ย้อมสี แต่งสี ดัด ยืดผม และกิจกรรมที่คล้ายกันสำหรับชายและหญิง รวมทั้งการโกนหนวด การแต่งหนวดและเครา การนวดหน้า การแต่งเล็บมือและเล็บเท้า การแต่งหน้าและการเสริมสวยอื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตวิกผม ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 9303 การทำศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
- การดำเนินกิจกรรม เช่น การฝังศพและการเผาศพคน หรือสัตว์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเตรียมศพเพื่อฝังหรือเผา การบริการเกี่ยวกับการฝังหรือเผา การให้เช่าสถานที่ ในการจัดพิธี บริการการฉีดยา และผู้ทำหน้าที่ฝังหรือเผา การให้เช่าหรือขายที่ฝัง การเก็บและการบำรุงรักษาสถานที่ฝังศพและสุสาน ฯลฯ

ยกเว้น
- พิธีกรรมทางศาสนา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9191 (กิจกรรมขององค์กรทางศาสนา)
 • หมู่ย่อย 9309 กิจกรรมด้านการบริการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย เช่น บริการการอาบ อบ นวด ซาวน่าและการอบไอน้ำ สถานบริการอาบแดด อาบน้ำแร่ สถานลดน้ำหนักและรักษาทรวดทรง สถานที่นวด ห้องน้ำสาธารณะ ฯลฯ
- กิจกรรมเกี่ยวกับโหราศาสตร์และไสยศาสตร์
- กิจกรรมทางสังคม เช่น บริการเพื่อนเข้าสังคม บริการการนัดหมาย สำนักงานบริการ จัดงานแต่งงาน บริการซื้อของ บริการขัดรองเท้า บริการขนของ ผู้ให้บริการการจอดรถ ฯลฯ


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม