//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท N งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

14. ประเภท N งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 
หมวด 85 งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

  • หมู่ 851 กิจกรรมด้านสุขภาพคน
  • หมู่ย่อย 8511 กิจกรรมด้านโรงพยาบาล
- กิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะโรค สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย ศูนย์ป้องกันโรค โรงพยาบาลโรคจิต ศูนย์ฟื้นฟู (ที่มีการรักษาทางการแพทย์) สถานพยาบาลโรคเรื้อน
- กิจกรรมของศูนย์ทันตกรรม และสถาบันด้านสุขภาพอื่น ๆ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พัก
- รวมทั้งกิจกรรมของโรงพยาบาลในฐานทัพทหารและในเรือนจำ
- กิจกรรมที่ให้บริการสำหรับผู้ป่วยในเป็นส่วนใหญ่ และทำการรักษาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยการบริการของคณะแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการและทางด้านเทคนิค รวมทั้งการบริการทางด้านรังสีวิทยาและวิสัญญีวิทยา สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาหารและด้านอื่น ๆ ของโรงพยาบาล เช่น การบริการด้านห้องฉุกเฉิน

ยกเว้น
- การดูแลสุขภาพอนามัยของกำลังพลในสนามรบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7522 (กิจกรรมการป้องกันประเทศ)
- กิจกรรมด้านทันตกรรมที่ไม่มีที่พัก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8512 (กิจกรรมทางการแพทย์และทันตกรรม)
- กิจกรรมที่ให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นส่วนใหญ่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8519 (กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพคน) เช่น กิจกรรมของรถพยาบาล
- กิจกรรมบริการรักษาสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8520
  • หมู่ย่อย 8512 กิจกรรมทางการแพทย์และทันตกรรม
- กิจกรรมในการให้คำปรึกษาและการรักษาของแพทย์ทั่วไป และแพทย์เฉพาะทาง รวมทั้งทันตแพทย์
- รวมทั้งกิจกรรมของอายุรแพทย์ หรือแพทย์เฉพาะทาง หรือศัลยแพทย์ ในสถาบันด้านสุขภาพ หรือที่ดำเนินการโดยเอกชน
- รวมทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการในรูปแบบของคลินิก เช่น คลินิกในบริษัท โรงเรียน บ้านพักคนชรา องค์กรด้านแรงงาน และองค์กรอื่น ๆ
- กิจกรรมด้านทันตกรรมทั่วไปหรือเฉพาะทาง และที่ดำเนินการโดยเอกชน รวมทั้งคลินิกในบริษัท โรงเรียน ฯลฯ

ยกเว้น
- กิจกรรมของโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยใน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8511 (กิจกรรมด้านโรงพยาบาล)
- กิจกรรมของผู้ช่วยแพทย์ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยโรงพยาบาล หรือโดยแพทย์ หรือ ทันตแพทย์ เช่น ผดุงครรภ์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8519 (กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพคน)
  • หมู่ย่อย 8519 กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพคน
- กิจกรรมทุกประเภทด้านสุขภาพคนที่ไม่ได้ดำเนินการโดยโรงพยาบาล หรือโดยแพทย์หรือทันตแพทย์ ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของหรือกิจกรรมที่อยู่ภายใต้คำแนะนำของพยาบาล ผดุงครรภ์ นักกายภาพบำบัด หรือผู้ช่วยแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการตรวจวัดสายตา ธาราบำบัด การนวดทางการแพทย์ อาชีวบำบัด การฝึกพูด การรักษาโรคมือและเท้า การบำบัดโรคโดยวิธีการจับกระดูกสันหลัง การบำบัดด้วยการฝังเข็ม ฯลฯ
- กิจกรรมเหล่านี้ อาจดำเนินการในคลินิกด้านสุขภาพ เช่น คลินิกในบริษัท โรงเรียน บ้านพักคนชรา องค์กรแรงงานและองค์กรอื่น ๆ หรือในศูนย์สุขภาพที่ไม่ใช่โรงพยาบาล และในห้องแพทย์ที่รับปรึกษา หรือที่อื่น
- รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนด้านทันตกรรม เช่น นักบำบัดโรคด้านทันตกรรม พยาบาลด้านทันตกรรมในโรงเรียน และนักสุขวิทยาทันตกรรม ผู้ซึ่งอาจทำงานห่างไกลจากทันตแพทย์ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทันตแพทย์เป็นระยะ ๆ
- รวมทั้งพยาธิวิทยาคลินิก และกิจกรรมการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ซึ่งดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการอิสระ กิจกรรมของธนาคารเลือด กิจกรรมด้านรถพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ศูนย์สุขภาพที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ฯลฯ

ยกเว้น
- การผลิตฟันปลอม เครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับทำฟันปลอมของห้องปฏิบัติการทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยศาสตร์ และเครื่องใช้ทางศัลยกรรมกระดูก)
- กิจกรรมการทดสอบในสาขาสุขวิทยาอาหาร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7422 (การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค)
  • หมู่ 852 กิจกรรมบริการรักษาสัตว์
  • หมู่ย่อย 8520 กิจกรรมบริการรักษาสัตว์
- กิจกรรมด้านโรงพยาบาลรักษาสัตว์ ซึ่งเป็นที่กักบริเวณสัตว์ เพื่อความสะดวกในทางการแพทย์ ศัลยศาสตร์ หรือทันตกรรม และเป็นที่ให้บริการโดย/หรือภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์
- กิจกรรมทางการแพทย์ ศัลยศาสตร์ หรือทันตกรรมสำหรับสัตว์ที่ดำเนินการโดยสถาบันด้านสุขภาพของสัตวแพทย์ นอกจากที่จัดให้โดยโรงพยาบาลสัตว์ แต่ดำเนินการในขณะตรวจเยี่ยมฟาร์ม คอกสุนัขหรือบ้าน ในห้องสัตวแพทย์ที่รับปรึกษาและศัลยกรรม หรือที่อื่น
- กิจกรรมของผู้ช่วยสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ช่วยในการรักษาสัตว์ พยาธิวิทยาคลินิก และกิจกรรมการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ กิจกรรมด้านรถพยาบาลสำหรับสัตว์ ฯลฯ

ยกเว้น
- กิจกรรมการจัดที่พักพร้อมอาหารสำหรับสัตว์โดยไม่มีการดูแลสุขภาพ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0140 (กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเว้นกิจกรรมบริการรักษาสัตว์)
  • หมู่ 853 กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์
  • หมู่ย่อย 8531 งานสังคมสงเคราะห์ที่ให้ที่พัก
- กิจกรรมที่ให้การช่วยเหลือทางสังคมแก่เด็ก คนชรา และบุคคลประเภทพิเศษที่มีความสามารถจำกัดในการดูแลตนเอง แต่การรักษาทางการแพทย์ และการศึกษา หรือการอบรมไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญ
- กิจกรรมดังกล่าวอาจดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน และการบริการควรจัดให้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น กิจกรรมที่จัดให้โดยสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า บ้านพักและที่พักแรมสำหรับเด็ก สถานแรกรับเด็กอ่อน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บ้านพักคนชรา บ้านพักคนพิการทางร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้งคนตาบอด คนหูหนวก และคนเป็นใบ้ สถานฟื้นฟู (ที่ไม่มีการรักษาทางการแพทย์) สำหรับผู้ติดยาเสพย์ติดหรือแอลกอฮอล์ ฯลฯ
- รวมถึงกิจกรรมของสถาบันที่ดูแลผู้เป็นแม่ที่ไม่ได้แต่งงานและบุตร

ยกเว้น
- การสะสมเงินทุนและการบริหารแผนการประกันสังคมภาคบังคับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7530 (กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ)
- กิจกรรมการรับเป็นบุตรบุญธรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8532 (งานสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก)
- กิจกรรมการจัดที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8532
  • หมู่ย่อย 8532 งานสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก
- กิจกรรมที่หลากหลายของสังคม การให้คำปรึกษาแนะนำ งานสวัสดิการ ผู้ลี้ภัย การจัดหางาน และกิจกรรมที่คล้ายกัน ที่ให้บริการกับบุคคลและครอบครัวที่บ้านหรือที่อื่น
- กิจกรรมดังกล่าว อาจดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน เช่น ศาสนจักรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสวัสดิการ องค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย และองค์กรช่วยเหลือตนเองระดับชาติหรือท้องถิ่น และรวมถึงกิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำ เช่น กิจกรรมการดูแลเด็กเวลากลางวัน รวมถึงการดูแลคนพิการเวลากลางวัน กิจกรรมด้านสวัสดิการและการแนะแนวแก่เด็ก การรับเป็นบุตรบุญธรรม การป้องกันการทารุณเด็กและอื่น ๆ การกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ เงินช่วยค่าเช่าบ้านหรือคูปองอาหาร การเยี่ยมคนชรา การให้คำปรึกษาแนะนำในด้านงบประมาณของครัวเรือน การแต่งงานและครอบครัว บุคคลที่ถูกทำทัณฑ์บนหรือคุมประพฤติ กิจกรรมของชุมชนและบริเวณใกล้เคียง กิจกรรมสำหรับผู้ประสบภัย ผู้ลี้ภัย คนเข้าเมือง ฯลฯ รวมทั้งการจัดหาที่พักชั่วคราว กิจกรรมการฟื้นฟูด้านอาชีพและการแต่งกายสำหรับคนพิการหรือผู้ว่างงาน ที่มีข้อจำกัดทางการศึกษา
- กิจกรรมการกุศล เช่น การระดมเงินทุน หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์

ยกเว้น
- การสะสมเงินทุนและการบริหารแผนการประกันสังคมภาคบังคับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7530 (กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ)
- กิจกรรมที่อธิบายไว้ในหมู่ย่อยนี้ แต่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่จัดหาที่พักให้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8531 (งานสังคมสงเคราะห์ที่ให้ที่พัก)


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม