//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท M การศึกษา

13. ประเภท M การศึกษา
หมวด 80 การศึกษา
- การศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกประเภท ที่จัดให้โดยสถาบันการศึกษาและโดยครูจ้างสอนพิเศษ เป็นการศึกษาเต็มเวลาหรือนอกเวลาหรือหลักสูตรเร่งรัด เป็นการศึกษาในเวลากลางวันหรือเวลาเย็น และในระดับต่าง ๆ หรือสำหรับวิชาชีพต่าง ๆ
- สามหมู่แรกครอบคลุมถึงการศึกษาที่อยู่ภายใต้ "ระบบโรงเรียนตามปกติ" คือ ระบบของการศึกษาในโรงเรียนที่เป็นขั้นตอน สำหรับเด็กและเยาวชนจากระดับโรงเรียนก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
- การแบ่งประเภทการศึกษา ส่วนใหญ่ใช้ระดับของการศึกษาเป็นพื้นฐาน

ยกเว้น
- การศึกษาที่เกี่ยวกับนันทนาการ เช่น การศึกษาการเล่นไพ่บริดจ์ หรือการเล่นกอล์ฟ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 924 (กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ อื่น ๆ)

  • หมู่ 801 การศึกษาระดับประถมศึกษา
  • หมู่ย่อย 8010 การศึกษาระดับประถมศึกษา
- การศึกษาในโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
- รวมถึงการศึกษาในโรงเรียนก่อนประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาล หรือการศึกษาพิเศษที่รวมอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาให้ความสนใจไปที่กิจกรรมของกลุ่ม และส่วนใหญ่มีความมุ่งหมายเพื่อแนะนำเด็กเล็กให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของโรงเรียน
- การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา รวมถึง การศึกษาในโรงเรียนระดับที่หนึ่ง ซึ่งแผนการศึกษามีความมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการอ่าน การเขียนและเลขคณิต พร้อมด้วยความรู้ในวิชาอื่น ๆ ขอบเขตในการศึกษาระดับนี้ โดยทั่วไปอยู่ในระดับต้น
- แผนการศึกษาเกี่ยวกับการรู้หนังสือที่จัดให้สำหรับเด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียน
- รวมถึงการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา สำหรับคนพิการ

ยกเว้น
- การจัดเตรียมแผนการศึกษาเกี่ยวกับการรู้หนังสือสำหรับผู้ใหญ่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8090 (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาอื่น ๆ)
- กิจกรรมการเลี้ยงเด็กเวลากลางวัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8532 (งานสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก)
  • หมู่ 802 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
- การศึกษาสายสามัญ และการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
หมู่ย่อย 8021 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ
- การศึกษาในโรงเรียนสายสามัญในระดับมัธยมศึกษา ขอบเขตของวิชาในระดับนี้ มักเริ่มจากประสบการณ์ทางการศึกษา ที่ดำเนินการตามแผนการศึกษาทั่วไป เช่น แผนการศึกษาที่กำหนดคุณสมบัติของนักเรียน ที่จัดเตรียมสำหรับการศึกษาต่อ ทางด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา หรือสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องผ่านวิชาเฉพาะมาก่อน
- รวมถึงการศึกษาพิเศษระดับมัธยมศึกษา สำหรับคนพิการ

ยกเว้น
- แผนการศึกษาทั่วไปที่จัดเตรียมสำหรับผู้ใหญ่ ที่อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ เช่น การศึกษาภาคค่ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8090 (การศึกษาผู้ใหญ่และ การศึกษาอื่น ๆ)
  • หมู่ย่อย 8022 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
- การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาทุกประเภท ที่ต่ำกว่าระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบแผนการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับขอบเขตของเนื้อหาวิชาและการศึกษา ทั้งพื้นฐานในภาคทฤษฎีและความชำนาญในภาคปฏิบัติ ซึ่งโดยทั่วไปสอดคล้องกับภาวะการจ้างงานในปัจจุบันหรืออนาคต จุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนจากการเตรียมการสำหรับขอบเขตของการจ้างงานทั่วไป ไปสู่งานที่มีลักษณะเฉพาะ
- รวมถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา สำหรับคนพิการ

ยกเว้น
- การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาและระดับปริญญา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8030 (การศึกษาระดับอุดมศึกษา)
  • หมู่ 803 การศึกษาระดับอุดมศึกษา
- การศึกษาสายสามัญ และการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
หมู่ย่อย 8030 การศึกษาระดับอุดมศึกษา
- การศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา ระดับอนุปริญญา และการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่า การศึกษาในระดับนี้มีความหลากหลายเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา โดยบางแผนการศึกษาให้ความสำคัญกับภาคทฤษฎี และบางแผนการศึกษาให้ความสำคัญกับภาคปฏิบัติ
  • หมู่ 809 การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาอื่นๆ
  • หมู่ย่อย 8090 การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาอื่น ๆ
- การศึกษาผู้ใหญ่ คือ การศึกษาสำหรับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยตามปกติ อาจจัดเป็นการศึกษาภาคกลางวันหรือภาคค่ำ ในโรงเรียนหรือในสถาบันการศึกษาเฉพาะที่จัดสำหรับผู้ใหญ่
- รวมถึง การศึกษาทั้งหมดที่ศึกษาผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือโดยทางไปรษณีย์
- การศึกษาอาจครอบคลุมทั้งวิชาในสายสามัญและอาชีวะ
- ส่วนใหญ่ของกิจกรรมทางการศึกษาเหล่านี้ ผู้เข้ารับการศึกษามีความสมัครใจที่จะเรียน โดยมีแรงจูงใจเป็นพิเศษ
- การจัดเตรียมแผนการศึกษาเกี่ยวกับการรู้หนังสือสำหรับผู้ใหญ่
- รวมถึง การศึกษาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น และการศึกษาทุกประเภทที่เทียบระดับไม่ได้

ยกเว้น
- การศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8030


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม