//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท L การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม ภาคบังคับ

12. ประเภท L การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม ภาคบังคับ
หมวด 75 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ

  • หมู่ 751 การบริหารราชการและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
  • หมู่ย่อย 7511 กิจกรรมด้านการบริการของรัฐทั่วไป (โดยรวม)
กิจกรรมการบริหารงานของรัฐประเภทต่าง ๆ
- การบริหารงานฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยหน่วยงานซึ่งขึ้นตรงกับ หัวหน้าของรัฐและรัฐสภา ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น กระทรวง ทบวงและกรมต่าง ๆ
- การบริหารและการกำกับดูแลทางด้านการเงินและการคลัง
- การดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานในการจัดเก็บภาษีอากร
- การจัดการเกี่ยวกับกองทุนของรัฐและหนี้สาธารณะ (หนี้สินของรัฐ)
- การจัดการกองทุนของรัฐ รวมถึงการเพิ่มและการรับเงินตราและการควบคุม การจ่ายและการติดตาม และการควบคุมปริมาณเงิน
- การบริหารนโยบายโดยรวมด้านการวิจัยและการพัฒนา (ด้านพลเรือน) และกองทุนที่เกี่ยวข้อง และนโยบายด้านการวิจัยเบื้องต้นและกองทุนที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ประกอบด้วย การจัดเก็บภาษีอากรหรือภาษีสินค้า และการสืบสวนการละเมิดเกี่ยวกับภาษีอากร
- การบริหารงานศุลกากร
- การบริหารและการดำเนินการในการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมและการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติในระดับต่าง ๆ ของรัฐ

ยกเว้น
- การบริหารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวข้องที่มีความมุ่งหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7512 (การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานใน การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรมและการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเว้นการประกันสังคม)
- การบริหารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวข้อง ที่มีความมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง
- การดำเนินการและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 7513 (การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางธุรกิจ)
- การบริหารการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ และกองทุนที่ เกี่ยวข้อง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7522 (กิจกรรมการป้องกันประเทศ)
  • หมู่ย่อย 7512 การกำหนดกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และการบริการทางสังคมอื่น ๆ ยกเว้นการประกันสังคม
- การบริหารราชการตามแผนงานและการบริหารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวข้อง ที่มีความมุ่งหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น
- การบริหารแผนงานด้านการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมและการป้องกันเกี่ยวกับสุขภาพ
- การบริหารแผนงานด้านการศึกษาระดับประถม ระดับมัธยม ระดับสูงกว่ามัธยม และแผนการอบรมเฉพาะด้าน
- การบริหารแผนงานในการให้บริการด้านนันทนาการและวัฒนธรรม เช่น แผนงานด้านศิลปการแสดง หรือกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาสมัครเล่น
- การอุปถัมภ์กิจกรรมด้านนันทนาการและวัฒนธรรม
- การให้เงินช่วยเหลือแก่ศิลปิน
- การบริหารแผนงานด้านการจัดหาน้ำดื่ม
- การบริหารการจัดเก็บขยะและการดำเนินการในการกำจัดขยะ
- การบริหารแผนงานด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และ การควบคุมมลพิษ
- การบริหารแผนงานด้านที่อยู่อาศัย

ยกเว้น
- กิจกรรมการไปรษณีย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6411 และการโทรคมนาคม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6420
- กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาการทดลอง ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 73
- กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7530
- กิจกรรมด้านการศึกษา ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 80
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ 851
- การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ และการสุขาภิบาล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9000
- กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุสำหรับสาธารณชน พิพิธภัณฑสถาน และสถาบัน ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 923
- กิจกรรมการกีฬาหรือนันทนาการอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9241 และหมู่ย่อย 9249 ตามลำดับ
  • หมู่ย่อย 7513 การกำหนดกฎเกณฑ์และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางธุรกิจ
- กิจกรรมประเภทต่าง ๆ ของรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดการเกี่ยวกับที่ดินเพื่อการเกษตร การปฏิรูปและการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร การจัดการเกี่ยวกับราคาที่เกษตรกรขายได้และรายได้ทางการเกษตร
- การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการตลาดทางการเกษตร การจัดสรรเงินอุดหนุนทาง การเกษตร
- การบริหารด้านการควบคุมศัตรูพืชและโรคระบาด การตรวจสอบและการคัดคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร การบริหารด้านการบริการรักษาสัตว์
- การบริหารด้านการป่าไม้ การจับปลาและการล่าสัตว์เพื่อการค้าหรือการกีฬา
- การบริหารเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงาน และการให้บริการ เช่น แร่เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสนับสนุนในรูปของเงินกู้ เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน
- การบริหารด้านการไฟฟ้า
- การทำเหมืองและทรัพยากรเกี่ยวกับแร่ เช่น การนำทรัพยากรธรรมชาติที่ค้นพบมาใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาดและลักษณะอื่น ๆ ของการผลิตเกี่ยวกับแร่
- กิจกรรมบริการด้านการบริหารทั่วไป ในด้านการขายส่งและการขายปลีก การเก็บสินค้าและสถานที่เก็บสินค้า
- การบริหารเกี่ยวกับโรงแรม ภัตตาคาร การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- การบริหารโครงการอเนกประสงค์
- การกำหนดกฎข้อบังคับ การออกใบอนุญาตและการตรวจสอบภาคพาณิชยกรรมต่าง ๆ การตรวจสอบทางการค้า
- การบริหารแรงงานทั่วไป เช่น การกำหนดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขแรงงาน
- การบริหารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวข้องที่มีความมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการดำเนินการและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
- การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระดับภูมิภาค เพื่อเป็นมาตรการในการลดการว่างงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความด้อยพัฒนา
- การกำหนดกฎข้อบังคับและการบริหารการขนส่งและการคมนาคม เช่น การก่อสร้างถนนและทางหลวง สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งทางน้ำ ทางรถไฟ ทางรถไฟในเมืองและทางอากาศ

ยกเว้น
- กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาการทดลอง ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 73
หมู่ย่อย 7514 กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม
- กิจกรรมการบริการส่วนบุคคลทั่วไปและกิจกรรมการบริการทั่วไปอื่น ๆ
- การบริหารและการดำเนินการในด้านการบริการส่วนบุคคลทั่วไป โดยไม่คำนึงว่าจะ เกี่ยวข้องกับหน้าที่เฉพาะหรือไม่ก็ตาม
- การพัฒนาและการสนับสนุนนโยบายส่วนบุคคลทั่วไป และกระบวนการที่ครอบคลุมถึงการคัดเลือกและการส่งเสริม วิธีการจัดอันดับ ลักษณะงาน การประเมินผลและ การจัดจำแนก การบริหารกฎข้อบังคับในการบริการด้านพลเรือน ฯลฯ
- การบริหาร การดำเนินการและการสนับสนุนการบริการทั่วไปโดยรวม เช่น การบริการจัดซื้อและจัดหาพัสดุส่วนกลาง การบำรุงรักษาและการเก็บรักษาบันทึกและเอกสารสำคัญของรัฐ การดำเนินการเกี่ยวกับอาคารที่รัฐเป็นเจ้าของหรือครอบครอง สำนักงานกลางและการบริการทั่วไปอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เฉพาะ
  • หมู่ 752 การจัดหาการบริการให้แก่ชุมชนโดยรวม
  • หมู่ย่อย 7521 การต่างประเทศ
- การบริหารและการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ คณะทูตและคณะกงสุล ที่อยู่ประจำในต่างประเทศหรือที่สำนักงานขององค์การระหว่างประเทศ
- การบริหาร การดำเนินการ และการสนับสนุนด้านการบริการข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม ที่มีความมุ่งหมายเพื่อการเผยแพร่ในต่างประเทศ
- การให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยไม่คำนึงว่าจะผ่านองค์การระหว่างประเทศหรือไม่ก็ตาม
- การให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ต่างประเทศ
- การพาณิชย์ต่างประเทศทั่วไป เช่น การค้าต่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศและ งานทางด้านวิชาการต่างประเทศ
- การช่วยเหลือระหว่างประเทศ เช่น แผนการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหรือผู้ที่ขาดแคลนอาหาร
  •  หมู่ย่อย 7522 กิจกรรมการป้องกันประเทศ
- งานป้องกันประเทศโดยฝ่ายทหารและพลเรือน
- การบัญชาการ การกำกับดูแลและการปฏิบัติการ ในการป้องกันประเทศ การใช้กำลังทางบก เรือ อากาศและอวกาศ หน่วยทหารช่าง ขนส่ง สื่อสาร ข่าว พัสดุ กำลังพล รวมถึงกองกำลังสำรองและหน่วยสนับสนุนอื่น ๆ
- การจัดหาเครื่องอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างและสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร
- การดูแลสุขภาพอนามัยของกำลังพลในสนามรบ
- การบัญชาการ การปฏิบัติการและการสนับสนุนหน่วยงานป้องกันประเทศของทางฝ่ายพลเรือน
- การสนับสนุนการทำแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติการในส่วนที่มีหน่วยงานพลเรือนและประชาชนเกี่ยวข้องด้วย
- การบริหารนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนาและกองทุนที่เกี่ยวข้อง ในด้านการป้องกันประเทศ

ยกเว้น
- กิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาการทดลอง ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 73
- กิจกรรมการบริหารหน่วยงานการป้องกันประเทศของรัฐ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7511 (กิจกรรมด้านการบริการของรัฐทั่วไป (โดยรวม))
- การให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ต่างประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7521 (การต่างประเทศ)
- กิจกรรมเกี่ยวกับศาลทหาร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7523 (กิจกรรมการรักษาระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน)
- การจัดหาสิ่งของจำเป็นทางทหาร เพื่อการใช้ประโยชน์ในภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในยามสงบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7523
- กิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทางทหาร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่สัมพันธ์กันในหมวด 80 (การศึกษา)
- กิจกรรมของโรงพยาบาลทางการทหาร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8511 (กิจกรรมด้านโรงพยาบาล)
  • หมู่ย่อย 7523 กิจกรรมการรักษาระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน
- การควบคุมและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและการป้องกันอัคคีภัย การบริหารและการดำเนินการเกี่ยวกับศาลและเรือนจำ
- การบริหารและการดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนของตำรวจ ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ และของท่าเรือ ท่าอากาศยาน ชายแดน หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง และหน่วยงานเฉพาะกิจอื่น ๆ
- ภารกิจของตำรวจ รวมทั้งการกำหนดกฎข้อบังคับการจราจร การจดทะเบียนคนต่างด้าว การดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน และการเก็บรักษาทะเบียนประวัติอาชญากร
- การจัดหาเครื่องอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นสำหรับงานของตำรวจ รวมทั้งยานยนต์ อากาศยานและเรือ
- การดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัย
- การบริหารและการดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยดับเพลิงประจำ และหน่วยดับเพลิงสนับสนุน ซึ่งสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ
- การบริหารและการดำเนินการของศาลแพ่งและศาลอาญา ศาลทหารและระบบศาลยุติธรรม รวมทั้งการเป็นตัวแทนและการให้คำแนะนำทางกฎหมายในนามของรัฐหรืออื่น ๆ ซึ่งจัดให้โดยรัฐ
- การแจ้งคำพิพากษาและการแปลข้อกฎหมาย รวมทั้งการตัดสินกรณีพิพาทของพลเรือน
- การบริหารและการดำเนินการของเรือนจำ (การจำคุก การฟื้นฟู)
- รวมทั้งการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในยามสงบ

ยกเว้น
- การให้คำแนะนำและการเป็นตัวแทนในคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7411 (กิจกรรมด้านกฎหมาย)
- การบริหารและการดำเนินการของกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7522 (กิจกรรมการป้องกันประเทศ)
- กิจกรรมของโรงเรียนในเรือนจำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่สัมพันธ์กันในหมวด 80 (การศึกษา)
- กิจกรรมของโรงพยาบาลในเรือนจำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8511 (กิจกรรมด้านโรงพยาบาล)
  • หมู่ 753 กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ
  • หมู่ย่อย 7530 กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ
- การสะสมเงินทุนและการบริหารการประกันสังคมที่จัดให้โดยรัฐ
- การบริการการประกันสังคม อาจหมายรวมถึง การจ่ายเงินชดเชยสำหรับการลดลงหรือการสูญเสียรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
- การประกันสังคมภาคบังคับ โดยทั่วไปจะครอบคลุมถึง การประกันความเจ็บป่วย อุบัติเหตุและการว่างงาน และเงินบำเหน็จบำนาญเมื่อเกษียณอายุ อาจรวมถึงกรณีที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียรายได้ เช่น การคลอดบุตร ความพิการชั่วคราว ความเป็นม่าย การเพิ่มขึ้นของสมาชิกในครอบครัว

ยกเว้น
- การให้บริการโดยตรงทางด้านสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ ที่ให้ที่พัก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8531 และที่ไม่ให้ที่พัก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8532 ตามลำดับ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม