//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท K กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ

11. ประเภท K กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ
หมวด 70 กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์

 • หมู่ 701 กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นของตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่น
 • หมู่ย่อย 7010 กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นของตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่น
- การซื้อ การขาย การให้เช่า และการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของหรือเช่าจากผู้อื่น เช่น อาคารห้องชุดและที่อยู่อาศัย อาคารซึ่งไม่ใช่ที่อยู่อาศัย การพัฒนาและการจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาและการขายที่ดินและสุสาน การดำเนินการเกี่ยวกับห้องชุดและที่อยู่อาศัยเคลื่อนที่ได้

ยกเว้น
- การพัฒนาธุรกิจของตนเองที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520 (การก่อสร้างอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา)
- การดำเนินการเกี่ยวกับโรงแรม ห้องพักภายในบ้าน ค่ายพัก เทรลเลอร์แคมป์ และที่พักชั่วคราวอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5510 (โรงแรม ค่ายพัก และที่พักชั่วคราว)
 • หมู่ 702 กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญา
 • หมู่ย่อย 7020 กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญา
- การซื้อ การขาย การให้เช่า การจัดการและการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญา
หมวด 71 การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ในหมวด 71 นี้ คำว่า "การให้เช่า" ให้รวมถึง สัญญาเช่า (ลิสซิ่ง) ด้วย การให้เช่าเครื่องจักร และเครื่องอุปกรณ์ อาจจะรวมการบำรุงรักษาด้วยหรือไม่ก็ตาม
 • หมู่ 711 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง
 • หมู่ย่อย 7111 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางบก
- การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางบกทุกชนิด โดยไม่มีผู้ควบคุม เช่น ยานยนต์ที่ใช้บนราง รถยนต์ รถบรรทุก รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง รถจักรยานยนต์ รถคาราวาน
- การให้เช่าคอนเทนเนอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย

ยกเว้น
- การให้เช่าหรือสัญญาเช่า (ลิสซิ่ง) ยานยนต์หรือรถบรรทุกพร้อมคนขับ ได้จัดประเภท ไว้ในหมู่ย่อย 6022 (การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไม่มีตารางเวลา) และหมู่ย่อย 6023 (การขนส่งสินค้าทางถนน) ตามลำดับ
- สัญญาเช่าแบบการเงิน (Financial leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6591
- การให้เช่ารถจักรยานสองล้อ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7130 (การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 7112 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ
- การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ คือ เรือที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่มีผู้ควบคุม

ยกเว้น
- การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ พร้อมผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย ที่เหมาะสมในหมวด 61 (การขนส่งทางน้ำ)
- สัญญาเช่าแบบการเงิน (Financial leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6591
- การให้เช่าเรือสำราญและสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการนำเรือเข้าเทียบท่า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7130 (การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 7113 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ
- การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ คือ เครื่องบิน โดยไม่มีผู้ควบคุม

ยกเว้น
- การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ พร้อมผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 62 (การขนส่งทางอากาศ)
- สัญญาเช่าแบบการเงิน (Financial leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6591
 • หมู่ 712 การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 7121 การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร
- การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยไม่มีผู้ควบคุม

ยกเว้น
- การให้เช่าเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร พร้อมผู้ควบคุม ได้จัดประเภท ไว้ในหมู่ย่อย 0140 (กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเว้นกิจกรรมบริการรักษาสัตว์)
- สัญญาเช่าแบบการเงิน (Financial leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6591
 • หมู่ย่อย 7122 การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา
- การให้เช่าเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา (รวมทั้ง รถบรรทุกติดเครน) โดยไม่มีผู้ควบคุม

ยกเว้น
- การให้เช่าเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา พร้อมผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4550 (การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างหรืองานรื้อถอน โดยมีผู้ควบคุม)
- สัญญาเช่าแบบการเงิน (Financial leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6591
 • หมู่ย่อย 7123 การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน (รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์)
- การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องทำสำเนา เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องประมวลผลคำ ; เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบัญชี เช่น เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบันทึกการรับเงิน และเครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีอุปกรณ์การคำนวณประกอบร่วมอยู่ด้วย ; เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ เช่น เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติแบบดิจิตัล แบบอนาลอก หรือแบบไฮบริด หน่วยประมวลผลกลาง ส่วนเชื่อมต่อและเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง โดยไม่มีการจัดการหรือการดำเนินการ
 • หมู่ย่อย 7129 การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การให้เช่าเครื่องจักรทุกชนิด ทั้งชนิดที่ใช้หรือไม่ใช้กระแสไฟฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปใช้เป็นสินค้าต้นทุนในทางอุตสาหกรรม เช่น เครื่องยนต์และเครื่องกังหัน เครื่องมือกล เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองแร่และการขุดเจาะน้ำมัน เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ วิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร เครื่องจักรที่ใช้ในงานวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ การวัดและการควบคุม และเครื่องจักรที่ใช้ในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ยกเว้น
- สัญญาเช่าแบบการเงิน (Financial leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6591
- การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7121
- การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7122
- การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน (รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7123
 • หมู่ 713 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
 • หมู่ย่อย 7130 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนทุกชนิด โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะอยู่ในครัวเรือนหรือในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้เช่าสินค้า เช่น สิ่งทอ เครื่องแต่งกายและรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปั้นดินเผาและแก้ว เครื่องครัวและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องใช้และเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า เรือสำราญและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง อานม้า รถจักรยานสองล้อ เครื่องอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องดนตรี ฉากและเครื่องแต่งกาย หนังสือ วารสารและนิตยสาร เทปวีดิโอและแผ่นบันทึก ฯลฯ รวมทั้งการให้เช่าสินค้าทั่วไป

ยกเว้น
- การให้เช่ารถยนต์โดยสารและรถแวนโดยสาร รถจักรยานยนต์ รถคาราวานและรถพ่วง โดยไม่มีผู้ควบคุมได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7111 (การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งทางบก)
- การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์เพื่อการพักผ่อนและความบันเทิง ที่ดำเนินการโดยอุตสาหกรรมด้านนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมวด 92 (กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา)
หมวด 72 กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • หมู่ 721 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
 • หมู่ย่อย 7210 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
- การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชนิดและลักษณะการใช้งานของฮาร์ดแวร์ ที่มีหรือไม่มีซอฟต์แวร์ระบบงานประยุกต์
- การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของผู้ใช้ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

ยกเว้น
- กิจกรรมที่คล้ายกัน ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3000 (การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ) หรือในหมวด 51 (การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้น ยานยนต์และรถจักรยานยนต์) หรือในหมวด 52 (การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการซ่อมแซม ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน)
 • หมู่ 722 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการจัดหา
 • หมู่ย่อย 7220 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการจัดหา
- กิจกรรมที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมของระบบงานที่พร้อมจะใช้งานได้ โดยทั่วไปเป็นการวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของผู้ใช้ การให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่ประหยัดที่สุด พร้อมทั้งจัดสร้างซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการแก้ปัญหานั้น รวมทั้งการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้
- โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต การจัดหา และจัดทำเอกสารประกอบการใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งเขียนขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้เฉพาะรายและเป็น คำสั่งง่าย ๆ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

ยกเว้น
- การทำสำเนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2230 (การทำสำเนาสื่อบันทึกข้อมูล)
- กิจกรรมที่คล้ายกันที่ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการขายซอฟต์แวร์ ได้จัดประเภท ไว้ในหมู่ย่อย 5239 (การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านเฉพาะอย่างของสินค้านั้น ๆ)
- การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ที่ต้องทำร่วมกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7210 (การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์)
 • หมู่ 723 การประมวลผลข้อมูล
 • หมู่ย่อย 7230 การประมวลผลข้อมูล
- การประมวลผลหรือการจัดทำตารางประมวลผลข้อมูลทุกชนิด ซึ่งประกอบด้วยการประมวลผลและการเตรียมรายงานที่สมบูรณ์ จากข้อมูลของลูกค้า ซึ่งรวมถึงงานเฉพาะทาง เช่น การบันทึกข้อมูลหรือการเตรียมข้อมูลด้วยวิธีอื่น การแปลงข้อมูล เช่น จากบัตรไปเป็นเทป ฯลฯ การรู้จำอักขระจากภาพ (optical character recognition) ฯลฯ
- ซึ่งอาจจะดำเนินการโดยการให้บริการโดยตรงหรือโดยผ่านระบบเครือข่าย โดยการใช้โปรแกรมของลูกค้าหรือโปรแกรมที่มีกรรมสิทธิ์เฉพาะ
- รวมทั้งการจัดการบริการรายชั่วโมงหรือการแบ่งกันใช้เวลา (time-share)
- รวมทั้งการจัดการและการดำเนินการที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลในขั้นตอนที่ต่อเนื่อง

ยกเว้น
- การให้เช่าและสัญญาเช่า (leasing) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคำนวณ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7123 (การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน (รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์))
- การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมจะใช้งานได้ รวมทั้งการจัดเตรียมโปรแกรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7220 (การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการจัดหา)
- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องคำนวณ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7250 (การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ)
 • หมู่ 724 กิจกรรมด้านฐานข้อมูล
 • หมู่ย่อย 7240 กิจกรรมด้านฐานข้อมูล
กิจกรรมที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล 3 ประเภท
- การพัฒนาฐานข้อมูล คือ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแห่งเดียวหรือหลายแห่ง
- การบันทึกจัดเก็บข้อมูล คือ การเตรียมที่ในคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลตาม รูปแบบที่กำหนดไว้
- การจัดทำฐานข้อมูลให้พร้อมใช้งาน คือ การเตรียมข้อมูลให้เป็นระเบียบหรือเป็นลำดับ เพื่อการสืบค้นข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบ on-line (การจัดการด้วยคอมพิวเตอร์) ข้อมูลจะเป็นชนิดใดก็ได้ เช่น การเงิน เศรษฐกิจ สถิติหรือวิชาการ ข้อมูลอาจจะเผยแพร่ให้แก่ทุกคนหรือผู้ใช้เฉพาะรายก็ได้ และสามารถเรียงลำดับตามความต้องการได้

ยกเว้น
- กิจกรรมด้านเอกสารที่จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์ โดยห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9231 (กิจกรรมห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ)
 • หมู่ 725 การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ
 • หมู่ย่อย 7250 การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ
- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
 • หมู่ 729 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • หมู่ย่อย 7290 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวด 73 การวิจัยและการพัฒนา
- การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 3 ประเภท
- การวิจัยเบื้องต้น การทดลองหรือการปฏิบัติตามทฤษฎี เพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ ตามพื้นฐานของปรากฎการณ์และความจริงที่พบ โดยไม่มีการประยุกต์ใช้เฉพาะหรือคำนึงถึงการใช้ประโยชน์
- การวิจัยประยุกต์ เป็นการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะของภาคปฏิบัติหรือวัตถุประสงค์
- การพัฒนาการทดลอง เป็นการทำงานที่เป็นระบบ โดยนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยและ/หรือประสบการณ์จากการปฏิบัติ มาใช้ในการผลิตวัสดุหรือ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ใหม่ ๆ และเพื่อการจัดวางและปรับปรุงกระบวนการ ระบบและการบริการใหม่
- เกณฑ์พื้นฐานในการแยกการวิจัยและการพัฒนาออกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ การปรากฎให้เห็นถึงความมีคุณค่าของสิ่งใหม่ ๆ

ยกเว้น

- การบริหารงานของรัฐบาลด้านการวิจัยและการพัฒนา และกองทุนที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือสังคมศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสม ในหมวด 75 (การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ)
- การบริหารและการสนับสนุนด้านการป้องกันประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยประยุกต์ และการพัฒนาการทดลอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7522 (กิจกรรมการป้องกัน ประเทศ)
- การศึกษาที่ทำร่วมกับการวิจัยและการพัฒนา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสม ในหมวด 80 (การศึกษา)
- การระดมเงินทุนและการจัดการกองทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และการวิจัยและการพัฒนาอื่น ๆ ทางด้านสังคม โดยองค์กรการกุศล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8532 (งานสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก)
 • หมู่ 731 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม
 • หมู่ย่อย 7310 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม
- การสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบในกิจกรรมของการวิจัยและการพัฒนาทั้ง 3 ประเภท ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ ฯลฯ) วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร และวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์
 • หมู่ 732 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • หมู่ย่อย 7320 การวิจัยและการพัฒนาการทดลองทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- การสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบในกิจกรรมของการวิจัยและการพัฒนาทั้ง 3 ประเภท ทางด้านสังคมศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา กฎหมาย ฯลฯ) และทางด้านมนุษยศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์

ยกเว้น
- การวิจัยตลาด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7413
หมวด 74 กิจกรรมด้านธุรกิจอื่น ๆ
 • หมู่ 741 กิจกรรมด้านกฎหมาย การบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี การวิจัยตลาด และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
 • หมู่ย่อย 7411 กิจกรรมด้านกฎหมาย
- การให้คำปรึกษาและการเป็นตัวแทนในด้านคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ คือ การเป็นตัวแทนในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งขัดแย้งกับอีกกลุ่มหนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าจะก่อนการพิจารณาของศาลหรือองค์การในทางกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่ กิจกรรมเหล่านี้โดยปกติจะดำเนินการหรือดูแลโดยทนายความ
- กรณีคดีแพ่ง เป็นคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น คดีหนี้สิน คดีหย่าร้าง ฯลฯ
- กรณีคดีอาญา เป็นคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของประเทศ ซึ่งโดยปกติจะถูกดำเนินคดีโดยรัฐ
- การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านแรงงาน การเตรียมเอกสารทางกฎหมาย ซึ่งไม่เกี่ยวกับการฟ้องร้องโดยตรงหรือที่เกี่ยวกับใบสำคัญก่อตั้งบริษัทจำกัด สัญญาตั้งห้างหุ้นส่วน หรือเอกสารในการจัดตั้งบริษัท
- รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ และการจัดทำสัญญา พินัยกรรมตราสาร ฯลฯ และกิจกรรมของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจรับรองเอกสาร อนุญาโตตุลาการ ผู้ตรวจสอบและกรรมการผู้ชี้ขาด

ยกเว้น
- กิจกรรมเกี่ยวกับศาล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7523 (กิจกรรมการรักษาระเบียบและความปลอดภัยของประชาชน)
 • หมู่ย่อย 7412 กิจกรรมการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
- กิจกรรมเกี่ยวกับการทำบันทึกรายการทางการค้า ทางธุรกิจและอื่น ๆ การเตรียมบัญชี ทางการเงิน การตรวจสอบบัญชีและรับรองความถูกต้อง และการเตรียมใบคืนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและนิติบุคคล
- รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา และการเป็นตัวแทนดำเนินการด้านภาษีให้แก่ลูกค้า (นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย)

ยกเว้น
- กิจกรรมการประมวลผลและการจัดทำตารางประมวลผลข้อมูล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7230 (การประมวลผลข้อมูล)
- กิจกรรมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ ที่จัดทำโดยหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้ให้บริการด้านการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบบัญชี (เช่น การวางระบบบัญชี การจัดทำรายการบัญชีต้นทุน ขั้นตอนการควบคุมงบประมาณ ฯลฯ) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7414 (กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ)
- การเก็บเงินตามใบเสร็จ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 7413 การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
- การสำรวจความเป็นไปได้ทางการตลาด การยอมรับและความคุ้นเคยต่อผลิตภัณฑ์และลักษณะนิสัยในการซื้อของผู้บริโภค เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 • หมู่ย่อย 7414 กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
- การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการทางธุรกิจ
- กิจกรรมเหล่านี้ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์และรูปแบบความคิด เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของลูกค้ากับสาธารณชน สื่อหรืออื่น ๆ นอกเหนือจากการจ้างโฆษณา สวัสดิการและงานการกุศล การเมือง การลอบบี้
- กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการวางแผน การจัดองค์กร ประสิทธิภาพและการควบคุม สารสนเทศด้านการจัดการ ฯลฯ การให้คำปรึกษาด้านการจัดการร่วมกับการปฏิบัติจริง เช่น การจัดการเกษตรของนักวิชาการกสิกรรมและนักเศรษฐศาสตร์การเกษตร ฯลฯ
- การตัดสินและการประนีประนอมกันระหว่างฝ่ายจัดการและฝ่ายแรงงาน รวมทั้ง กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการบริษัทที่เป็นเจ้าของ (holding company)

ยกเว้น
- กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 72 (กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)
- การให้คำแนะนำและการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7411 (กิจกรรมด้านกฎหมาย)
- กิจกรรมการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7412
- การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7413
- กิจกรรมการให้คำแนะนำด้านเทคนิค ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7421 (กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง)
- กิจกรรมการโฆษณา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7430
 • หมู่ 742 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และเทคนิคอื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 7421 กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การรังวัด การสำรวจทางธรณีวิทยา การสำรวจแร่และวิศวกรรม
- กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรม เกี่ยวกับการออกแบบสิ่งก่อสร้างและการทำแบบแปลนและการตรวจสอบการก่อสร้าง การวางผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม
- กิจกรรมด้านวิศวกรรมและเทคนิค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมการจราจร รวมทั้งการจัดการโครงการก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ วิศวกรรมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ วิศวกรรมสุขาภิบาลและการควบคุมมลภาวะ วิศวกรรมเกี่ยวกับเสียง ฯลฯ
- กิจกรรมธรณีวิทยาและการสำรวจแร่ โดยใช้การวัดพื้นผิวและออกแบบการสังเกต เพื่อเก็บหลักฐานข้อมูลด้านโครงสร้างของชั้นใต้ดิน แหล่งน้ำมัน แหล่งก๊าซธรรมชาติ แหล่งแร่และแหล่งน้ำบาดาล กิจกรรมนี้อาจเกี่ยวกับการสำรวจด้านธรณีวิทยาว่าด้วยภาพถ่ายทางอากาศ การสำรวจเกี่ยวกับน้ำ (Hydrological) ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรม การทำแผนที่และการสำรวจรังวัดที่ดินที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้น
- การเจาะทดสอบและการเจาะหลุมทดสอบเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1120 (กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะ น้ำมันและก๊าซ ยกเว้นการสำรวจรังวัด)
- กิจกรรมด้านการวิจัยและการพัฒนา ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 73
- การทดสอบด้านเทคนิค ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7422
- การตกแต่งภายใน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 7422 การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เป็นการทดสอบเพื่อหาส่วนประกอบและความบริสุทธิ์ เช่น แร่ อาหาร ฯลฯ
- การทดสอบคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือ การรับรองผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ ความผิดพลาด การประเมินวัสดุ ฯลฯ
- การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพและการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุ เช่น ทดสอบความแข็งแรง ความหนา ความทนทาน การเป็นสื่อนำไฟฟ้า การแผ่กัมมันตภาพรังสี ฯลฯ
- รวมทั้งการทดสอบสิ่งทอ การทดสอบรังสีจากการเชื่อมโลหะและข้อต่อ การทดสอบการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ เครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กับแบบจำลองหรือหุ่นจำลอง (มีขนาดเท่าตัวจริง) ของเรือ เครื่องบิน เขื่อน หรือไม่ก็ตาม ฯลฯ

ยกเว้น
- การทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 8519 (กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพคน)
 • หมู่ 743 การโฆษณา
 • หมู่ย่อย 7430 การโฆษณา
- การให้บริการทางด้านโฆษณา กิจกรรมการเป็นตัวแทนโฆษณา ซึ่งรวมถึงการสร้างสรรค์งานโฆษณา และการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ให้แก่ลูกค้า การโฆษณานอกสถานที่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา แผ่นป้ายสำหรับปิดประกาศ การออกแบบและตกแต่งหน้าร้าน ห้องแสดงสินค้า การติดป้ายโฆษณาบนรถยนต์และรถโดยสาร ฯลฯ
- การเป็นตัวแทนสื่อ เช่น ขายเวลาโฆษณาและพื้นที่สำหรับโฆษณาชักชวนทางสื่อต่าง ๆ
- การโฆษณาทางอากาศ
- การแจกหรือการจัดส่งวัสดุโฆษณาหรือสินค้าตัวอย่าง
- รวมทั้งการให้เช่าพื้นที่สำหรับโฆษณา

ยกเว้น
- การพิมพ์วัสดุโฆษณา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2221 (การพิมพ์)
- การวิจัยตลาด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7413 (การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน)
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7414 (กิจกรรมการให้ คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ)
- กิจกรรมการส่งทางไปรษณีย์โดยตรง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตข่าวสารในเชิงพาณิชย์สำหรับวิทยุ โทรทัศน์และฟิล์ม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 921 (กิจกรรมด้านภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และการบันเทิงอื่น ๆ )
 • หมู่ 749 กิจกรรมด้านธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • หมู่ย่อย 7491 การจัดหาแรงงานและการสรรหาบุคลากร
- การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกและการบรรจุในการจ้างงานทุกสาขา การบริการนี้อาจจัดให้แก่นายจ้างหรือผู้สมัครงาน และอาจเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ของงาน การทดสอบและกลั่นกรองผู้สมัครงาน การสืบสวนจากหลักฐานอ้างอิง ฯลฯ
- กิจกรรมการสรรหาและบรรจุบุคลากรระดับผู้บริหาร รวมอยู่เช่นเดียวกันกับกิจกรรมสัญญาจ้างงาน เช่น การจัดหาแรงงานให้ผู้อื่น ส่วนใหญ่เป็นการจ้างชั่วคราว โดยเป็นตัวแทนในการจ้างและจ่ายค่าตอบแทน

ยกเว้น
- กิจกรรมเกี่ยวกับการทำสัญญาแรงงานทางการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0140 (กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเว้นกิจกรรมบริการรักษาสัตว์)
- กิจกรรมการเป็นตัวแทน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7499 (กิจกรรมธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- กิจกรรมการคัดเลือกผู้แสดงภาพยนตร์และอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9249 (กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ)
 • หมู่ย่อย 7492 กิจกรรมด้านการสืบสวนและการรักษาความปลอดภัย
- กิจกรรมการสืบสวนและการควบคุมดูแล กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอื่น ๆ สำหรับบุคคลและทรัพย์สิน
- รวมทั้งการตรวจสอบประวัติบุคคล การสืบหาคนหาย การสืบสวนขโมยและผู้ยักยอก และรวมถึงการจ้างบุคคลลาดตระเวนหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อป้องกันบุคคลหรือทรัพย์สิน เช่น การขนส่งของมีค่าหรือวิธีป้องกันอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน โดยใช้สุนัขเฝ้ายาม รถหุ้มเกราะ ฯลฯ
- รวมทั้งกิจกรรมการคุ้มกันบุคคล การลาดตระเวนตามถนน กิจกรรมการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยตามอาคารห้องชุด สำนักงาน โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง โรงแรม โรงภาพยนตร์ สถานลีลาศ ฯลฯ กิจกรรมการตรวจตราในร้านค้าและการตรวจตราโดยใช้เครื่องจักรกลหรือไฟฟ้า การให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยใน โรงงานอุตสาหกรรม การพิมพ์ลายนิ้วมือ การพิสูจน์ลายเซ็นต์และลายมือ ฯลฯ

ยกเว้น
- การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4530 (การติดตั้งภายในอาคาร)
- การสืบสวนเกี่ยวกับการประกันภัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6720 (กิจกรรมที่ช่วยเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)
 • หมู่ย่อย 7493 กิจกรรมการทำความสะอาดอาคาร
- การทำความสะอาดอาคารทุกประเภท รวมทั้งสำนักงาน โรงงาน ร้านค้า สถาบัน และสถานที่ประกอบธุรกิจและวิชาชีพ และอาคารที่อยู่อาศัย
- การทำความสะอาดภายในตัวอาคาร เช่น การทำความสะอาดพื้นและลงแวกซ์ การทำความสะอาดฝาผนังด้านใน การขัดและเช็ดถูเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ การทำความสะอาดหน้าต่างทั้งภายในและภายนอกสำหรับสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานและอาคารห้องชุดที่อยู่สูง ๆ การทำความสะอาดปล่องไฟ เตาไฟ เตาเผาขยะ หม้อน้ำ (boiler) ท่อระบายอากาศและไอเสีย ฯลฯ
- รวมทั้งกิจกรรมการฆ่าเชื้อและการทำลาย

ยกเว้น
- การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ การพ่นขัดด้วยทราย (sand blasting) และกิจกรรมที่ คล้ายกัน สำหรับภายนอกอาคารและอาคารที่สร้างใหม่ ภายหลังจากการก่อสร้างได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4540 (การสร้างอาคารให้สมบูรณ์)
- การชำระล้างและตกแต่งพรมและเครื่องปูลาด และการทำความสะอาดผ้าม่าน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9301 (การบริการซักรีดและซักแห้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอและขนสัตว์)
- กิจกรรรมที่คล้ายกันที่กระทำโดยบุคคลที่เข้ามารับจ้างทำงานในครัวเรือนส่วนบุคคล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9500 (ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล)
 • หมู่ย่อย 7494 กิจกรรมการถ่ายภาพ
- การผลิตภาพถ่ายสำหรับการค้าและผู้ใช้บริการทุกประเภท เช่นเดียวกับการถ่ายภาพและการถ่ายภาพยนตร์
- การผลิตภาพถ่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพเหมือนด้วย เช่น ภาพถ่ายสำหรับหนังสือเดินทาง โรงเรียน งานแต่งงานหรือในโอกาสอื่น ๆ (รวมทั้งเครื่องถ่ายภาพแบบหยอดเหรียญ) และการถ่ายภาพสำหรับการค้า ผู้พิมพ์โฆษณา แฟชั่น อสังหาริมทรัพย์ หรือใช้ในการทำทัวร์
- รวมการถ่ายภาพทางอากาศ
- การล้างฟิล์ม รวมถึงการบริการล้าง อัดและขยายภาพ ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มทั่วไปหรือฟิล์มภาพยนตร์ของลูกค้าหรือช่างภาพสมัครเล่น
- รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดทำสไลด์ การอัดสำเนาและซ่อมแซมหรือตกแต่ง ภาพถ่ายเก่า

ยกเว้น
- การถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9211 (การผลิตและการจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิโอ)
 • หมู่ย่อย 7495 กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ
- กิจกรรมบรรจุหีบห่อ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง เช่น การผสมและการบรรจุของเหลวในภาชนะโดยการอัดก๊าซ กระป๋อง การบรรจุขวด ฯลฯ
- การบรรจุหีบห่อสินค้าเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ฯลฯ การติดสินค้าใหม่และกระดุมด้วยกระดาษแข็ง การติดฉลาก การประทับตรา การทำรอยพิมพ์ การห่อวัสดุและของขวัญ โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่

ยกเว้น
- กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ เพื่อการขนส่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6309 (กิจกรรมของตัวแทนการขนส่งอื่น ๆ)
 • หมู่ย่อย 7499 กิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- กิจกรรมด้านการบริการประเภทต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปให้บริการแก่ลูกค้าในเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับ
- การเก็บเงินตามใบเสร็จ การจัดอันดับสินเชื่อหรือเครดิตของบุคคลหรือบริษัท
- กิจกรรมนายหน้าทางด้านธุรกิจ เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อและขายธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้ง การดำเนินการทางด้านวิชาชีพ
- กิจกรรมการประเมินทรัพย์สิน ที่นอกเหนือจากกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์และ การประกันภัย
- กิจกรรมด้านชวเลข การทำสำเนา และการส่งทางไปรษณีย์ รวมทั้งการพิมพ์ดีด และกิจกรรมด้านเลขานุการอื่น ๆ เช่น การถอดข้อความจากเทป จากแผ่นดิสต์ หรือจากแถบเสียง การพิสูจน์อักษร ฯลฯ การทำสำเนา ทำพิมพ์เขียว ทำรูปภาพ และกิจกรรมที่คล้ายกัน ; การจ่าหน้าซองจดหมาย การบรรจุ การผนึกและการส่งทางไปรษณีย์ และการรวบรวมรายชื่อที่จะจัดส่งทางไปรษณีย์ ฯลฯ รวมทั้งที่ทำเพื่อส่งวัสดุโฆษณา
- การออกแบบแฟชั่นเกี่ยวกับสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งภายใน และสินค้าแฟชั่นอื่น ๆ
- กิจกรรมการสาธิตและการจัดนิทรรศการ
- กิจกรรมการประมูล
- กิจกรรมเกี่ยวกับบรรณาธิการ
- การแปลเอกสารและการตีความ
- กิจกรรมการบันทึกไมโครฟิล์ม
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยแสตมป์
- กิจกรรมการตอบรับทางโทรศัพท์
- รวมทั้งกิจกรรม ซึ่งดำเนินการโดยตัวแทนในนามของบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับการว่าจ้างใน การผลิตภาพยนตร์ ละครหรือการบันเทิงอื่น ๆ หรือการกีฬา และการจัดรูปแบบหนังสือ การแสดง งานศิลปะ ภาพถ่าย ฯลฯ กับผู้พิมพ์โฆษณา ผู้ผลิต ฯลฯ

ยกเว้น
- การขยายสินเชื่อผ่านการใช้บัตรเครดิต ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6592 (การให้สินเชื่ออื่น ๆ)
- การออกแบบเครื่องจักรและอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย (กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง)
- การแสดงการโฆษณาและการออกแบบโฆษณาอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7430 (การโฆษณา)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม