//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท J การเป็นตัวกลางทางการเงิน

10. ประเภท J การเป็นตัวกลางทางการเงิน
หมวด 65 การเป็นตัวกลางทางการเงิน ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กิจกรรมเกี่ยวกับการรับเงินทุนและการกระจายเงินทุน ที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ของ การประกันภัย หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ

 • หมู่ 651 การเป็นตัวกลางทางเงินตรา
- การได้มาของเงินทุนนี้อยู่ในรูปแบบของเงินฝาก
- เงินฝาก หมายถึง เงินทุนซึ่งได้มาจากการรับฝากเงินที่มีการกำหนดเป็นจำนวนหน่วย ของเงินตราที่แน่นอนและเป็นการรับฝากเงินที่ทำเป็นปกติทุกวัน
 • หมู่ย่อย 6511 ธนาคารกลาง (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
- การรับฝากเงินที่ใช้เพื่อการหักบัญชีและโอนเงินระหว่างสถาบันการเงิน การกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคาร และอาจรวมถึงการถือเงินสำรองของประเทศ การจัดการและการนำเงินสดออกใช้หมุนเวียน และทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของรัฐบาล กิจกรรมของธนาคารกลางอาจแตกต่างกันไปตามโครงสร้างสถาบันที่แตกต่างกัน
 • หมู่ย่อย 6519 การเป็นตัวกลางทางเงินตราอื่น ๆ
- การเป็นตัวกลางทางเงินตราของสถาบันทางเงินตราที่นอกเหนือจากธนาคารกลาง ซึ่งในหมู่ย่อยนี้จะรวมถึงกิจกรรมของธนาคาร สถานประกอบการที่รับซื้อลดตั๋วแลกเงินธนาคารออมทรัพย์ และสถาบันเฉพาะกิจที่ให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งดำเนินการรับฝากเงินด้วย
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสหกรณ์ออมทรัพย์
 • หมู่ 659 การเป็นตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ
- การเป็นตัวกลางทางการเงิน นอกเหนือจากการดำเนินการของสถาบันทางเงินตรา

ยกเว้น
- การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 66 (การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)
 • หมู่ย่อย 6591 สัญญาเช่าแบบการเงิน (Financial leasing)
- สัญญาเช่า (ลิสซิ่ง) เป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินที่มีระยะเวลาการเช่าตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สิน และรับความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น เมื่อสัญญาการเช่าสิ้นสุดลง ทรัพย์สินนั้นจะถูกโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็ได้

ยกเว้น
- สัญญาเช่าแบบดำเนินงาน (Operational leasing) ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 71 (การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน) ตามชนิดของสินค้าที่ให้เช่า
 • หมู่ย่อย 6592 การให้สินเชื่ออื่น ๆ
- การเป็นตัวกลางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม โดยสถาบันที่ไม่เกี่ยวข้อง ในการเป็นตัวกลางทางเงินตรา รวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อการบริโภค การให้สินเชื่อระยะยาวกับงานอุตสาหกรรม และการให้กู้ยืมเงินนอกระบบธนาคาร
- การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เฉพาะที่ไม่ได้ดำเนินกิจการรับฝากเงิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย
- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยกเว้น
- สัญญาเช่าแบบการเงิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6591 และสัญญาเช่าแบบดำเนินงาน ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 71 (การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน)
 • หมู่ย่อย 6599 การเป็นตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การเป็นตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเงินทุนที่นอกจากการให้กู้ ยืมเงิน รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ (เช่น หุ้น พันธบัตร ตั๋วเงิน หน่วยลงทุนในกองทุนรวม ฯลฯ) และการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นของตนเองโดยตัวแทนซื้อขาย การลงทุนในทรัพย์สินที่ดำเนินกิจการเพื่อการเป็นตัวกลางทางการเงิน (เช่น กองทุนรวม ที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (อสังหาริมทรัพย์)) และสวอบ สิทธิอนุพันธ์ (options) และ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ รวมทั้งกิจกรรมของบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการด้านการเงิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย

ยกเว้น
- สัญญาเช่าแบบการเงิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6591
- การซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของผู้อื่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6712 (กิจกรรม การซื้อขายหลักทรัพย์)
- สัญญาเช่าและการให้เช่าสินทรัพย์ถาวร ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 70 (กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์)
- สัญญาเช่าแบบดำเนินงาน ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 71 (การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ โดยไม่มีผู้ควบคุม การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน)
หมวด 66 การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ
- การกระจายความเสี่ยงระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่มีหรือไม่มีส่วนที่เป็นการออม
 • หมู่ 660 การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ
- การกระจายความเสี่ยงระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่มีหรือไม่มีส่วนที่เป็นการออม
 • หมู่ย่อย 6601 การประกันชีวิต
- การประกันชีวิต (รวมถึง การประกันภัยต่อ) และการประกันภัยระยะยาวอื่น ๆ ทั้งที่มีหรือไม่มีส่วนที่เป็นการออม ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมเงินทุน และนำเงินทุนดังกล่าวไปหารายได้
 • หมู่ย่อย 6602 กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- การจัดเตรียมเงินได้เมื่อเกษียณอายุ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมเงินทุนและนำเงินทุนดังกล่าวไปหารายได้

ยกเว้น
- กองทุนและการบริหารการประกันสังคมภาคบังคับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7530 (กิจกรรมการประกันสังคมภาคบังคับ)
 • หมู่ย่อย 6603 การประกันวินาศภัย
- การประกันภัย (รวมถึง การประกันภัยต่อ) ของธุรกิจการประกันวินาศภัย (เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันอัคคีภัย การประกันสุขภาพ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยการบิน การประกันภัยการขนส่ง การประกันภัยความเสียหายทางการเงิน และการประกันภัยความรับผิด)
หมวด 67 กิจกรรมที่ช่วยเสริมการเป็นตัวกลางทางการเงิน
- การให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเป็นตัวกลางทางการเงิน แต่มิใช่การเป็น ตัวกลางทางการเงินโดยตรง
 • หมู่ 671 กิจกรรมที่ช่วยเสริมการเป็นตัวกลางทางการเงิน ยกเว้นการประกันภัย และกองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเป็นตัวกลางทางการเงิน ที่นอกเหนือจากการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ แต่มิใช่การเป็นตัวกลางทางการเงินโดยตรง
 • หมู่ย่อย 6711 การบริหารงานด้านตลาดการเงิน
- การดำเนินการและการตรวจสอบตลาดการเงิน ที่นอกเหนือจากอำนาจของรัฐและ รวมทั้งกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่กำกับหรือตรวจสอบกิจกรรมของตลาดการเงิน รวมทั้งการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
 • หมู่ย่อย 6712 กิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์
- การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดการเงินในนามของผู้อื่น เช่น ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (stock broking) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้น
- การซื้อขายหลักทรัพย์ ด้วยตนเองในตลาดการเงิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6599 (การเป็นตัวกลางทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 6719 กิจกรรมที่ช่วยเสริมการเป็นตัวกลางทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- กิจกรรมที่ช่วยเสริมการเป็นตัวกลางทางการเงินทุกชนิด ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาและนายหน้าในการกู้ยืมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ยกเว้น
- ตัวแทนการประกันภัยและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยและกองทุน บำเหน็จบำนาญได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6720 (กิจกรรมที่ช่วยเสริมการประกันภัย และกองทุนบำเหน็จบำนาญ)
 • หมู่ 672 กิจกรรมที่ช่วยเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ
 • หมู่ย่อย 6720 กิจกรรมที่ช่วยเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการด้านการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จ บำนาญที่นอกเหนือจากการเป็นตัวกลางทางการเงิน และรวมทั้งกิจกรรมของตัวแทน การประกันภัย ผู้เจรจาตกลงวินาศภัยทางทะเลและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และการบริหารเกี่ยวกับการกู้ภัย

ยกเว้น
- การกู้ภัยทางทะเล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6303 (กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุน การขนส่ง)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม