//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท I การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม

9. ประเภท I การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
อุตสาหกรรมในหมวดนี้ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร หรือการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟ ทางถนน ทางน้ำ หรือทางอากาศ ซึ่งจะมีการกำหนดตารางเวลาหรือไม่ก็ตาม และกิจกรรมที่ช่วยเสริมการขนส่ง เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีปลายทางและสถานที่จอดรถ การขนถ่ายสินค้า สถานที่เก็บสินค้า ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมทางไปรษณีย์ และการโทรคมนาคม ได้รวมไว้ในหมวด 64 โดยเฉพาะการให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งพร้อมคนขับหรือผู้ควบคุม ในวิธีการขนส่งต่าง ๆ ที่พิจารณาว่าเป็นกิจกรรมการขนส่ง ให้จัดไว้ในประเภทนี้ด้วย

ยกเว้น
- การบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง ยกเว้นยานยนต์ รถจักรยานยนต์และรถแล่นบนหิมะ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 35 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ)
- การก่อสร้าง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520 (การก่อสร้างอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา)
- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์และรถแล่นบนหิมะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5020 และ 5040 ตามลำดับ
- การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งโดยไม่มีคนขับหรือผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 711 (การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง) ตามวิธีการขนส่ง

หมวด 60 การขนส่งทางบก การขนส่งทางท่อลำเลียง

 • หมู่ 601 การขนส่งทางรถไฟ
 • หมู่ย่อย 6010 การขนส่งทางรถไฟ
- การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าโดยทางรถไฟระหว่างเมือง รวมถึงการดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสับเปลี่ยนขบวนรถไฟและรางรถไฟ

ยกเว้น
- การดำเนินการเกี่ยวกับรถนอนที่เคลื่อนที่ได้โดยการลากจูง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5510 (โรงแรม ค่ายพัก และที่พักชั่วคราว) และการดำเนินกิจการรถขายอาหาร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5520 (ภัตตาคาร บาร์ และโรงอาหาร)
- การขนส่งทางรถไฟชานเมือง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6021 (การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ที่มีตารางเวลา)
- การดำเนินกิจกรรมของสถานีขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การขนถ่ายสินค้า สถานที่เก็บสินค้า และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมการขนส่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสม ในหมู่ 630 (กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเสริมการขนส่ง กิจกรรมด้านตัวแทนธุรกิจ การท่องเที่ยว)
- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมรถจักรและรถพ่วง (ล้อเลื่อน) ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 6303 (กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง)
 • หมู่ 602 การขนส่งทางบกอื่น ๆ
- การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางบก ที่มิใช่โดยทางรถไฟระหว่างเมือง

ยกเว้น
- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์ที่ใช้บนถนน ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 50 (การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์) และยานยนต์ที่ใช้บนราง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6303 (กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง)
- การดำเนินกิจกรรมของสถานีขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การขนถ่ายสินค้า สถานที่เก็บ สินค้า และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมการขนส่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสม ในหมู่ 630 (กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเสริมการขนส่ง กิจกรรมด้านตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว)
 •  หมู่ย่อย 6021 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ที่มีตารางเวลา
- กิจกรรมการจัดการขนส่งผู้โดยสารประจำทางตามเส้นทางในเมือง ชานเมือง หรือระหว่างเมือง ตามตารางเวลาการเดินรถที่กำหนดไว้ การรับและส่งผู้โดยสารตาม จุดจอดรถที่กำหนดไว้ ยกเว้น การขนส่งทางรถไฟระหว่างเมือง กิจกรรมเหล่านี้อาจดำเนินการด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง รถราง รถโดยสารไฟฟ้า รถไฟใต้ดินและรถไฟยกระดับ ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมการขนส่งที่ดำเนินการเกี่ยวกับรถรับ-ส่งนักเรียน การขนส่งผู้โดยสารตามเส้นทางระหว่างเมืองกับสนามบิน หรือระหว่างเมืองกับสถานีบริการ รถโดยสารนำชมสถานที่ต่าง ๆ รถไฟยกระดับ (ฟันนิคูล่าร์ เรลเวย์) กระเช้าลอยฟ้า ฯลฯ
 • หมู่ย่อย 6022 การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไม่มีตารางเวลา
- การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไม่มีตารางเวลาการเดินรถ เช่น การดำเนินกิจการรถแท็กซี่ การให้เช่ารถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมคนขับ การเช่าเหมาคัน รถทัศนาจรและบริการรถนำเที่ยว การขนส่งผู้โดยสาร โดยยานพาหนะที่ใช้คนขับ หรือสัตว์ลากจูง ฯลฯ

ยกเว้น
- การขนส่งผู้ป่วยโดยรถพยาบาล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8519 (กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพคน)
 • หมู่ย่อย 6023 การขนส่งสินค้าทางถนน
- การดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะมีการกำหนดตารางเวลาการเดินรถหรือไม่ก็ตาม เป็นการขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น การขนส่งไม้ซุง สินค้า สินค้าแช่แข็ง สินค้าหนัก สินค้าขนาดใหญ่ การขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
- การขนส่งโดยยานพาหนะที่ใช้คนขับหรือสัตว์ลากจูง
- การให้เช่ารถบรรทุกพร้อมคนขับหรือผู้ควบคุม

ยกเว้น
- การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าที่สถานีปลายทาง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6303 (กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง)
- การบรรจุลังและการบรรจุหีบห่อ เพื่อการขนส่งสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6309 (กิจกรรมของตัวแทนการขนส่งอื่น ๆ)
 • หมู่ 603 การขนส่งทางท่อลำเลียง
 • หมู่ย่อย 6030 การขนส่งทางท่อลำเลียง
- การขนส่งก๊าซ ของเหลว ของผสมที่เป็นของเหลว และสินค้าอื่น ๆ ที่ส่งทางท่อ รวมถึง การดำเนินการของสถานีที่ใช้เครื่องสูบและการบำรุงรักษาท่อ

ยกเว้น
- การจ่ายก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซที่ผลิตได้ น้ำหรือไอน้ำจากผู้จำหน่ายไปยังผู้ใช้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมวด 40 (การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และน้ำร้อน) หรือหมวด 41 (การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการจ่ายน้ำ)
หมวด 61 การขนส่งทางน้ำ
 • หมู่ 611 การขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝั่ง
 • หมู่ย่อย 6110 การขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝั่ง
- การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางน้ำ ซึ่งจะมีการกำหนดตารางเวลาการเดินเรือหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงการดำเนินการเรือลากจูงหรือเรือพ่วง เรือทัศนาจร เรือสำราญ หรือเรือนำชมสถานที่ต่าง ๆ เรือโดยสารข้ามฟาก เรือโดยสารรับจ้าง ฯลฯ

ยกเว้น
- กิจกรรมของภัตตาคารและบาร์ที่จัดไว้บนเรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5520 (ภัตตาคาร บาร์ และโรงอาหาร) ยกเว้น การจัดส่งอาหาร
- การขนถ่ายสินค้า สถานที่เก็บสินค้า การดำเนินกิจการท่าเรือ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมการขนส่ง เช่น อู่เรือ การนำร่อง การใช้เรือขนถ่ายสินค้า และการกู้เรือ/การนำเรือเสียเข้าฝั่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 630 (กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเสริมการขนส่ง กิจกรรมด้านตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว)
 •  หมู่ 612 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ
 • หมู่ย่อย 6120 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ
- การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางแม่น้ำ ลำคลองและทางน้ำอื่น ๆ ภายในประเทศ
หมวด 62 การขนส่งทางอากาศ
- การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางอากาศหรือทางอวกาศ

ยกเว้น
- การยกเครื่องอากาศยานหรือเครื่องยนต์อากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3530 (การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ)
 • หมู่ 621 การขนส่งทางอากาศที่มีตารางเวลา
 • หมู่ย่อย 6210 การขนส่งทางอากาศที่มีตารางเวลา
- การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางอากาศตามเส้นทางประจำ และตารางเวลาประจำ
 • หมู่ 622 การขนส่งทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา
 • หมู่ย่อย 6220 การขนส่งทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา
- การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา ทั้งนี้รวมถึงการขนส่งทาง อวกาศด้วย
หมวด 63 กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเสริมการขนส่ง กิจกรรมด้านตัวแทนธุรกิจ การท่องเที่ยว
 • หมู่ 630 กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเสริมการขนส่ง กิจกรรมด้านตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว
 • หมู่ย่อย 6301 การขนถ่ายสินค้
- การขนสินค้าหรือกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารขึ้น-ลง โดยไม่คำนึงถึงวิธีการขนส่ง
- การขนของขึ้น-ลงเรือ
 • หมู่ย่อย 6302 การเก็บสินค้าและสถานที่เก็บสินค้า
- การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บสินค้าทุกชนิด เช่น เครื่องยนต์ เดินสายพานสำหรับยกธัญพืชขึ้นไปเก็บในยุ้ง คลังสินค้า ห้องเย็น ฯลฯ
- สถานที่เก็บสินค้าประเภท เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ ไม้ซุง ก๊าซและน้ำมัน สารเคมี สิ่งทอ อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงการเก็บสินค้าในเขตการค้าระหว่างประเทศด้วย

ยกเว้น
- การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถสำหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6303
หมู่ย่อย 6303 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง
- กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า โดยวิธีการขนส่งต่าง ๆ
- การดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานีปลายทาง เช่น สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร สถานีสำหรับขนถ่ายสินค้า ที่จอดเรือ สะพานเทียบเรือ ท่าอากาศยาน ฯลฯ การดำเนินการทางถนน สะพาน อุโมงค์ (เช่น การเก็บค่าผ่านทาง) ที่จอดรถ หรืออู่ซ่อมรถจักรและรถพ่วง (ล้อเลื่อน) ประตูน้ำ ฯลฯ กิจกรรมควบคุมการจราจร การเดินเรือ/การเดินอากาศ การนำร่องและการจอดเรือที่ท่า การใช้เรือขนถ่ายสินค้า และการกู้เรือ/การนำเรือเสียเข้าฝั่ง กิจกรรมที่ให้บริการภาคพื้นดินของสนามบิน ฯลฯ
 • หมู่ย่อย 6304 กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาข้อมูลการเดินทาง การแนะนำและการวางแผน การจัดทัศนาจร การจัดหาที่พัก และการขนส่งผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว การจัดหาตั๋ว ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น กิจกรรมที่ดำเนินการโดยมัคคุเทศก์
หมู่ย่อย 6309 กิจกรรมของตัวแทนการขนส่งอื่น ๆ
- การส่งใบส่งสินค้า การจัดการหรือการจัดเตรียมการขนส่งในนามของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งสินค้า การรับและการยอมรับค่าขนส่งสินค้า (รวมทั้งการรับ-ส่งสินค้าภายในท้องถิ่น) การเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า การรวมและการแยกสินค้า ตัวแทนขนส่งสินค้า ตัวแทนพิธีการทางศุลกากร การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและการแจ้งอัตราค่าขนส่ง ตัวแทนบริษัทเรือและอากาศยาน การบรรจุหีบห่อและการบรรจุลัง การเปิดหีบห่อและการเปิดลัง การตรวจสอบสินค้า การชั่งน้ำหนักสินค้า และการชักตัวอย่างสินค้า ฯลฯ

ยกเว้น
- กิจกรรมเยี่ยงไปรษณีย์ ที่ใช้การขนส่งสาธารณะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6412 (กิจกรรมเยี่ยงไปรษณีย์ ที่มิใช่ของรัฐ)
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมการประกันภัยสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6720 (กิจกรรมที่ช่วยเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)
หมวด 64 การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม  
 • หมู่ 641 กิจกรรมทางไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์
 • หมู่ย่อย 6411 กิจกรรมทางไปรษณีย์ของรัฐ
- การรับ การขนส่งและการจัดส่งจดหมาย หีบห่อและพัสดุทางไปรษณีย์ (ภายในประเทศและระหว่างประเทศ)
- กิจกรรมเกี่ยวกับการขายแสตมป์ การเก็บรวบรวมจดหมายและพัสดุจากตู้ไปรษณีย์หรือที่ทำการไปรษณีย์ และการแจกจ่ายหรือจัดส่งของทางไปรษณีย์ ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมในการคัดแยกจดหมาย การให้เช่าตู้ไปรษณีย์ การเก็บจดหมายและพัสดุไว้ให้ผู้รับมารับด้วยตนเอง การรับส่งธนาณัติ ฯลฯ

ยกเว้น
- กิจกรรมการโอนเงินและการรับฝากเงินที่ผ่านบริการทางไปรษณีย์ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงินอื่น ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับกิจกรรมทางไปรษณีย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6519 (การเป็นตัวกลางทางเงินตราอื่น ๆ)
 • หมู่ย่อย 6412 กิจกรรมเยี่ยงไปรษณีย์ ที่มิใช่ของรัฐ
- การรับ การขนส่งและการจัดส่งจดหมายและไปรษณียภัณฑ์ โดยปกติเป็นการส่งพัสดุและหีบห่อที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้วิธีการขนส่งอาจใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธี และอาจดำเนินการขนส่งด้วยตนเอง (ภาคเอกชน) หรือการขนส่งสาธารณะ

ยกเว้น
- กิจกรรมทางไปรษณีย์ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยรัฐ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6411 (กิจกรรมทางไปรษณีย์ของรัฐ)
 • หมู่ 642 การโทรคมนาคม
 • หมู่ย่อย 6420 การโทรคมนาคม
- การติดต่อสื่อสารโดยการส่งสัญญาณเสียง ภาพ ข้อมูล หรือข่าวสารทางสายเคเบิล การกระจายเสียง การถ่ายทอดคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ หรือถ่ายทอดทางดาวเทียม รวมทั้งการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรเลข โทรสารและเทเล็กซ์ อินเตอร์เนต (Internet) รวมถึงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของการสื่อสารด้วย

ยกเว้น
- การผลิตรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับการกระจายเสียงหรือแพร่ภาพด้วยหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9213 (กิจกรรมด้านวิทยุและโทรทัศน์)


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม