//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท G การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

7. ประเภท G การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
หมวด 50 การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
- การดำเนินกิจการขายส่งและขายปลีกยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถแล่นบนหิมะ ทั้งใหม่และที่ใช้แล้ว การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม การขายอะไหล่ (ส่วนประกอบ) และชิ้นส่วนอุปกรณ์ (อุปกรณ์ประกอบ) สำหรับยานยนต์ การดำเนินกิจการของตัวแทนหรือนายหน้าที่เกี่ยวกับการจำหน่ายยานยนต์ การล้าง การขัดเงา และการลากจูงยานยนต์ รวมถึงการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ และผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวให้ความเย็นแก่เครื่องยนต์

ยกเว้น
- การให้เช่ารถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถบรรทุกพร้อมคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6022 (การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่น ๆ ที่ไม่มีตารางเวลา) และหมู่ย่อย 6023 (การขนส่งสินค้าทางถนน) ตามลำดับ
- การให้เช่ายานยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถแล่นบนหิมะ โดยไม่มีคนขับ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7111 (การให้เช่าอุปกรณ์การขนส่งทางบก)

 • หมู่ 501 การขายยานยนต์
 • หมู่ย่อย 5010 การขายยานยนต์
- การขายส่งและขายปลีกยานยนต์โดยสารทั้งใหม่และที่ใช้แล้ว รวมถึงยานยนต์โดยสารที่ออกแบบโดยเฉพาะ (รถพยาบาล รถคาราวาน รถโดยสารขนาดเล็ก เป็นต้น) ยานยนต์ ที่ออกแบบเพื่อใช้เฉพาะภูมิประเทศ (รถจิ๊ป รถแลนโรเวอร์ เป็นต้น) ยานยนต์โดยสารอื่น ๆ ที่ใช้เครื่องยนต์ระบบ Steering mechanisms รถบรรทุก รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
 • หมู่ 502 การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์
 • หมู่ย่อย 5020 การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์
- การดำเนินกิจการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์ รวมถึงการล้าง การขัดเงายานยนต์ เป็นต้น
หมู่ 503 การขายอะไหล่ยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หมู่ย่อย 5030 การขายอะไหล่ยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- การขายส่งและขายปลีกอะไหล่ (ส่วนประกอบ) และชิ้นส่วนอุปกรณ์ (อุปกรณ์ประกอบ) ทุกชนิดสำหรับยานยนต์ ซึ่งไม่รวมการขายยานยนต์ทั้งคัน
 • หมู่ 504 การขาย การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • หมู่ย่อย 5040 การขาย การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- การขายส่งและขายปลีกรถจักรยานยนต์ รถแล่นบนหิมะ อะไหล่ (ส่วนประกอบ) และ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ (อุปกรณ์ประกอบ) ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินกิจการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
 • หมู่ 505 การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
 • หมู่ย่อย 5050 การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
- การขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง (เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันที่ใช้กับ รถยนต์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) สำหรับยานยนต์และรถจักรยานยนต์ หรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในเรือ กิจกรรมนี้รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวให้ความเย็นแก่เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับยานยนต์หรือใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น น้ำมันก๊าด ถ้าวัตถุประสงค์หลักเป็นการขายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์หรือน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น ให้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้

ยกเว้น
- การขายส่งเชื้อเพลิง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5141 (การขายส่งเชื้อเพลิงที่เป็น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)
- การขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อประกอบอาหารหรือทำความร้อน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5239 (การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านเฉพาะอย่างของสินค้านั้น ๆ)
หมวด 51 การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
- การดำเนินกิจการขาย (เป็นการขายสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป/ดัดแปลงสินค้า) สินค้าใหม่และสินค้าที่ใช้แล้วให้แก่ผู้ขายปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม ผู้ใช้ในงานพาณิชยกรรม ผู้ใช้ในงานสถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ หรือผู้ขายส่งรายอื่น ๆ หรือบุคคล/บริษัทที่ทำหน้าที่ตัวแทนหรือนายหน้าซื้อขายสินค้า ธุรกิจหลักได้รวมถึงพ่อค้าขายส่ง ตัวอย่างเช่น ผู้ขายส่งที่ดำเนินกิจการซื้อและขายสินค้าที่เป็นของตนเอง ได้แก่ พ่อค้าขายส่ง หรือ ผู้ขายหุ้น ผู้จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ส่งสินค้าออก ผู้สั่งสินค้าเข้า ผู้รับช่วงสินค้าปลายทาง และกลุ่มสหกรณ์การซื้อ สาขาการขายและสำนักงานการขาย (ไม่ใช่ร้านค้าปลีก) ซึ่งรับสินค้าโดยตรงมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งผลิตสินค้า เป็นส่วนที่แยกจากโรงงานหรือแหล่งผลิต เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ และมิใช่เป็นการส่งสินค้าโดยตรงจากโรงงานหรือแหล่งผลิตตามการสั่งสินค้า ทั้งนี้รวมถึงนายหน้าซื้อขายสินค้า การขายเพื่อค่านายหน้า ผู้ขายส่งที่ดำเนินกิจการซื้อและขายสินค้าที่เป็น ของตนเองและกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและกลุ่มสหกรณ์ ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการตลาดของผลิตภัณฑ์การเกษตร
- ผู้ขายส่งซึ่งประกอบ จัดแยกขนาดและคัดคุณภาพสินค้าจำนวนมากเป็นประจำ การจัดแบ่งสินค้าออกเป็นส่วยย่อย การบรรจุหีบห่อใหม่ การจัดจำหน่ายสินค้าเป็นลอตย่อย รวมถึงการเก็บสินค้า การแช่เย็นสินค้า การจัดส่งและการจัดวางสินค้า กิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้า และการออกแบบฉลากติดสินค้า

ยกเว้น
- การขายส่งยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และรถแล่นบนหิมะ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 5010 (การขายยานยนต์) และหมู่ย่อย 5040 (การขาย การบำรุงรักษาและ การซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง) ตามลำดับ
- กิจกรรมของผู้ค้าและนายหน้าที่ทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าล่วงหน้าและ สัญญาแลกเปลี่ยนในทางการค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 671 (กิจกรรมที่ช่วยเสริมการเป็นตัวกลางทางการเงิน ยกเว้น การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)  
 • หมู่ 511 การขายส่งโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง
 • หมู่ย่อย 5110 การขายส่งโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง
- ตัวแทนจำหน่าย นายหน้าและผู้ขายส่งโดยผ่านการประมูลและผู้ขายส่งอื่น ๆ ที่ดำเนิน กิจการในฐานะตัวแทนหรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น โดยปกติการดำเนินธุรกิจการค้าในหมู่ย่อยนี้ จะเป็นตัวแทนโดยการนัดผู้ซื้อและผู้ขายมาทำการตกลงกัน หรือเป็นผู้ดำเนินการค้าหรือธุรกิจภายใต้สิทธิที่เจ้าของกิจการมอบอำนาจให้

ยกเว้น
- การดำเนินกิจกรรมของตัวแทนจำหน่ายในการให้บริการเกี่ยวกับการขายยานยนต์ รถจักรยานยนต์หรือรถแล่นบนหิมะ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 50 (การขาย การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมัน เชื้อเพลิงรถยนต์)
- การขายส่งในนามตนเอง ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่นก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5121-5190
- กิจกรรมของผู้ค้าและนายหน้า ที่ทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนในทางการค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 671 (กิจกรรมที่ช่วยเสริมการเป็นตัวกลางทางการเงิน ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)
- กิจกรรมของตัวแทนการประกันภัย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6720 (กิจกรรมที่ช่วยเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)
- กิจกรรมของตัวแทนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 70 (กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์)
 • หมู่ 512 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร สัตว์ที่มีชีวิต อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
 • หมู่ย่อย 5121 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์ที่มีชีวิต
- การขายส่งเมล็ดธัญพืช ผลไม้ที่มีน้ำมัน ดอกไม้ พืช ใบยาสูบ สัตว์ที่มีชีวิต หนังดิบ และหนังที่มีขนติด หนังฟอก ฯลฯ
 • หมู่ย่อย 5122 การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
- การขายส่งผลไม้และผัก ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากการประมง น้ำตาล ลูกกวาด ผลิตภัณฑ์ประเภทอบ เครื่องดื่ม กาแฟ ชา โกโก้ และเครื่องเทศ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฯลฯ
 • หมู่ 513 การขายส่งของใช้ในครัวเรือน
 • หมู่ย่อย 5131 การขายส่งสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า
- การขายส่งสินค้าสิ่งทอ ของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากผ้าลินิน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของที่ทำจากขนสัตว์ ของที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้า และรองเท้า
 • หมู่ย่อย 5139 การขายส่งของใช้อื่น ๆ ในครัวเรือน
- การขายส่งเครื่องใช้ สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ของมีคมที่ใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ เครื่องแก้ว เครื่องไม้ กระดาษปิดผนัง สิ่งปูพื้น ฯลฯ
- การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทาง ศัลยกรรม เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก เครื่องหอม เครื่องสำอางและสบู่
- การขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เช่น กระดาษและกระดาษแข็ง หนังสือ นิตยสารเกี่ยวกับสารคดีหรือความบันเทิง หนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน อุปกรณ์ที่ใช้ใน การถ่ายภาพและทางทัศนศาสตร์ ของเล่นเกมและของเล่น นาฬิกา เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องกีฬา (รวมถึงรถจักรยานสองล้อ) เครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับเดินทาง และวัสดุที่ใช้สำหรับทำความสะอาด ฯลฯ
 • หมู่ 514 การขายส่งสินค้าขั้นกลางที่มิใช่ทางการเกษตร เศษและของที่ใช้ไม่ได้
 • หมู่ย่อย 5141 การขายส่งเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- การขายส่งเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง ของเหลวและก๊าซ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมู่ย่อย 5142 การขายส่งโลหะและแร่โลหะ
- การขายส่งเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง ของเหลวและก๊าซ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมู่ย่อย 5143 การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวางท่อและการทำความร้อน และเครื่องมือเครื่องใช้
- การขายส่งไม้ที่ยังไม่แปรรูปและไม้แปรรูป สีทา น้ำมันชักเงาและแลกเกอร์ วัสดุ ก่อสร้าง แก้วที่ใช้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในบ้านเรือนและอาคาร เครื่องตกแต่งอาคาร และกระจกเรียบ
 • หมู่ย่อย 5149 การขายส่งสินค้าขั้นกลางอื่น ๆ เศษและของที่ใช้ไม่ได้
- การขายส่งไม้ที่ยังไม่แปรรูปและไม้แปรรูป สีทา น้ำมันชักเงาและแลกเกอร์ วัสดุ ก่อสร้าง แก้วที่ใช้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในบ้านเรือนและอาคาร เครื่องตกแต่งอาคาร และกระจกเรียบ
 • หมู่ 515 การขายส่งเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
 • หมู่ย่อย 5150 การขายส่งเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
- การขายส่งไม้ที่ยังไม่แปรรูปและไม้แปรรูป สีทา น้ำมันชักเงาและแลกเกอร์ วัสดุ ก่อสร้าง แก้วที่ใช้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในบ้านเรือนและอาคาร เครื่องตกแต่งอาคาร และกระจกเรียบ
 • หมู่ 519 การขายส่งสินค้าประเภทอื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 5190 การขายส่งสินค้าประเภทอื่น ๆ
- การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
- การขายส่งสินค้าหลายประเภทในหมู่ 512-515 ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมการขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในหมู่ 512-515 มีมูลค่าการขายส่ง น้อยกว่า 50% ของมูลค่าการขายส่งทั้งหมด
หมวด 52 การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการซ่อมแซม ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
- การดำเนินกิจการขาย (เป็นการขายสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป/ดัดเเปลงสินค้า) สินค้าใหม่และสินค้าที่ใช้แล้วให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน สถานประกอบการขายปลีก อาจเป็นร้านค้า ห้างสรรพสินค้า แผงลอย สถานประกอบการที่รับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ ผู้เร่ขายสินค้า สหกรณ์ผู้บริโภค สถานที่ประมูลสินค้า ฯลฯ ผู้ขายปลีกส่วนมากมักดำเนินการซื้อและขายสินค้าที่เป็นของตนเอง แต่บางรายเป็นตัวแทนของสำนักงานใหญ่และทำหน้าที่ขายให้ตามที่ได้รับมอบหมายหรือขายให้โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทน
- สถานประกอบการ ซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินค้าที่นำมาแสดงให้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน สีทา หรือไม้แปรรูป ได้จัดประเภทไว้ในหมวดนี้ ถึงแม้ว่าการขายสิ่งของเหล่านี้ อาจจะไม่ใช่เพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน
- สินค้าที่โดยปกติเป็นสินค้าที่จะไม่นำมาขายปลีก แต่ได้นำมาขายปลีก ให้จัดประเภทรวมไว้ในหมวดนี้ ตัวอย่างเช่น เมล็ดธัญพืช สินแร่ ปิโตรเลียมดิบ เคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม
- การซ่อมและการติดตั้งของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งจะดำเนินการร่วมไปกับการขายปลีกสินค้าหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทรวมไว้ในหมวดนี้ด้วย
- การขายปลีกที่ขายในร้านค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ 521-524 และการขายปลีกโดย วิธีการอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ 525

ยกเว้น
- การขายผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยเกษตรกร ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 01 (เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง)
- การผลิตและขายสินค้า (เช่น เสื้อผ้า อาหาร) ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภค ส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน โดยทั่วไปได้จัดประเภทไว้ในการผลิต หมวด 15-37 แม้ว่าการผลิตนั้นจะเป็นการผลิตเพื่อขาย
- การขายยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถแล่นบนหิมะและส่วนประกอบ และการขายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 50 (การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์)
- การขายยานยนต์หรือสินค้าอื่นให้กับผู้ใช้ในสถาบันหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 50 และหมวด 51 (การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์) ตามลำดับ
- การขายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการบริโภคในสถานที่ที่ดำเนินกิจการ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5520 (ภัตตาคาร บาร์ และโรงอาหาร)
- การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7130 (การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ 521 การขายปลีกในร้านค้าทั่วไป
 • หมู่ย่อย 5211 การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ เป็นสินค้าหลัก
- ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าใหม่หลายประเภทโดยขายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มหรือ ยาสูบเป็นสินค้าหลัก ปกติเป็นร้านค้าทั่วไป ซึ่งนอกจากขายสินค้าหลักแล้ว ยังมีการขายสินค้าอีกหลายชนิด เช่น เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่องโลหะ เครื่องสำอาง ฯลฯ
 • หมู่ย่อย 5219 การขายปลีกสินค้าทั่วไปอื่น ๆ
- ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าใหม่หลายประเภท ซึ่งสินค้าหลักไม่ใช่สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มหรือยาสูบ
- ห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าทั่วไป เช่น เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่องโลหะ เครื่องสำอาง เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ของเล่น เครื่องกีฬา ฯลฯ โดยจัดแยกออกเป็นแผนกตามประเภทของสินค้า แต่อยู่ภายใต้การบริหารงานเดียวกัน
 • หมู่ 522 การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ในร้านเฉพาะอย่างของสินค้านั้น ๆ
 • หมู่ย่อย 5220 การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ในร้านเฉพาะอย่างของสินค้านั้น ๆ
- การขายปลีกสินค้าเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ
ผลไม้สดและผักสด
ผลิตภัณฑ์นมและไข่
เนื้อสัตว์ (รวมถึงสัตว์ปีก) และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ปลาและอาหารทะเลอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ของอาหารดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์ประเภทอบ
ขนมที่ทำจากน้ำตาล
เครื่องดื่มที่ไม่ได้จัดสถานที่ให้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 •  หมู่ 523 การขายปลีกสินค้าใหม่อื่น ๆ ในร้านเฉพาะอย่างของสินค้านั้น ๆ
- การขายปลีกสินค้าเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ
สินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และเครื่องประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม
สินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องหนัง
เครื่องใช้ สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน
เครื่องโลหะ สีทา น้ำมันชักเงาและแลกเกอร์ แก้วและของที่ทำจากแก้ว
เครื่อง ใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสารเกี่ยวกับสารคดีหรือความบันเทิง และเครื่องเขียน เครื่องอุปกรณ์การถ่ายภาพ เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ใน การวัดความเที่ยง
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่อาหารและยาสูบ
 • หมู่ 524 การขายปลีกของที่ใช้แล้วในร้าน
 • หมู่ย่อย 5240 การขายปลีกของที่ใช้แล้วในร้าน
- การขายปลีกสินค้าที่ใช้แล้วในร้าน รวมทั้งโรงรับจำนำก็จัดอยู่ในหมู่ย่อยนี้ด้วย

ยกเว้น
- การขายปลีกยานยนต์ รถจักรยานยนต์และรถแล่นบนหิมะที่ใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 50 (การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์)
 • หมู่ 525 การขายปลีกสินค้าโดยไม่มีร้าน
 • หมู่ย่อย 5251 การขายปลีกโดยสถานประกอบการที่รับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์
- การขายปลีกผลิตภัณฑ์ใด ๆ โดยการรับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ตามใบรายการสินค้า ซึ่งสินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อตามประเภท แบบ หรือตามการสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อ
หมู่ย่อย 5252 การขายปลีกตามแผงลอยและตลาดสด
- การขายปลีกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นการขายสินค้าจากแผงตั้ง แผงลอยหรือการเร่ขายตามถนน ย่านชุมชนหรือในตลาด
หมู่ย่อย 5259 การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ โดยไม่มีร้าน
- การขายปลีกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ตาม โดยวิธีอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย ดังกล่าวข้างต้น เช่น การขายปลีกโดยพนักงานขายสินค้าตามบ้าน หรือโดยเครื่องขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ หรือการขายที่มีค่าธรรมเนียม หรือการขายที่มีหนังสือสัญญา การขายโดยการรับสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เนต

ยกเว้น
- การขายและนำส่งสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ถึงบ้านโดยร้านค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 521 - 523
 • หมู่ 526 การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
 • หมู่ย่อย 5260 การซ่อมแซมของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
- การซ่อมแซมสินค้าที่เป็นของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ซึ่งมิใช่เป็น การซ่อมแซม โดยโรงงานผู้ผลิต หรือร้านขายส่ง/ร้านขายปลีกสินค้านั้น


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม