//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท F การก่อสร้าง

6. ประเภท F การก่อสร้าง
หมวด 45 การก่อสร้าง

 • หมู่ 451 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
 • หมู่ย่อย 4510 การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง
- การรื้อถอนหรือทำลายอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ การสะสางสถานที่ก่อสร้างอาคาร และขายวัสดุที่
ได้จากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
- การระเบิด การเจาะทดสอบ การถมดิน การปรับระดับ การขนย้ายดิน การขุดเพื่อวางฐานราก การระบายน้ำ และการเตรียมพื้นที่ในด้านอื่น ๆ เพื่อการก่อสร้าง
- การขุดอุโมงค์ การขนย้ายดินหรือหินที่ถูกระเบิดออกมา และการพัฒนาและการเตรียมการอื่น ๆ เกี่ยวกับที่ตั้งของเหมืองแร่และแหล่งแร่ ยกเว้น แหล่งน้ำมันและก๊าซ
ยกเว้น
- การเตรียมการเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันและก๊าซ ในกรณีที่ดำเนินการของตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1110 (การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ) และในกรณีที่ดำเนินการโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือการทำตามสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1120 (กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ยกเว้นการสำรวจรังวัด)
 • หมู่ 452 การก่อสร้างอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา
 • หมู่ย่อย 4520 การก่อสร้างอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา
- การก่อสร้างทั่วไปและการก่อสร้างเฉพาะงานสำหรับอาคาร และงานวิศวกรรมโยธา โดยไม่คำนึงถึงประเภทของวัสดุที่ใช้
- การก่อสร้างใหม่ การต่อเติมและดัดแปลง การสร้างโดยการประกอบชิ้นส่วนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างสำเร็จรูป ณ สถานที่ก่อสร้าง และรวมถึงการสร้างในลักษณะชั่วคราว
- การซ่อมแซมงานวิศวกรรมโยธา
- การก่อสร้างทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้าและสิ่งก่อสร้างสาธารณะและสาธารณูปโภคอื่น ๆ อาคารเพื่อการเกษตร ฯลฯ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น ทางหลวง ถนน สะพาน อุโมงค์ ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือและโครงการทางน้ำอื่น ๆ ระบบชลประทาน ระบบท่อน้ำทิ้ง เครื่องอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรม ท่อส่งและสายไฟฟ้า เครื่องอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ฯลฯ
- การก่อสร้างอาคาร ถนน ฯลฯ ณ ที่ตั้งเหมืองแร่
- งานดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือโดยได้รับค่าธรรมเนียม ตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ซึ่งงานบางส่วนหรือในบางครั้งอาจเป็นงานทั้งหมด สามารถทำสัญญารับช่วงก็ได้
- การก่อสร้างเฉพาะงาน รวมถึงการก่อสร้างหรือการเตรียมบางส่วนของงานที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญหรือเครื่องมือพิเศษ เช่น งานตอกเสาเข็ม งานสร้างฐานราก การขุดเจาะบ่อน้ำ งานโครงสร้าง งานคอนกรีต การก่ออิฐ การก่อหิน การสร้างนั่งร้าน การมุงหลังคา ฯลฯ รวมถึงการสร้างโครงสร้างเหล็กที่ไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนขึ้นมาเอง
- การก่อสร้างเฉพาะงาน ส่วนใหญ่ดำเนินการภายใต้สัญญารับช่วง แต่ในการซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง มักจะดำเนินการให้กับเจ้าของทรัพย์สินโดยตรง

ยกเว้น
- การวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์ การจัดและบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวน และ กิจกรรมการตัดแต่งต้นไม้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0140 (กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเว้นกิจกรรมบริการรักษาสัตว์)
- กิจกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ใน
 • หมู่ย่อย 1120 (กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ยกเว้น การสำรวจรังวัด)
- การสร้างโดยการประกอบชิ้นส่วนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างสำเร็จรูปให้เสร็จสมบูรณ์จากชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเอง ได้จัดประเภทไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ ยกเว้น ถ้าวัสดุส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต ก็จะจัดไว้ในหมู่ย่อยนี้
- การสร้างโครงสร้างโลหะจากชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2811 (การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ)
- การก่อสร้างเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการติดตั้งภายในอาคารและการสร้างอาคารให้สมบูรณ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4530 และ 4540 ตามลำดับ
- กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7421 (กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง)
- การจัดการโครงการสำหรับการก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7421
 • หมู่ 453 การติดตั้งภายในอาคาร
 • หมู่ย่อย 4530 การติดตั้งภายในอาคาร
- การติดตั้งสาธารณูปโภคทุกประเภท ที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ปกติจะกระทำที่สถานที่ก่อสร้าง แม้ว่างานบางส่วนจะดำเนินการในโรงงาน
- กิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การวางท่อ การติดตั้งระบบทำความร้อน และระบบปรับอากาศ เสาอากาศ ระบบสัญญาณเตือนภัย และงานไฟฟ้าอื่น ๆ ระบบน้ำฉีดอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ลิฟต์และบันไดเลื่อน ฯลฯ
- รวมถึงงานที่เกี่ยวกับฉนวนป้องกัน (น้ำ ความร้อน เสียง) งานโลหะแผ่น งานวางท่อ ที่ใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม งานการทำความเย็นในเชิงพาณิชย์ การติดตั้งระบบไฟให้ความสว่างและสัญญาณไฟตามถนน ทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ และการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร เช่น อุปกรณ์และเครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องจักรหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องจักรโทรคมนาคมและเรดาร์ ฯลฯ
- รวมถึงการซ่อมแซมงานประเภทเดียวกับที่กล่าวถึงข้างต้น
 • หมู่ 454 การสร้างอาคารให้สมบูรณ์
 • หมู่ย่อย 4540 การสร้างอาคารให้สมบูรณ์
- กิจกรรมหลายประเภทที่จะช่วยให้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือเสร็จสิ้น เช่น การติด กระจก การฉาบปูน การทาสี และการตกแต่ง การติดผนังและการปูพื้นด้วยกระเบื้องหรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ปาร์เกต์ พรม กระดาษปิดผนัง ฯลฯ การขัดพื้น งานตกแต่งด้วยไม้ งานป้องกันเสียงสะท้อน การทำความสะอาดภายนอกอาคาร ฯลฯ
- รวมถึงการซ่อมแซมงานประเภทเดียวกับที่กล่าวถึงข้างต้น

ยกเว้น
- การติดตั้งเครื่องไม้หรือเครื่องประกอบอาคารที่ผลิตขึ้นเอง ได้จัดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ เช่น ไม้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2022 (การผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร)
- การทำความสะอาดหน้าต่างทั้งภายในและภายนอกอาคาร ปล่องไฟ หม้อน้ำ (boiler) และการทำความสะอาดภายในอาคาร ฯลฯ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7493 (กิจกรรม การทำความสะอาดอาคาร)
 • หมู่ 455 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างหรือการรื้อถอน โดยมีผู้ควบคุม
 • หมู่ย่อย 4550 การให้เช่าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างหรือการรื้อถอน โดยมีผู้ควบคุม
- การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง (รวมถึง รถบรรทุกติดเครน) โดยมีผู้ควบคุม

ยกเว้น
- การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยไม่มีผู้ควบคุม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7122 (การให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง และงานวิศวกรรมโยธา)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม