//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท E การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา

5. ประเภท E การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
หมวด 40 การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และน้ำร้อน

  • หมู่ 401 การผลิต การเก็บ และการจ่ายไฟฟ้า
  • หมู่ย่อย 4010 การผลิต การเก็บ และการจ่ายไฟฟ้า
- การผลิต การเก็บ การส่งและการจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อขายให้กับผู้ใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
- การผลิตไฟฟ้าอาจผลิตจากพลังน้ำ พลังความร้อน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังกระแสน้ำ ฯลฯ
- รวมถึงโรงไฟฟ้าที่ขายไฟฟ้าจำนวนมากให้กับผู้อื่น และผลิตไฟฟ้าให้กับองค์กรแม่ และที่ซึ่งสามารถรายงานแยกต่างหากจากหน่วยงานอื่นขององค์กรแม่
  • หมู่ 402 การผลิตก๊าซ รวมทั้งการจ่ายเชื้อเพลิงชนิดก๊าซผ่านท่อ
  • หมู่ย่อย 4020 การผลิตก๊าซ รวมทั้งการจ่ายเชื้อเพลิงชนิดก๊าซผ่านท่อ
- การผลิตเชื้อเพลิงชนิดก๊าซ
- การผลิตก๊าซ โดยการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับถ่านหิน หรือโดยการผสมก๊าซที่ได้จากการผลิตกับก๊าซธรรมชาติ หรือปิโตรเลียมหรือก๊าซอื่น ๆ
- การจ่ายเชื้อเพลิงชนิดก๊าซผ่านระบบท่อส่งไปยังผู้ใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรรม พาณิชยกรรมหรือผู้ใช้อื่น ๆ

ยกเว้น
- การขนส่งเชื้อเพลิงชนิดก๊าซผ่านท่อ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 6030 (การขนส่งทางท่อลำเลียง
หมู่ 403 การจัดหาไอน้ำและน้ำร้อน
หมู่ย่อย 4030 การจัดหาไอน้ำและน้ำร้อน
- การผลิต การเก็บ และการจ่ายไอน้ำหรือน้ำร้อนสำหรับให้ความร้อน ให้พลังงานและ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
หมวด 41 การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการจ่ายน้ำ
  • หมู่ 410 การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการจ่ายน้ำ
  • หมู่ย่อย 4100 การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการจ่ายน้ำ
- การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือผู้ใช้อื่น ๆ

ยกเว้น
- การดำเนินการระบบชลประทานเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการเกษตร ได้จัดประเภท ไว้ในหมู่ย่อย 0140 (กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเว้นกิจกรรมบริการรักษาสัตว์)
- การบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันมลพิษ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9000 (กิจกรรมด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะ การสุขาภิบาล และกิจกรรมที่คล้ายกัน)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม