//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท D การผลิต หมวด 31-37

หมวด 31 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

 • หมู่ 311 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า
 • หมู่ย่อย 3110 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า
- การผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับหรือกระแสตรง
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
- มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรง
- มอเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน
- หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดและทุกชนิด ; เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ เครื่องใช้ที่ทำด้วยเครื่องกลับกระแสไฟฟ้าชนิดถังโลหะบรรจุปรอท เครื่องกลับกระแสไฟฟ้าชนิดไดโอด เครื่องกลับกระแสไฟฟ้าชนิดโลหะหรือชนิดผลึก เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง เครื่องกลับกระแสไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นหน้าสัมผัสขยับตามจังหวะความถี่ของกระแสไฟฟ้า และเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่อื่น ๆ ; ตัวเหนี่ยวนำ

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์และมอเตอร์ที่ใช้หมุนเครื่องจักรกล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตไดโอด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3210 (การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ )
 • หมู่ 312 การผลิตอุปกรณ์เพื่อการจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า
 • หมู่ย่อย 3120 การผลิตอุปกรณ์เพื่อการจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า
- การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า หรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์ โดยทั่วไปใช้ในระบบการจ่ายไฟฟ้า
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้า หรือที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวข้างต้น แต่รวมถึงรีเลย์ เต้ารับ ฯลฯ สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ โดยทั่วไปใช้สำหรับ ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมหรือเครื่องใช้ในครัวเรือน
- แป้น แผง (รวมถึงแผงควบคุมที่ใช้ตัวเลข) คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่กล่าวข้างต้น ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป เพื่อควบคุมไฟฟ้า หรือเพื่อการจ่าย กระแสไฟฟ้า รวมถึงของดังกล่าวที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์หลายชิ้น ประกอบร่วมอยู่ด้วยในการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ย่อย 3312 (การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้เพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)

ยกเว้น
- การผลิตส่วนประกอบของการหล่อวัสดุประเภทพลาสติก แก้วหรือเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2520 (การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก) หมู่ย่อย 2610 (การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว) และหมู่ย่อย 2691 (การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง) ตามลำดับ
- การผลิตฟิวส์ที่เป็นลวดหรือแถบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2720 (การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นที่มิใช่เหล็กขั้นมูลฐาน)
- การผลิตคาร์บอนอิเล็กโทรดหรือกราไฟต์อิเล็กโทรด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3190 (การผลิต
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตแผงวงจร แผ่นวงจร คอนโซล ฯลฯ ที่ใช้กับโทรศัพท์หรือโทรเลขแบบใช้สาย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3220 (การผลิตเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ และเครื่องอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์และโทรเลขแบบใช้สาย)
 • หมู่ 313 การผลิตลวดและเคเบิลที่หุ้มฉนวน
 • หมู่ย่อย 3130 การผลิตลวดและเคเบิลที่หุ้มฉนวน
- การผลิตลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดล์) และตัวนำไฟฟ้าอื่น ๆ ที่หุ้มฉนวนจะติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม
- แถบที่หุ้มฉนวนที่ใช้กับเครื่องเก็บประจุไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ควบคุมขนาดใหญ่
- เคเบิลใยนำแสง ที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น จะประกอบกับตัวนำไฟฟ้า หรือติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม

ยกเว้น
- การผลิตลวดโลหะที่มิใช่เหล็กที่ไม่หุ้มฉนวน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2720 (การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นที่มิใช่เหล็กขั้นมูลฐาน)
- การผลิตเคเบิลโลหะที่ไม่หุ้มฉนวนหรือเคเบิลที่หุ้มฉนวน ที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตชุดสายไฟ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตเส้นใยนำแสงหรือเคเบิลใยนำแสง ที่มิใช่กลุ่มเส้นใยหุ้มปลอกแต่ละเส้น ได้จัดประเภทไว้ใน
 • หมู่ 314 การผลิตหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
 • หมู่ย่อย 3140 การผลิตหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ
- การผลิตเซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ เช่น เซลล์ที่ประกอบด้วยแมงกานีสไดออกไซด์ ปรอทออกไซด์ เงินออกไซด์ หรือโลหะอื่น ๆ
- หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงส่วนประกอบของหม้อสะสมไฟฟ้า เช่น แผ่นกั้น เปลือกหม้อสะสมไฟฟ้า แผ่นตะกั่ว และตะแกรง การผลิตเลดแอซิด นิกเกิลแคดเมียม นิกเกิลเหล็ก หรือหม้อสะสมไฟฟ้าอื่น ๆ
 • หมู่ 315 การผลิตหลอดไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง
 • หมู่ย่อย 3150 การผลิตหลอดไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง
- การผลิตหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม
- หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด
- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดฮอตแคโทด หรือหลอดไฟฟ้า แบบดิสชาร์จอื่น ๆ
- อาร์กแลมป์
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง รวมทั้งที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
- หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายภาพ
- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน
- ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง สำหรับใช้กับรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ และยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3190
 • หมู่ 319 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • หมู่ย่อย 3190 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ตเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ตเตอร์มอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ) คัตเอาต์ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ การผลิตมอเตอร์ ที่ใช้หมุนเครื่องจักรกล
- ชุดสายไฟจุดระเบิดชนิดที่ใช้กับยานยนต์ อากาศยาน เรือ หรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ
- เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ สำหรับใช้เฉพาะกับรถจักรยาน/ รถ
จักรยานยนต์ และยานยนต์ เช่น ไฟติดส่วนหน้าของยานยนต์ (นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม) และหลอดไฟหรือแสงสว่างเพื่อให้สัญญาณการหยุด การเตือนการเลี้ยว ไฟสัญญาณที่ใช้ในการตรวจสอบภายในยานยนต์ ไฟสัญญาณภายนอกสำหรับรถแท็กซี่ รถตำรวจ รถพยาบาล ฯลฯ
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง เช่น แตร ไซเรนและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงอื่น ๆ การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ (เช่น กระดิ่ง แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรม หรืออัคคีภัย)
- เครื่องปัดน้ำฝน และเครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้าที่ใช้ไฟฟ้า
- ไดนาโมสำหรับรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์
- เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจรสำหรับใช้กับไฟฟ้าบนมอเตอร์เวย์ ถนน ; ทางรถไฟ ทางรถราง ; แม่น้ำลำคลอง ท่าเรือและสถานที่จอดเรือ ; และสนามบิน
- แม่เหล็กไฟฟ้า การผลิตหัวจับ คลัตช์ เบรก ประกับ แคลมป์ หรือหัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือแม่เหล็กถาวร
- ฉนวนไฟฟ้า ยกเว้นที่ทำด้วยแก้วหรือเซรามิก การผลิตอุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวนสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ยกเว้นอุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวนทำด้วยเซรามิกหรือพลาสติก การผลิตคาร์บอนอิเล็กโทรดหรือกราไฟต์อิเล็กโทรด การผลิตท่อเดินสายไฟฟ้าและข้อต่อของท่อเดินสายไฟฟ้า ทำด้วยโลหะสามัญบุภายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน
- เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น เครื่องเร่ง อนุภาค เครื่องกำเนิดสัญญาณ เครื่องตรวจหาแร่ เครื่องตรวจหาแร่ด้วยไฟฟ้า เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้าด้วยตัวต้านทานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอากาศยาน เรือ รถไฟ และยานยนต์อื่น ๆ และเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ไฟฟ้า
- เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ยกเว้น
- การผลิตกระเปาะแก้วสำหรับทำหลอดไฟ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2610 (การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว)
- การผลิตหัวฉีดแบบมือถือที่ใช้ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2919 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ )
- การผลิตเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2921 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้)
- การผลิตมีดโกนไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2930 (การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์ (รวมทั้งหลอดโคลด์แคโทด) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3210
- การผลิตเครื่องมือแพทย์หรือทันตแพทย์แบบมือถือที่ใช้ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก)
หมวด 32 การผลิตอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์วิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
 • หมู่ 321 การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 3210 การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- การผลิตหลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลต์แคโทดหรือหลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดภาพของเครื่องรับโทรทัศน์ หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์ อิเมจคอนเวอร์เตอร์และอิเมจอินเทน ซิไฟเออร์ หลอดไมโครเวฟ หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย ฯลฯ)
- ไดโอดทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่คล้ายกัน การผลิตกลอุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสง รวมถึงโฟโตวอลตาอิกเซล การผลิตผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว
- วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรรวมโมโนลิทิก วงจรรวม ไฮบริด และไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบโมดูลหล่อ แบบไมโครโมดูล หรือแบบที่คล้ายกัน
- วงจรพิมพ์ ได้แก่ วงจรที่ทำโดยการขึ้นรูปบนฐานที่เป็นฉนวน โดยกรรมวิธีการพิมพ์แบบคอนเวนชั่นนอลหรือแบบนอนคอนเวนชั่นนอล ให้เป็นตัวนำ ขั้วสัมผัส หรือองค์ประกอบ การพิมพ์แบบแพสซีฟ เช่น ตัวเหนี่ยวนำ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและอื่น ๆ
- ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (หรือคอนเดนเซอร์) ชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้ หรือปรับตั้งค่าได้
- ตัวต้านทาน รวมทั้งตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าและโพเทนซิโอมิเตอร์ ไม่รวมถึงตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

ยกเว้น
- การผลิตส่วนประกอบที่ประกอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไมโครเซอคิทเป็นจำนวนมาก ซึ่งติดตั้งอยู่กับแคริเออร์ เช่น ชนิดที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อเป็นส่วนประกอบของเครื่องประมวลผลข้อมูลแบบดิจิตัล โดยทั่วไปได้จัดไว้ในกลุ่มเดียวกันกับเครื่องจักรที่ประกอบสมบูรณ์
- การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3110 (การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า) การผลิตสวิตช์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3120 (การผลิตอุปกรณ์เพื่อการจ่ายและควบคุมกระแสไฟฟ้า)
 • หมู่ 322 การผลิตเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ และเครื่องอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์และโทรเลขแบบใช้สาย
 • หมู่ย่อย 3220 การผลิตเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ และเครื่องอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์และโทรเลข แบบใช้สาย
- การผลิตเครื่องอุปกรณ์สำหรับวิทยุกระจายเสียงในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยไม่ใช้สาย การผลิตเครื่องส่งสำหรับโทรทัศน์โดยใช้สายหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องถ่ายทอดสัญญาณ และเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
- เครื่องส่งสำหรับวิทยุโทรศัพท์ วิทยุโทรเลข จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องซาวนด์รีโพรดิวซิ่งประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม เช่น เครื่องส่งสัญญาณแบบ คงที่ และเครื่องรับส่งสัญญาณ อุปกรณ์วิทยุโทรศัพท์สำหรับเครื่องมือสื่อสาร วิทยุโทรศัพท์ ทรานสปอนเดอร์อื่น ๆ เครื่องโทรสาร เครื่องอุปกรณ์วิทยุโทรเลข เครื่องส่ง ที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยู่ด้วย ฯลฯ
- กล้องถ่ายโทรทัศน์ทุกชนิด
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์หรือโทรเลขแบบใช้สาย รวมถึงเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว สำหรับใช้ระบบแคริเออร์เคอร์เรนต์ไลน์ เครื่องรับสำหรับวิทยุโทรศัพท์หรือวิทยุโทรเลข ที่มีเครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องซาวนด์รีโพรดิวซิ่ง หรือนาฬิกา ประกอบอยู่ด้วย รวมถึงการผลิตเครื่องรับโทรศัพท์ แผงสวิทช์ และชุมสายโทรศัพท์ ทั้งแบบอัตโนมัติ และไม่อัตโนมัติ ; และเครื่องส่งสัญญาณมอร์ส เครื่องส่งสัญญาณโทรเลขแบบอื่น เครื่องบันทึกสัญญาณมอร์ส เครื่องรับสำหรับการพิมพ์ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณโทรพิมพ์ ฯลฯ

ยกเว้น
- การผลิตส่วนประกอบที่ใช้กับงานทั่วไป (เช่น แบตเตอรี่ปฐมภูมิหรือลวดที่หุ้มฉนวน) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมวด 31 (การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) หรือในหมู่ย่อย 3210 (การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ)
 • หมู่ 323 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเครื่องซาวนด์รีโพรดิวซิ่งหรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • หมู่ย่อย 3230 การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเครื่องซาวนด์รีโพรดิวซิ่งหรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
- การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ (รวมถึงวีดิโอมอนิเตอร์และเครื่องฉายวีดิโอ) ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเครื่องซาวนด์รีโพรดิวซิ่งหรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่งประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
- เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียงที่มีเครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องซาวนด์รีโพรดิวซิ่ง หรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย
- เครื่องบันทึกเทปแม่เหล็กและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงอื่น ๆ ที่มีอุปกรณ์ ซาวนด์รีโพรดิวซิ่งประกอบร่วมอยู่ด้วย เช่น เครื่องตอบรับโทรศัพท์ เครื่องบันทึก แบบคาสเซ็ต ฯลฯ
- เครื่องบันทึกภาพหรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง
- เครื่องหมุนแผ่นเสียง (เรกคอร์ดเดก) เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ต และเครื่องอุปกรณ์ซาวนด์รีโพรดิวซิ่งอื่น ๆ
- ไมโครโฟน ลำโพง หูฟังชนิดครอบหัว หูฟังชนิดเสียบหู เครื่องขยายเสียงและชุดเครื่องขยายเสียง
- ส่วนประกอบเฉพาะ ที่ใช้ประกอบร่วมกับเครื่องใช้ในกลุ่มนี้ ได้แก่ หัวเครื่องเล่นแผ่นเสียง โทนอามส์ ซาวนด์เฮดส์ ที่วางสำหรับเครื่องหมุนแผ่นเสียง ตัวตัดการบันทึก สายอากาศและเครื่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศทุกชนิด และแอเรียลโรเตอร์
หมวด 33 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ การวัดความเที่ยง และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ นาฬิกา
 • หมู่ 331 การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ในทางการแพทย์ และเครื่องใช้ที่ใช้ในการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์
 • หมู่ย่อย 3311 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก
- การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือภาคปฏิบัติของสัตวแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า เช่น เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า เครื่องกรอฟัน อุปกรณ์เกี่ยวกับนัยน์ตา รวมถึงชุดอุปกรณ์ของการตรวจสายตา หลอดฉีดยา ชนิดมีหรือไม่มีเข็มฉีดยา เข็มที่ใช้ทางการแพทย์ และอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ เช่น กระจกเงาและรีเฟลกเตอร์ เอ็นโดสโคป ฯลฯ
- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้หรือผลิตรังสีเอกซ์หรือรังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของมนุษย์หรือสัตว์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงการผลิตหลอดเอกซเรย์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผงควบคุม โต๊ะควบคุม จอ และของที่คล้ายกัน ที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์
- เครื่องสเตอรีไลส์
- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (mechano-therapy) ; เครื่องนวด ; เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา ; รวมทั้งเครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ ; เครื่องใช้ในการหายใจและหน้ากากป้องกันไอพิษอื่น ๆ นอกเหนือจากหน้ากากป้องกันชนิดธรรมดา
- เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก รวมถึงไม้ยันรักแร้ สายรัดทางศัลยกรรมและเครื่องกด ไส้เลื่อน เครื่องสำหรับรัดเอวและรัดสะโพก และรองเท้าเพื่อใช้ในการรักษาโรคกระดูก ; เฝือกและเครื่องใช้อื่น ๆ ในการรักษากระดูกหัก ; เครื่องใช้ที่ใช้สวม พก หรือฝัง (เช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องคุมจังหวะ)
- ฟันปลอม ข้อเทียมและอวัยวะเทียมอื่น ๆ ของร่างกาย
- เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ เช่น เตียงผ่าตัด เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล เก้าอี้ทำฟันและเก้าอี้ตัดผม ที่มีกลไกในการเคลื่อนไหวได้

ยกเว้น
- การผลิตชุดผ่าตัด สำลีที่มียารักษา ผ้าพันแผลที่ใช้ในการรักษากระดูกหัก เอ็นเย็บแผล และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการเย็บแผล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2423 (การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร)
- การผลิตซีเมนต์ที่ใช้ในทางทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2423 ด้วย
- การผลิตเทอร์โมมิเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3312 (การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้เพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)
- การผลิตเลนซ์แว่นตาที่ใช้ปรับสายตาและกรอบแว่นตา หรือส่วนประกอบที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ของกล้องจุลทรรศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3320 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ)
- กิจกรรมในการทำฟันปลอมโดยทันตแพทย์ หรือการตรวจวัดและประกอบแว่นตาโดยจักษุแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมู่ 851 (กิจกรรมด้านสาธารณสุข)
 • หมู่ย่อย 3312 การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้เพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
- การผลิตเครื่องชั่งที่มีความไว
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย การคำนวณทางคณิตศาสตร์ รวมถึง อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ)
- กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบและ เครื่องดิฟแฟรกชัน
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดและตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า (เช่น ออสซิลโลสโคป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม ; และอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบกระแส แรงดัน ความต้านไฟฟ้า) ซึ่งจะมีหรือไม่มีเครื่องบันทึกก็ตาม
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณที่ไม่ใช่ไฟฟ้า (เช่น เครื่องตรวจหาและเครื่องวัดการแผ่รังสี อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับ โทรคมนาคม เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องอุปกรณ์สำหรับทดสอบและบังคับยานยนต์)
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ (เช่น เทอร์โมสแตต เครื่องควบคุมความดัน เครื่องบังคับระดับ เครื่องบังคับความชื้น เครื่องบังคับการถ่ายเทอากาศในเตาอบ ; และเครื่องบังคับปริมาณไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ) ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการเดินเรือ/การเดินอากาศ อุตุนิยมวิทยา ธรณีฟิสิกส์ (ได้แก่ เครื่องใช้ในการสำรวจ เช่น เครื่องวัดมุม) อุปกรณ์ที่ใช้ในทางสมุทรศาสตร์หรืออุทกวิทยา เครื่องวัดความแรงและระยะแผ่นดินไหว เครื่องหาพิสัย เครื่องนำร่องการบินอัตโนมัติ เครื่องหาตำแหน่งในการเดินเรือ อัลตราโซนิคซาวนด์ดิ้ง และอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการเดินอากาศ
- เครื่องเรดาร์และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล
- เครื่องวัดปริมาณการจ่ายไฟฟ้า น้ำหรือก๊าซ
- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุ เช่น เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบความแข็งและคุณสมบัติอื่น ๆ ของโลหะ ; ทดสอบความคงทน หรือสภาพที่ยังใช้งานได้และคุณสมบัติอื่น ๆ ของสิ่งทอ ; อุปกรณ์สำหรับใช้ทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของกระดาษ พรมน้ำมัน พลาสติก ยาง ไม้ คอนกรีต และวัสดุอื่น ๆ
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ในการแยกสารสำหรับวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ คัลเลอริมิเตอร์ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องวัดความหนืด เครื่องวัดแรงตึงผิว )
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ ความดัน หรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัด ความร้อน ) ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
- อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรสำหรับวัด ตรวจสอบ หรือทดสอบอื่น ๆ (เช่น ไฮโดรมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ บารอมิเตอร์ เครื่องนับรอบ มิเตอร์รถแท็กซี่ เครื่องนับก้าว เครื่องวัดรอบ เครื่องจักรวัดหาความสมดุลย์ โต๊ะทดสอบ เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดการเปรียบเทียบ (รวมถึง เครื่องมือที่ใช้วัดการเปรียบเทียบเชิงทัศนศาสตร์ และเครื่องใช้และอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์สำหรับวัดหรือตรวจสอบ) อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบนาฬิกา หรือส่วนประกอบนาฬิกาชนิดวอตช์ ฯลฯ ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องสูบที่มีอุปกรณ์ในการวัดประกอบร่วมอยู่ด้วย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2912 (การผลิตเครื่องสูบ เครื่องอัด แท้ปและวาล์ว)
- การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก)
- การผลิตอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3313
- การผลิตกล้องสองตา กล้องตาเดียว หรืออุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์ที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3320 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับ การถ่ายภาพ)
 • หมู่ย่อย 3313 การผลิตอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
- การผลิตอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดและควบคุมอุณหภูมิ ความดัน ความหนืด และคุณสมบัติของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ในขณะที่กำลังผลิตหรือในขั้นตอนการผลิต
 • หมู่ 332 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
 • หมู่ย่อย 3320 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
- การผลิตวัสดุเชิงทัศนศาสตร์ที่ทำจากแก้ว หรือทำจากวัสดุใดก็ตาม (เช่น ควอทซ์ ฟลูออร์สปาร์ (หินใสชนิดหนึ่ง) พลาสติก หรือโลหะ)
- ปริซึมและเลนส์ กระจกเงาที่ประกอบขึ้นด้วยวัสดุเชิงทัศนศาสตร์ ฟิลเตอร์สี วัสดุโพลาไรส์ ฯลฯ
- เลนส์สายตา รวมถึงคอนแทกเลนส์
- เส้นใยนำแสงและเคเบิลใยนำแสงที่ไม่หุ้มปลอกแต่ละเส้น
- วัสดุเชิงทัศนศาสตร์ที่ประกอบแล้ว
- กรอบแว่นตาและกรอบที่ติดตั้งเลนส์หรือไม่ก็ตาม เพื่อใช้ในทางทัศนศาสตร์ แว่นตากันแดด แว่นตาที่ใช้ป้องกันและปรับสายตา
- เครื่องมือเชิงทัศนศาสตร์ เช่น กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของกล้อง ; อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
- กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์ สำหรับใช้ในการถ่ายภาพ และการฉายภาพของจุลวัตถุ
- เครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ (เช่น กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน ติดกับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้ ; เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด ; แว่นขยายแบบมือถือและอุปกรณ์เครื่องขยาย ; ของที่ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ กระจกเงาที่ทำจากแก้ว ดอร์อายส์)
- กล้องถ่ายภาพนิ่งหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ ; กล้องทุกชนิดเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น กล้องที่ใช้สำหรับการเตรียมเพลท สำหรับใช้ใต้น้ำ หรือสำหรับการถ่ายภาพทางอากาศ สำหรับทำสำเนาบนไมโครฟิล์มหรือไมโครฟิช ; กล้องถ่ายภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม
- เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย รวมถึงเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่น ๆ
- เครื่องฉายภาพยนตร์ รวมถึงซาวนด์รีโพรดิวซิ่งประกอบร่วมอยู่ด้วย
- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์) และเครื่องไฟแฟลชอื่น ๆ แต่ไม่รวมหลอดไฟแฟลช
- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์)
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับฉายแผนผังวงจรลงบนวัสดุกึ่งตัวนำไวแสง ; จอฉายภาพ

ยกเว้น
- การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2429 (การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตวัสดุเชิงทัศนศาสตร์ที่ทำจากแก้วที่ยังไม่ตกแต่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2610 (การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว) แต่สำหรับวัสดุเชิงทัศนศาสตร์ ที่ทำจากวัสดุอื่นซึ่งยังไม่ตกแต่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย
- การผลิตเครื่องทำสำเนาโดยใช้แสงที่มีระบบทางทัศนศาสตร์ประกอบร่วมอยู่ด้วย หรือเครื่องทำสำเนาโดยใช้แสงแบบทาบติดและเครื่องทำสำเนาโดยใช้ความร้อน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3000 (การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ)
- การผลิตเคเบิลใยนำแสงที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3130 (การผลิตลวดและเคเบิลที่หุ้มฉนวน)
- การผลิตหลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายภาพ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3150 (การผลิตหลอดไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง)
- การผลิตกล้องถ่ายโทรทัศน์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3220 (การผลิตเครื่องส่งสัญญาณ โทรทัศน์และวิทยุ และเครื่องอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์และโทรเลขแบบใช้สาย)
- การผลิตอุปกรณ์ในทางการแพทย์และศัลยกรรม ที่ประกอบด้วยวัสดุเชิงทัศนศาสตร์ (เช่น เอ็นโดสโคป) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก) และการผลิตเครื่องใช้ในการวัดหรือ การตรวจสอบที่ประกอบด้วยวัสดุเชิงทัศนศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3312 (การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้เพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม)
 • หมู่ 333 การผลิตนาฬิกา
 • หมู่ย่อย 3330 การผลิตนาฬิกา
- การผลิตนาฬิกาทุกชนิด ; ตัวเรือนนาฬิกา รวมถึงนาฬิกาที่มีตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่า ; และส่วนประกอบของนาฬิกา รวมถึงเครื่องนาฬิกา
- เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัด หรือบันทึก หรือบอกช่วงของเวลา มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อก หรือมีซินโคนัสมอเตอร์ ; สวิตช์ตั้งเวลาที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์ หรือมีซินโครนัสมอเตอร์
- สายนาฬิกาโลหะของนาฬิกาชนิดวอตช์ รวมถึงสายนาฬิกาที่ทำด้วยโลหะมีค่า
- ส่วนประกอบของนาฬิกา เช่น สปริง อัญมณี หน้าปัด แผ่นรอง แผ่นเชื่อม (bridge) และส่วนประกอบอื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตสายนาฬิกาที่ทำจากวัสดุอื่นที่มิใช่โลหะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1912 (การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก)
หมวด 34 การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
 • หมู่ 341 การผลิตยานยนต์
 • หมู่ย่อย 3410 การผลิตยานยนต์
- รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก เช่น รถยนต์โดยสาร ส่วนบุคคล ยานยนต์โดยสารที่ออกแบบเพื่อใช้เฉพาะภูมิประเทศ (รถแล่นบนหิมะ รถที่ใช้ ในสนามกอล์ฟ ครอสคันทรีคาร์ ยานยนต์สะเทินน้ำสะเทินบก) และยานยนต์โดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทาง
- ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ได้แก่ รถบรรทุกทั่ว ๆ ไป และรถแวน (ชนิดหลังคาระดับเดียว ชนิดหลังคาผ้าใบ ชนิดหลังคาปิดทึบ ฯลฯ) ; รถบรรทุกที่มีส่วนขนถ่ายอัตโนมัติ รถบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รถบรรทุกแบบถอดพ่วงบรรทุกได้ รถบรรทุกเก็บขยะ ฯลฯ ; รถบรรทุกสำหรับใช้งานพิเศษ (รถยกลากรถเสีย รถหุ้มเกราะ รถดับเพลิง รถกวาดถนน รถหน่วยพยาบาลและทำฟันเคลื่อนที่ รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ฯลฯ)
- แทรกเตอร์ที่ใช้วิ่งบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง
- แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งสำหรับยานยนต์ในลักษณะที่กล่าวข้างต้น
- เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด หรือแบบลูกสูบเคลื่อนที่ตรง หรือแบบลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นกำลังของยานยนต์

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ 342 การผลิตตัวถัง (coachwork) สำหรับยานยนต์ รวมทั้งการผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
 • หมู่ย่อย 3420 การผลิตตัวถัง (coachwork) สำหรับยานยนต์ รวมทั้งการผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
- ตัวถัง (รวมถึงแค้ป) ออกแบบเพื่อติดตั้งบนแชสซีส์ยานยนต์ ตัวถังสำหรับยานยนต์ที่ไม่มีแชสซีส์ และตัวถังที่สร้างขึ้นทั้งอัน ; ตัวถังสำหรับยานยนต์โดยสาร รถบรรทุกและยานยนต์ที่สร้างสำหรับใช้งานพิเศษ ตัวถังที่ทำจากเหล็กกล้า อัลลอยด์ ไม้ พลาสติกหรือประกอบกันจากวัสดุหลายประเภท หรือวัสดุอื่น
- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบใช้ยานยนต์ลากจูง ; รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวานสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม สำหรับใช้ในการขนส่งของ (เช่น รถบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (tanker) รถพ่วงขนถ่าย รถบรรทุกรถยนต์ รถลากรถปืนใหญ่ใช้บรรทุกกระสุน ฯลฯ) เพื่อการขนส่งโดยสารและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ รวมถึงรถพ่วงที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนถนนและบนราง
- ส่วนประกอบของรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
- คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสำหรับการขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป

ยกเว้น
- การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2921 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้) รถพ่วงแบบจัดเตรียมไว้เพื่อติดมีดสับ เครื่องหว่าน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่นำมาติดตั้ง
- การผลิตรถพ่วงที่นำมาประกอบกับเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2921 ด้วย
- การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบตัวถังสำหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3430
 •  หมู่ 343 การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
 • หมู่ย่อย 3430 การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
- การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์ รวมถึงตัวถังและเครื่องยนต์ เช่น เบรก กระปุกเกียร์ เพลา ล้อ โช้กอับ (shock absorber) ของระบบกันสะเทือน หม้อน้ำ หม้อพัก ท่อไอเสีย คลัตช์ พวงมาลัย แกนพวงมาลัยและกระปุกเกียร์พวงมาลัย (steering box) และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องยนต์ของยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3410 (การผลิตยานยนต์)
- การผลิตแชสซีส์ ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3410 ด้วย
- การผลิตตัวถังสำหรับยานยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3420
หมวด 35 การผลิตเครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ
 • หมู่ 351 การต่อเรือและการซ่อมเรือ
 • หมู่ย่อย 3511 การต่อเรือและการซ่อมเรือ
- การต่อเรือและการซ่อมเรือ (นอกเหนือจาก เรือยอชต์ และเรืออื่น ๆ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือการกีฬา)
การสร้างและซ่อมสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ
- การผลิตส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือ หรือสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ
- การต่อเรือที่ใช้ในการพาณิชย์ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ หรือในการขนส่งโดยสาร
รวมถึงเรืออเนกประสงค์
- การต่อเรือที่ออกแบบสำหรับใช้ในมหาสมุทร ชายฝั่ง หรือแม่น้ำลำคลอง
- การต่อเรือโดยสาร
- การต่อเรือประมงและเรือโรงงานเพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
- การต่อเรือลากจูงและเรือที่ใช้สำหรับดัน
- การต่อเรือที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (เช่น เรือพ่วง)
- การต่อเรือที่ออกแบบให้อยู่กับที่ (เช่น เรือประภาคาร)
- การต่อเรือที่หน้าที่หลักไม่ใช่เพื่อการเดินเรือ (เช่น เรือขุด อู่ลอย แท่นเจาะแบบลอยน้ำ หรือแบบใต้น้ำ)
- การสร้างยานเบาะอากาศ (hovercraft)
- การต่อเรือที่ตัวเรือคล้ายเรือที่ใช้เพื่อความสำราญ แต่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อการบริการ ในเชิงพาณิชย์ หรือการบริการที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
- การต่อเรือรบและเรือที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรือรบ (เช่น เรือบรรทุกทหารและเรือพยาบาล)
- การต่อเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์
- การสร้างสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ได้แก่ โป๊ะหรือแพเทียบเรือ แพชนิดพองลม ปล่องกั้นน้ำ ท่าจอดเรือ ทุ่นลอย แท้งก์แบบลอยน้ำ ฯลฯ
- กิจการเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การยกเครื่องเพื่อตรวจสภาพเครื่องยนต์ และการซ่อมเรือ หรือสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ
- การรื้อเรือ

ยกเว้น
- การผลิตส่วนประกอบเรือ นอกจากส่วนประกอบหลักของตัวเรือ ได้จัดประเภทตามวัสดุที่ใช้ (เช่น ใบเรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1721 (การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้นเครื่องแต่งกาย) สมอเหล็กหรือสมอเหล็กกล้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) ) หรือตามชนิดของสิ่งของนั้น (เช่น เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2911 (การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน ยานยนต์ และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์) )
- การผลิตอุปกรณ์ในการเดินเรือและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บนเรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3312 (การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้เพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/ การเดินอากาศ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต ในทางอุตสาหกรรม)
- การผลิตยานยนต์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3410 (การผลิตยานยนต์)
 • หมู่ย่อย 3512 การต่อเรือและการซ่อมเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและการกีฬา
- การต่อและการซ่อมเรือยอชต์และเรืออื่น ๆ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือการกีฬา รวมทั้ง เรือกรรเชียง เรือพาย และเรือชนิดพองลม
- การต่อเรือที่ใช้เพื่อความสำราญ ที่ออกแบบติดตั้งเครื่องยนต์ภายใน หรือเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ หรือที่แล่นด้วยลม การพาย หรือการแจว
- การต่อเรือยอชต์ เรือโดยสารที่มีห้องโดยสารภายในเรือ เรือที่ใช้สำหรับกีฬาตกปลา และเรือที่ใช้เพื่อความสำราญอื่น ซึ่งบางประเภทอาจเป็นเรือขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเรือประเภทนี้จะเล็กกว่าเรือในหมู่ย่อย 3511
- การต่อเรือเล็กสำหรับหาปลา เรือกรรเชียงเล็ก ๆ เรือช่วยชีวิต เรือใบขนาดเล็ก เรือบดที่ทำด้วยหนังแมวน้ำ (kayak) เรือพาย เรือแข่งขนาดเบา เรือแล่นโดยใช้เท้าถีบ ฯลฯ

ยกเว้น
- การผลิตเรือที่มีตัวเรือคล้ายเรือที่ใช้เพื่อความสำราญ แต่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษในเรือ เพื่อใช้เกี่ยวกับการบริการในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีความแตกต่างจากเรือที่ใช้เพื่อความสำราญ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3511 (การต่อเรือและการซ่อมเรือ)
 • หมู่ 352 การผลิตหัวรถจักรของรถไฟและรถราง และรถที่เดินบนราง
 • หมู่ย่อย 3520 การผลิตหัวรถจักรของรถไฟและรถราง และรถที่เดินบนราง
- การผลิตหัวรถจักร เช่น หัวรถจักรที่ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า ; หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ; หัวรถจักรที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์สันดาปชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด หรือหัวรถจักรที่ใช้กำลังจากแหล่งอื่น (ได้แก่ เครื่องกังหันก๊าซ เครื่องจักรไอน้ำ เครื่องยนต์สันดาป) และรถสัมภาระของหัวรถจักร
- รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และกระบะที่เดินบนรางรถไฟหรือรถราง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว โดยไม่คำนึงถึงแหล่งกำลัง รวมถึงการผลิตยานซ่อมบำรุงทางรถไฟหรือทางรถรางชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว (เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั้นจั่น รถทดสอบราง)
- รถที่เดินบนรางรถไฟหรือรถรางที่ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว เช่น รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้ แทงค์แวกอน รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่ถ่ายสินค้าได้ในตัว และรถชนิดโรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั้นจั่น ฯลฯ
- ส่วนประกอบเฉพาะของหัวรถจักรของรถไฟ หรือรถราง หรือรถที่เดินบนราง เช่น โบกี้ เพลาและล้อ ; เบรกและส่วนประกอบของเบรก ; ตะขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงกันชนและ ส่วนประกอบของกันชน ; เครื่องลดแรงสะเทือนของตัวรถ (ที่ไม่ใช่แหนบ) ; โครงรถพ่วงและโครงหัวรถจักร ; ตัวรถ ; ช่องทางเดินเชื่อมระหว่างโบกี้ ฯลฯ
- เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจรสำหรับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน กิจกรรมที่จัดไว้ในหมู่ย่อยนี้ เกิดจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเกี่ยวกับการให้สัญญาณ ฯลฯ ซึ่งจะถูกควบคุมจากห้องควบคุมที่อยู่ห่างออกไป โดยอาศัยการเคลื่อนของข้อเหวี่ยง กระเดื่อง ทางวิ่ง เส้นลวด โซ่ ฯลฯ โดยระบบไฮโดรนิวแม็ทติคหรือมอเตอร์ไฟฟ้า (ได้แก่ ตู้อุปกรณ์ควบคุมระบบสัญญาณที่ล็อคประแจ ที่ห้ามล้อรถไฟ เครื่องอุปกรณ์ให้สัญญาณควันอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกั้นทางรถไฟ)

ยกเว้น
- การผลิตรางที่ยังไม่ได้ประกอบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2710 (การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน)
- การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2911 (การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน ยานยนต์และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์)
- การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3110 (การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า)
- การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุม การจราจร ได้จัดไว้ในหมู่ย่อย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ 353 การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ
 • หมู่ย่อย 3530 การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ
- การผลิตอากาศยานหนักกว่าอากาศ ซึ่งติดเครื่องยนต์หรือไม่ก็ตาม อากาศยานเบากว่าอากาศ เช่น บัลลูน ยานอวกาศและยานปล่อยยานอวกาศ
- เครื่องบินชนิดปีกตรึงติดเครื่องยนต์ สำหรับการขนส่งสินค้าหรือโดยสาร สำหรับใช้ในการป้องกันประเทศ เพื่อการกีฬาหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
- อากาศยานชนิดปีกหมุน สำหรับงานอเนกประสงค์
- เครื่องบินร่อน เครื่องร่อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้กำลังขับ
- โพยมยาน ; บัลลูน ใช้ในวิชาการบินและทางอุตุนิยมวิทยา
- ยานอวกาศ ; ยานปล่อยยานอวกาศ นอกจากยานปล่อยทางทหาร
- เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยาน หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอากาศยานในหมู่ย่อยนี้ ; ส่วนประกอบของอากาศยานที่สำคัญ เช่น ตัวเครื่องบิน ปีก ประตู แพนบังคับ ฐานล้อ รวมถึงเครื่องบินทะเลติดทุ่นถังเชื้อเพลิง แผงปีก ฯลฯ การผลิตส่วนประกอบหลัก เพื่อประกอบโดยเฉพาะสำหรับติดตั้งบนอากาศยาน ; ส่วนประกอบของบัลลูน เรือเหาะ และส่วนประกอบของ ยานอวกาศและยานปล่อยทางทหาร
- ใบพัดเครื่องบิน เครื่องหมุนใบพัดเฮลิคอปเตอร์ และใบพัดหมุนที่ใช้ขับเคลื่อน
- มอเตอร์และเครื่องยนต์ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน
- เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้กับอากาศยานแบบลูกสูบเคลื่อนที่ตรง หรือแบบลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
- เครื่องกังหันไอพ่น หรือเครื่องกังหันใบพัดที่ใช้สำหรับอากาศยาน
- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา เช่น เครื่องยนต์ชนิดแรมเจ๊ต และเครื่องยนต์ชนิดพัลสเจ๊ต และเครื่องยนต์ที่ใช้กับจรวด
- ส่วนประกอบของเครื่องกังหันไอพ่นและเครื่องกังหันใบพัด รวมถึงการบำรุงรักษา ซ่อม และดัดแปลงอากาศยานหรือเครื่องยนต์อากาศยาน

ยกเว้น
- การผลิตจรวดขีปนาวุธทางการทหาร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2927 (การผลิตอาวุธและกระสุน)
- การผลิตส่วนประกอบชนิดจุดระเบิดในเครื่องยนต์และส่วนประกอบไฟฟ้าอื่น ๆ สำหรับใช้กับเครื่องยนต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินเรือ/การเดินอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กับอากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3312 (การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้เพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)
 • หมู่ 359 การผลิตเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • หมู่ย่อย 3591 การผลิตรถจักรยานยนต์
- การผลิตรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ค) และรถจักรยานที่ติดตั้งเครื่องยนต์ช่วย อาจพ่วงด้วยรถพ่วงข้างหรือไม่ก็ตาม ; รถจักรยานยนต์ ที่ใช้สำหรับส่งของ หรือใช้เพื่อการกีฬา
- เครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์
- รถพ่วงข้าง ; ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถจักรยานยนต์

ยกเว้น
- การผลิตรถจักรยานสองล้อหรือรถสำหรับคนพิการที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3592
 • หมู่ย่อย 3592 การผลิตรถจักรยานสองล้อและรถสำหรับคนพิการ
- การผลิตรถจักรยานที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ คือ พาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเท้า ประกอบด้วย ล้อเดียวหรือหลายล้อ ; รถสามล้อส่งของ รถจักรยานสองล้อที่มีรถพ่วงข้าง รถจักรยานสองล้อชนิดนั่งถีบสองคน รถจักรยานสองล้อชนิดที่ใช้แข่งขัน รถจักรยานสองล้อสำหรับเด็ก แต่ไม่รวมรถจักรยานสำหรับเด็กชนิดอื่น ๆ
- รถสำหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่น หรือไม่ก็ตาม
- ส่วนประกอบของรถจักรยานสองล้อ (รวมถึง อาน รถ) และรถสำหรับคนพิการ

ยกเว้น
- การผลิตรถจักรยานสองล้อที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3591 (การผลิตรถจักรยานยนต์)
- การผลิตรถพ่วงข้างของรถจักรยานสองล้อ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3591 ด้วย
- การผลิตรถจักรยานสำหรับเด็ก (นอกจากรถจักรยานสองล้อ) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3694 (การผลิตของเล่นเกมและของเล่น)
 • หมู่ย่อย 3599 การผลิตเครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การผลิตยานยนต์ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การผลิตยานยนต์ชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยมือ เช่น รถเข็นเล็กมีล้อเดียวข้างหน้าสำหรับบรรทุกของไม่หนัก รถเข็นกระเป๋าเดินทาง เลื่อนบรรทุกสำหรับแล่นบนหิมะ รถเข็นตระกร้า จ่ายของ รถเข็นของด้วยมือ รถเข็นและรถลากทุกชนิด รวมถึงรถเข็นที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
- การผลิตรถลากเทียมโดยสัตว์ เช่น รถเทียมม้าขนาดเล็ก รถเทียมลา รถบรรทุกน้ำสำหรับ ฉีดน้ำรดต้นไม้และฉีดน้ำดับเพลิง รถบรรทุกศพ ฯลฯ
หมวด 36 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • หมู่ 361 การผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • หมู่ย่อย 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์
- การผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด (เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในบ้านเรือน สำนักงาน โรงแรม ภัตตาคาร และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เฉพาะสถานที่ ; เฟอร์นิเจอร์ที่ติดตั้งถาวร ; เตียงสปริง และฟูก) ทำจากวัสดุใด ๆ (ไม้ กก ไม้ไผ่ โลหะสามัญ แก้ว หนัง พลาสติก ฯลฯ นอกจากที่ทำจากหิน คอนกรีต หรือเซรามิก) เพื่อใช้ในสถานที่ใด ๆ (ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงมหรสพ สำนักงาน โบสถ์ โรงเรียน ภัตตาคาร โรงพยาบาล เรือ อากาศยาน ยานยนต์ ฯลฯ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ หรือในห้องปฏิบัติการติดตั้งอยู่ด้วย) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การหุงต้ม การรับประทานอาหาร การนั่งหรือการนอน การเก็บ (รวมถึง ตู้เก็บเอกสาร) หรือการแสดงการทำงานหรือการพักผ่อน
- การผลิตฟูกชนิดต่าง ๆ เช่น ฟูกที่มีสปริงหรือยัดไส้ ; ฟูกที่ทำจากยางเซลลูลาร์หรือพลาสติกที่ไม่ห่อหุ้ม

ยกเว้น
- การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเซรามิก คอนกรีต หรือหิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2691 (การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง) หมู่ย่อย 2695 (การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์) และหมู่ย่อย 2696 (การตัด การขึ้นรูปและการแต่งสำเร็จหิน) ตามลำดับ
- การผลิตเครื่องประทีปโคมไฟ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3150 (การผลิตหลอดไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง)
- การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ ได้จัดประเภทไว้ใน
 • หมู่ 369 การผลิต ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • หมู่ย่อย 3691 การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้อง
- การผลิตไข่มุกที่ตกแต่งแล้ว คือ ไข่มุกที่ถูกเจียระไนเพื่อกำจัดข้อบกพร่องด้วยการเจาะหรือเลื่อย
- การผลิตรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (รวมถึง เพชร) ในสภาพที่ตกแต่งแล้ว (คือ ในสภาพที่เกินกว่าการเลื่อย การทำความสะอาดหรือการแยกอย่างง่าย ๆ) รวมถึงการผลิตหินที่มีคุณภาพที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม และรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์ หรือ ทำขึ้นใหม่
- การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ที่ทำจากโลหะมีค่า ทำจากรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติหรือการประกอบกันของโลหะมีค่าและรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ
- การผลิตเครื่องทอง ที่ทำจากโลหะมีค่า เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ในการแต่งตัว ของใช้ประจำที่สำหรับใช้ในทางศาสนา ฯลฯ
- การผลิตส่วนประกอบของเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ หรือเครื่องทอง
- การผลิตของที่ใช้ในทางเทคนิคหรือในห้องปฏิบัติการ ที่ทำจากโลหะมีค่า (แต่ไม่ใช่อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์) เช่น เบ้าหลอมโลหะ เบ้าทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อแร่ ช้อนที่แพทย์ใช้กดลิ้น ตะแกรงแพลทินัมเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี ขั้วไฟฟ้าอาโนด สำหรับการชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า
- การผลิตเหรียญกษาปณ์ (รวมทั้งเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายด้วย) เหรียญกษาปณ์อื่น ๆ และเหรียญรางวัลและเหรียญรางวัลขนาดใหญ่ ที่ทำจากโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม

ยกเว้น
- การผลิตวัสดุที่ใช้อุดฟัน และวัสดุที่ใช้เย็บแผล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2423 (การผลิต ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร)
- การผลิตวัสดุขัดถู ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตของที่ทำจากโลหะสามัญ ชุบด้วยโลหะมีค่า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสม ของหมวด 28 (การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)
- การผลิตตัวเรือนนาฬิกาและอัญมณีที่เป็นส่วนประกอบของนาฬิกา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3330 (การผลิตนาฬิกา)
- การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 3692 การผลิตเครื่องดนตรี
- การผลิตเครื่องสายที่มีคีย์บอร์ด รวมถึงเปียโนอัตโนมัติ การผลิตเครื่องสายอื่น ๆ
- ออร์แกนแบบท่อลมที่มีคีย์บอร์ด การผลิตฮาร์โมเนียมและเครื่องดนตรีแบบมีลิ้นโลหะ และคีย์บอร์ดที่คล้ายกัน
- หีบเพลงชักและเครื่องดนตรีที่คล้ายกัน รวมทั้งหีบเพลงเป่า
- เครื่องดนตรีที่ใช้เป่า รวมทั้งเครื่องลมไม้และเครื่องดนตรีชนิดบราส
- เครื่องดนตรีที่ใช้ตี เช่น กลอง ระนาด กรับ
- เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง
- กล่องดนตรี ออร์แกนที่ใช้ตามสวนสนุก (fairground organ) นกกลที่ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรีและเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- นกหวีด แตรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า
- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี รวมทั้งเครื่องให้จังหวะดนตรี (metronome) ส้อมเสียง หลอดเป่าสำหรับเทียบเสียง และบัตร จานและม้วนสำหรับ เครื่องดนตรี

ยกเว้น
- การผลิตไมโครโฟน ลำโพง หูฟังชนิดครอบหัวและส่วนประกอบที่คล้ายกัน ได้จัดประเภท ไว้ในหมู่ย่อย 3230 (การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเครื่องซาวนด์รีโพรดิวซิ่งหรือวีดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินค้าที่เกี่ยวข้อง)
- การผลิตอุปกรณ์ของเล่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3694 (การผลิตของเล่นเกมและของเล่น)
 • หมู่ย่อย 3693 การผลิตเครื่องกีฬา
- การผลิตของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเล่นยิมนาสติก กรีฑา เกมกลางแจ้งและในร่ม และสระว่ายน้ำและสระเล่นเรือ
- ลูกบอลชนิดแข็ง ชนิดอ่อน และชนิดพองลมได้
- แร็กเกต ไม้แบดมินตัน และไม้ตีกอล์ฟ
- ของจำเป็นสำหรับกีฬาตกปลา รวมถึง สวิงจับปลา
- ของจำเป็นสำหรับการล่าสัตว์ ปีนเขา และกิจกรรมทางการกีฬาอื่น ๆ
- ถุงมือที่ใช้ในการเล่นกีฬาและเครื่องสวมศีรษะที่ใช้ในการเล่นกีฬา

ยกเว้น
- การผลิตใบเรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1721 (การผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ยกเว้น เครื่องแต่งกาย)
- การผลิตชุดกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1810 (การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้น เครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์)
- การผลิตอานม้าและเครื่องเทียมลาก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1912 (การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก)
- การผลิตรองเท้ากีฬา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1920 (การผลิตรองเท้า)
- การผลิตอาวุธ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2927 (การผลิตอาวุธและกระสุน)
- การผลิตยานยนต์กีฬา นอกจากเลื่อนสำหรับไถลลงมาตามหิมะ และสิ่งที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมของหมวด 34 (การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง) หรือหมวด 35 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ)
- การต่อเรือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3512 (การต่อเรือและการซ่อมเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและการกีฬา)
- การผลิตโต๊ะบิลเลียดหรืออุปกรณ์โบว์ลิ่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3694 (การผลิตของเล่นเกมและของเล่น)
- การผลิตแส้ (whip) และแส้ขี่ม้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่ง มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น
- การผลิตตุ๊กตารูปคนหรือรูปประดิษฐ์อื่น ๆ และเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ประกอบของตุ๊กตา
- ของเล่นที่มีล้อซึ่งออกแบบเพื่อให้เด็กขับขี่ (ไม่รวมรถจักรยานสองล้อแต่รวมถึงรถจักรยานสามล้อ)
- อุปกรณ์ของของเล่น
- ของสำหรับใช้เล่นเกมในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บนโต๊ะหรือในห้อง รวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โต๊ะพิเศษสำหรับเล่นการพนัน และเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่งอัตโนมัติ
- ของเล่นเกมไฟฟ้า (วีดิโอเกม เชคเกอร์)
- หุ่นจำลองย่อขนาด ("มาตราส่วน") และหุ่นจำลองที่คล้ายกัน เพื่อการนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม ; รวมทั้งของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด ; ของเล่นอื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตรถจักรยานสองล้อสำหรับเด็ก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3592 (การผลิต รถจักรยานสองล้อและรถสำหรับคนพิการ)
- การผลิตของที่ใช้ในการแสดงชวนหัว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 3699 การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การผลิตปากกาและดินสอทุกชนิด จะเป็นแบบกลไกหรือไม่ก็ตาม
- ไส้ดินสอ
- ตราประทับวันที่ ตราผนึก หรือตราประทับเลขที่ (รวมถึงกลอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ หรือทำลายนูนบนป้ายที่ใช้งานด้วยมือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือ)
- ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดที่จัดทำแล้ว และแท่นประทับตรา
- รถเข็นเด็ก
- ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (whip) แส้ขี่ม้า กระดุม กระดุมกดชนิดต่าง ๆ และซิปหรือของที่ใช้รูดปิด
- ไฟแช็กจะเป็นแบบกลไกหรือแบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม
- ของใช้ส่วนตัว เช่น กล้องยาเส้น ; หวี ที่จับผม และของที่คล้ายกัน ; ที่ฉีดน้ำหอม ; กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่น ๆ สำหรับใช้ส่วนตัวหรือใช้ในครัวเรือน ; ของที่ทำจากผมคน (ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอม)
- ไม้กวาดและแปรง (รวมทั้งไม้กวาดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร) ; เครื่องกลสำหรับกวาดพื้นโดยใช้แรงคน ; ไม้ถูพื้น(mop) และไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ปีก ; แพ็ตและลูกกลิ้งสำหรับทาสี ; สควีจีและแปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น (mop) อื่น ๆ ฯลฯ
- ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่น ๆ ในสวนสนุก
- พรมน้ำมันและสิ่งปูพื้นที่มีพื้นผิวแข็ง
- เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม
- เทียน ไม้ขีดไฟชนิดชุบเทียนไข และของที่คล้ายกัน ; หนังและส่วนอื่นของนก ที่มีขนและ ขนอ่อน ; ดอกไม้ ผลไม้ และใบไม้ประดิษฐ์ ; รางหมุน ; ของที่ใช้ในการแสดงชวนหัว ; แร่งและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ ; หุ่นสำหรับช่างตัดเสื้อ ; และของอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ยกเว้น
- การผลิตไส้เครื่องขีดไฟ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1729 (การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
หมวด 37 การนำผลิตภัณฑ์เก่ามาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
 • หมู่ 371 การนำเศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
 • หมู่ย่อย 3710 การนำเศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
- การแปรรูปเศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกโลหะ และของที่ทำจากโลหะที่ใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม มาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในทางเชิงกลหรือทางเคมี

ยกเว้น
- การผลิตวัตถุใหม่จากเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ได้จัดประเภทให้เหมาะสมไว้ในหมวด 27 (การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน)
- การขายส่งเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 51 (การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)
- การรวบรวม การแยก ารบรรจุหีบห่อ การจัดจำหน่าย ฯลฯ โดยไม่ผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม ให้จัดประเภทไว้ในหมวดเดียวกันกับของประเภทนั้น
- การขายส่งและการขายปลีกของที่ใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 50 (การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์) หมวด 51 (การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้น ยานยนต์และรถจักรยานยนต์) และหมู่ย่อย 5240 (การขายปลีก ของที่ใช้แล้วในร้าน) ตามลำดับ
 • หมู่ 372 การนำเศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกอโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
 • หมู่ย่อย 3720 การนำเศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกอโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่
- การแปรรูปเศษและของใช้ไม่ได้จำพวกอโลหะ และของที่ทำจากอโลหะที่ใช้แล้ว หรือไม่ก็ตาม มาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งในทางเชิงกลหรือทางเคมี

ยกเว้น
- การจัดการเกี่ยวกับเศษที่เหลือจากอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย ที่เหมาะสมในหมวด 15 (การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม) และหมวด 16 (การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ) ตามลำดับ
- การผลิตวัตถุใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่จากเศษและของที่ใช้ไม่ได้ เช่น การปั่นด้ายจากกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุ หรือการทำเยื่อกระดาษจากเศษกระดาษ หรือการหล่อดอกยางนอก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมในประเภทของการผลิต ได้แก่ หมู่ย่อย 1711 (การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ) หมู่ย่อย 2101 (การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง) และหมู่ย่อย 2511 (การผลิตยางนอกและยางใน รวมทั้งการหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง) ตามลำดับ
- กรรมวิธีของการสลายทอเรียมหรือยูเรเนียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2330 (กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู)
- การขายส่งเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 51 (การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)
- การรวบรวม การแยก การบรรจุหีบห่อ การจัดจำหน่าย ฯลฯ โดยไม่ผ่านกรรมวิธีทาง อุตสาหกรรม ให้จัดประเภทไว้ในหมวดเดียวกันกับของประเภทนั้น
- การขายส่งและการขายปลีกของที่ใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 50 (การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์) หมวด 51 (การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้น ยานยนต์และรถจักรยานยนต์) และหมู่ย่อย 5240 (การขายปลีก ของที่ใช้แล้วในร้าน) ตามลำดับ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม