//

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท D การผลิต หมวด 23-30

หมวด 23 การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู

 • หมู่ 231 การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก
 • หมู่ย่อย 2310 การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก
- การดำเนินการหลักเกี่ยวกับกระบวนการอบถ่านหิน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก หรือ กึ่งถ่านโค้ก คาร์บอนที่ได้และผลผลิตที่เหลือ เช่น น้ำมันดินจากถ่านหิน (โคลทาร์) หรือพิตช์
- การอัดถ่านโค้กให้เป็นก้อน

ยกเว้น
- การกลั่นน้ำมันดินจากถ่านหิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2411 (การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน)
- การผลิตก๊าซที่ใช้ในบ้านและก๊าซที่ได้จากการผลิตอื่น ๆ เช่น วอเตอร์ก๊าซหรือก๊าซ ที่ขายตามร้าน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4020 (การผลิตก๊าซ รวมทั้งการจ่าย เชื้อเพลิงชนิดก๊าซผ่านท่อ)
 • หมู่ 232 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 • หมู่ย่อย 2320 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
- การผลิตเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวหรือก๊าซ (เช่น อีเทน บิวเทน หรือโพรเพน) น้ำมันที่ใช้เพื่อการให้แสงสว่าง น้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบี หรือผลผลิตอื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมดิบหรือแร่บิทูมินัส หรือผลผลิตที่กลั่นได้ในแต่ละขั้น
- รวมถึงการผลิตหรือการสกัดผลิตภัณฑ์ เช่น วัตถุเหลวที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ไขพาราฟิน ไขอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่เหลือ เช่น ถ่านโค้กปิโตรเลียม ปิโตรเลียมบิทูเมน ฯลฯ

ยกเว้น
- การดำเนินการที่แหล่งน้ำมันหรือก๊าซ เพื่อให้ได้น้ำมันปิโตรเลียมดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1110 (การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ)
 • หมู่ 233 กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู
 • หมู่ย่อย 2330 กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู
- การสกัดโลหะยูเรเนียมจากพิตช์เบลนด์ หรือจากสินแร่อื่น ๆ ที่มียูเรเนียม
- การผลิตโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน หรือของผสมยูเรเนียมที่เกิดตามธรรมชาติ หรือสารประกอบของยูเรเนียม
- การผลิตยูเรเนียมที่ทำให้เข้มขึ้นและสารประกอบยูเรเนียม ; พลูโตเนียมและสารประกอบของพลูโตเนียม ; หรือโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน หรือของผสมของสารประกอบเหล่านี้
- การผลิตยูเรเนียมที่ทำให้ U235 จางลง และสารประกอบของยูเรเนียม ; ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม ; หรือโลหะเจือ ดิสเพอร์ชันหรือของผสมของสารประกอบเหล่านี้
- การผลิตธาตุกัมมันตรังสีอื่น ๆ ไอโซโทปกัมมันตรังสี หรือสารประกอบกัมมันตรังสี
- การผลิตแท่งเชื้อเพลิงที่ยังไม่แผ่รังสี เพื่อใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
หมวด 24 การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
 • หมู่ 241 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน
 • หมู่ย่อย 2411 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
- การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ก๊าซที่เป็นธาตุ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ; อากาศเหลวหรืออากาศอัด ก๊าซอะแซททิลีน ก๊าซที่ให้ความเย็น ก๊าซผสมทางอุตสาหกรรม เป็นต้น
- ธาตุเคมีอื่น ๆ ยกเว้น โลหะมูลฐาน โลหะมีค่า หรือธาตุกัมมันตรังสีและสารประกอบกัมมันตรังสี ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
- กรดอนินทรีย์ เช่น กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) กรดกำมะถัน (กรดซัลฟุริก) ยกเว้น กรดดินประสิว (กรดไนตริก
- ด่างหรือสารประกอบอนินทรีย์ เช่น สีผงชนิดอนินทรีย์ (ไตตาเนียมออกไซด์ สารประกอบโครเมียม แคดเมียม หรือสารประกอบทางเคมีที่ทำให้สีมีความคงทน)
- อินทรีย์เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ได้แก่ อะไซคลิกและไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัว เบนซิน โทลูอีน ไซลีน และน้ำมันดินจากถ่านหิน หรือผลผลิตจากการกลั่น น้ำมันจากแร่อื่น ๆ ; อะไซคลิกแอลกอฮอล์ ; ฟีนอลและฟีนอลแอลกอฮอล์ ; เมทานอล และไฮเออร์แอลกอฮอล์ (ยกเว้นเอทิลแอลกอฮอล์) ; คีโทนหรือควิโนน ; กรดโมโนคาร์บอนซิลิกหรือกรดโพลิคาร์บอกซิลิก รวมทั้งกรดน้ำส้ม ; สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน ; สารประกอบไนไตรท์-ฟังก์ชัน หรือสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ
- สารให้สีที่ทำจากพืชหรือสัตว์ ; สีย้อมผ้าอินทรีย์สังเคราะห์
- การสกัดผลิตภัณฑ์ไอระเหยจากการต้มหรือกลั่นไม้
- ตัวกระทำที่ใช้ในการฟอกหนังสังเคราะห์
- น้ำด่างและเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- น้ำกลั่นที่ใช้เติมแบตเตอรี่รถยนต์

ยกเว้น
- การขุดเจาะมีเทน อีเทน บิวเทน หรือโพรเพน ณ ที่ตั้งแหล่งแร่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1110 (การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ)
- การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1551 (การกลั่น การกลั่นลำดับส่วนและการผสมสุรา รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมัก)
- การผลิตอีเทน บิวเทน หรือโพรเพน ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2320 (การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม)
- การผลิตปุ๋ยไนโตรเจนและสารประกอบไนโตรเจน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2412 (การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน) แม้ว่าผลผลิตนั้นอาจจะใช้ประโยชน์ในด้านอื่นมากกว่าที่จะเป็นปุ๋ย
- การผลิตพลาสติกในขั้นต้นและยางสังเคราะห์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2413
- การผลิตกลีเซอรอลดิบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2424 (การผลิตสบู่และผงซักฟอก เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและขัดเงาเครื่องหอมและสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม)
- การผลิตน้ำมันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2429 (การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
- การผลิตปุ๋ยที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือโพแทสเซียม เป็นองค์ประกอบ ในรูปของส่วนผสม สารประกอบ หรือของผสมของปุ๋ยนั้น รวมถึงการผลิตยูเรียด้วย
- การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทำปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน ได้แก่ กรดดินประสิว (กรดไนตริก) แอมโมเนีย แอมโมเนียมคลอไรด์ในทางการค้า โพแทสเซียมไนเตรต

ยกเว้น
- การขุดมูลนก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1421 (การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย)
- การผลิตสารฆ่าศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตรอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 2421
 • หมู่ย่อย 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นต้น และยางสังเคราะห์
- การผลิตพลาสติกในขั้นต้น ซึ่งได้แก่ โพลิเมอร์ของเอทิลีน โพลิเมอร์ของโพลิโพรพิลีน หรือโพลิเมอร์ของโอลีฟินอื่น ๆ โพลิเมอร์ของสไตรีน โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ หรือโพลิเมอร์ของฮาโลจีเนเต็ดโอลีฟิน โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเทต หรือโพลิเมอร์ของไวนิลเอสเทอร์อื่น ๆ ไวนิลโพลิเมอร์อื่น ๆ ; โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่น ๆ และ อีพอกไซด์เรซิน ; โพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อื่น ๆ ; โพลิอะไมด์ ; อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน ; ซิลิโคน ; ปิโตรเลียมเรซิน โพลิเทอร์พีน โพลิซัลไฟด์ โพลิซัลโฟน ; เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ; โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก) โพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง เช่น โปรตีนแข็ง หรือไอออนเอ็กซ์เชนเจอร์ที่มีโพลิเมอร์ดังกล่าว
- การผลิตยางสังเคราะห์และแฟกติซที่ได้จากน้ำมัน ในขั้นต้น
- การผลิตของผสมที่ได้จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ หรือยางไม้ในขั้นต้น (เช่น บาลาตา)
 • หมู่ 242 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ 
 • หมู่ย่อย 2421 การผลิตสารฆ่าศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตรอื่นๆ
- การผลิตสารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ สารกำจัดเชื้อรา สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันการงอกของพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทำลายเชื้อ และผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตรอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ยกเว้น
- การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2412
 • หมู่ย่อย 2422 การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา และสิ่งที่ใช้ทาเคลือบ หมึกพิมพ์ และน้ำมันทาไม้ (mastics) ที่คล้ายกัน
- การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา เอนาเมล หรือแลกเกอร์
- สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ทึบแสง และสีปรุงแต่ง เอนาเมล และน้ำยาเคลือบเงาเอนโกป หรือสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก เครื่องเคลือบ หรือเครื่องแก้ว
- สารสีและวัสดุแต่งสารสีต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสีทา หรือใช้โดยจิตรกรหรือช่างทาสีอื่น ๆ
- น้ำมันทาไม้ สารประกอบที่ใช้ยาแนว หรือสิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้อุดร่องหรือฉาบบนพื้นผิวที่คล้ายกัน
- ตัวทำละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ผสม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การผลิตสารที่ใช้ลอกสีหรือลอกน้ำมันชักเงา
- หมึกพิมพ์

ยกเว้น
- การผลิตสีย้อมผ้าหรือวัสดุที่ใช้เป็นสีย้อมผ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2411 (การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน)
- การผลิตสารสี เช่น ไตตาเนียมออกไซด์ สารประกอบโครเมียม สารประกอบแคดเมียมหรือสารประกอบทางเคมีอื่น ๆ ที่ทำให้สีมีความคงทน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2411 ด้วย
- การผลิตหมึกที่ใช้ในการเขียนและวาด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2429 (การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 2423 การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร
- การผลิตยารักษาโรคสำหรับคนหรือสัตว์ รวมทั้งยาที่ทำจากสมุนไพร
- การผลิตชุดผ่าตัด สำลีที่มียารักษา ผ้าพันแผลที่ใช้ในการรักษากระดูกหัก เอ็นเย็บแผล และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการเย็บแผล
- การผลิตซีเมนต์ที่ใช้ในทางทันตกรรม
- การผลิตสารเคมีที่ใช้ในทางเภสัชกรรม ซึ่งได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ผลิตภัณฑ์เอ็นโดไครน์ วิตามิน ; สารที่สกัดจากฝิ่น ; ยาซัลฟา ; เซรุ่มและพลาสมา ; กรดซาลิซิลิก เกลือของ กรดซาลิซิลิก และเอสเตอร์ของกรดซาลิซิลิก ; กลีโคไซด์และอัลคาลอยด์ที่ได้จากพืช ; น้ำตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี เป็นต้น
- น้ำกลั่นที่ใช้ในทางการแพทย์

ยกเว้น
- การบรรจุหีบห่อสินค้าทางเภสัชกรรมของตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5139 (การขายส่งของใช้อื่น ๆ ในครัวเรือน) หรือหมู่ย่อย 5231 (การขายปลีกสินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอางและเครื่องประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม) และการบรรจุหีบห่อโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7495 (กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ)
 • หมู่ย่อย 2424 การผลิตสบู่และผงซักฟอก เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและขัดเงา เครื่องหอมและสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม
- การผลิตสบู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นก้อน เป็นของเหลว ครีม หรือในรูปแบบอื่น ๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากสารอินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวในรูปแบบดังกล่าว การผลิตกระดาษ สำลี ผ้าสักหลาด หรือวัสดุอื่น ๆ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก
- การผลิตกลีเซอรอลดิบ
- สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว หรือสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว ที่ใช้ใน การซักล้างและทำความสะอาด
- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กับเส้นผม รวมทั้ง แชมพู แล็กเกอร์สำหรับใช้กับผม สิ่งปรุงแต่งสำหรับดัดหรือยืดผม ; สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโกนหนวด หรือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ขนร่วง
- สิ่งปรุงแต่งที่ให้กลิ่นหอมสำหรับบุคคลใช้ เช่น หัวน้ำหอม โคโลญจ์ หรือน้ำหอม
- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เสริมความงามหรือแต่งหน้า รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้กับเล็บมือหรือเล็บเท้า
- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพื่ออนามัยของช่องปากหรือฟัน รวมทั้งเพสต์และผงสำหรับยึดฟันปลอม
- เครื่องหอมอื่น ๆ เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายและประเทืองโฉมอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ยาระงับกลิ่นตัว เกลือหอมหรือสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่ใช้ในการอาบน้ำ
- ยาขัดเงาและครีมที่ใช้ขัดรองเท้า พื้น ตัวถังรถยนต์ แก้วหรือโลหะ เพสต์ และผง และเครื่องใช้ทำนองเดียวกันนี้ที่ใช้ในการขัดถูที่มีลักษณะเป็นกระดาษ สักหลาด แวดดิ้ง นอนวูฟเว่น พลาสติกชนิดเซลลูลาร์ หรือยางชนิดเซลลูลาร์ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยยาขัดเงาหรือครีม เพสต์หรือผงที่ใช้ในการขัดถู
- ไขเทียมและไขปรุงแต่ง ที่ประกอบด้วยส่วนผสมของไข
- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ห้องมีกลิ่นหอมหรือใช้ดับกลิ่น

ยกเว้น
- การผลิตสารประกอบเดี่ยวที่นิยามไว้ในทางเคมี ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2411 (การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน)
- การสกัดและกลั่นน้ำมันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2429 (การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 2429 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การผลิตวัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดอกไม้เพลิง (คบเพลิง ไม้ขีดไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันนี้) ผงเชื้อเพลิงจรวด วัตถุระเบิดอื่น ๆ สายชนวนสำหรับจุดระเบิด หรือชนวนระเบิด เชื้อประทุ ดอกไม้เพลิง พลุไฟสัญญาณ และผลิตภัณฑ์ทำนองเดียวกันนี้
- เยลาตินและอนุพันธ์ของเยลาติน กาวที่ได้จากสัตว์ กาวปรุงแต่ง และสารยึดติดอื่น ๆ ที่ปรุงแต่ง รวมถึงสารยึดติดที่มียางหรือพลาสติกเป็นหลัก
- เพปโทน อนุพันธ์ของเพปโทน สารโปรตีนอื่น ๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- น้ำมันหอมระเหย (เอสเซนเชียลออยล์) การแปรสภาพน้ำมันและไขมันโดยกระบวนการทางเคมี (เช่น โดยวิธีออกซิเดชัน โพลิเมอร์ไรเซชัน เป็นต้น)
- เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการแต่งสำเร็จสิ่งทอ
- ผงหรือครีม ที่ใช้ในการบัดกรี เป่าแล่น หรือการเชื่อมโลหะด้วยความร้อนสูง
- สารที่ใช้ในการชุบโลหะ
- ถ่านกัมมันต์ สารเพิ่มในน้ำมันหล่อลื่น สารเร่งในการทำยาง สารที่เป็นตัวเร่งปฎิกริยา และผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
- สารที่ใช้ป้องกันเครื่องยนต์กระตุก สารที่ใช้ป้องกันการเยือกแข็ง ของเหลวที่ใช้ในการส่งกำลังเครื่องยนต์ระบบไฮโดรลิค เป็นต้น
- ผลิตภัณฑ์เคมีที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เช่น แผ่นและฟิล์มที่ใช้ในการถ่ายรูป กระดาษถ่ายรูปที่ไวต่อแสง วัสดุอื่น ๆ ที่ไวต่อแสง และสารเคมีที่ใช้ในการถ่ายรูป
- หมึกเขียนและวาดภาพ
- สื่อบันทึกซึ่งยังไม่ได้บันทึก ที่ใช้สำหรับการบันทึกเสียง หรือสื่อที่คล้ายกันที่ใช้บันทึกเหตุการณ์อื่น ๆ
- เกลือแปรรูป

ยกเว้น
- การผลิตหมึกพิมพ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2422 (การผลิตสีทา น้ำมันชักเงา และสิ่งที่ใช้ทาเคลือบ หมึกพิมพ์ และน้ำมันทาไม้ (mastics) ที่คล้ายกัน)
 • หมู่ 243 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์
 • หมู่ย่อย 2430 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์
- การผลิตกลุ่มใยยาวเทียมหรือกลุ่มใยยาวสังเคราะห์ และเส้นใยสั้นเทียมหรือเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ซึ่งไม่ได้ทำการสางหรือหวี
- การผลิตด้ายใยยาวสังเคราะห์หรือด้ายใยยาวเทียม โดยไม่คำนึงถึงลักษณะองค์ประกอบ เนื้อด้าย ความทนแรงดึงสูง ตีเกลียวหลายเส้นหรือตีเกลียวขนาดใหญ่
- การผลิตใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์หรือเทียม แถบที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์หรือทำเทียม (เช่น ฟางเทียม)

ยกเว้น
- การผลิตด้ายของกลุ่มเส้นใยสั้นประดิษฐ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1711 (การจัดเตรียม และการปั่นเส้นใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ)
หมวด 25 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
 • หมู่ 251 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
 • หมู่ย่อย 2511 การผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยาง และการซ่อมสร้างยาง
- การผลิตยางนอกและการหล่อดอกยางของยานยนต์ รวมทั้งยางนอกที่ติดอยู่กับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ขับเคลื่อน
- การผลิตยางนอกชนิดอัดลม และยางตัน หรือยางกันกระแทก (ยางคูชัน)
- การผลิตยางนอกซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับยานยนต์ที่ไม่ใช้วิ่งบนถนน หรืออุปกรณ์ของ ยานยนต์ เช่น เครื่องบิน รถปราบดิน หรือที่ใช้กับของเล่น เฟอร์นิเจอร์ หรือที่ใช้เพื่อประโยชน์อื่น ๆ
- การผลิตยางในเพื่อใช้กับยางนอกตามที่กล่าวข้างต้น
- การผลิตชิ้นส่วนยางนอก เช่น ดอกยางชนิดสับเปลี่ยนได้ หรือยางรองยางใน
- การผลิตแถบ "คาเมลแบค" เพื่อใช้ในการหล่อดอกยาง
- การซ่อมสร้างยาง การหล่อดอกยางใหม่ของยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว

ยกเว้น
- การผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการซ่อมยางใน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2519 (การผลิต ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ)
- การปะยาง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 5020 (การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์)
 • หมู่ย่อย 2519 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
- การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การผลิตผลิตภัณฑ์ยางกึ่งสำเร็จหรือสำเร็จ ; ผลิตภัณฑ์ยางชนิดอันวัลแคไนซ์ ชนิด วัลแคไนซ์ หรือผลิตภัณฑ์ยางแข็ง ; ผลิตภัณฑ์ซึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนมาจากยาง สังเคราะห์ หรือยางธรรมชาติ หรือยางไม้ที่มีลักษณะคล้ายยาง
- กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางแผ่นหนา แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ; หลอด ท่อ ท่ออ่อน ; สายพานลำเลียง หรือสายพานส่งกำลัง หรือของใช้ที่เป็นสายพาน ; สิ่งของเครื่องใช้ด้านอนามัยหรือเภสัชกรรม ; ด้านเครื่องแต่งกาย ; เครื่องปูพื้น ฯลฯ

ยกเว้น
- การผลิตยางที่ได้จากการทำสวนยางของตนเอง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0111 (การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตเครื่องแต่งกายที่ทำจากผ้ายืด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1810 (การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนสัตว์)
- การผลิตรองเท้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1920
- การผลิตแถบ "คาเมลแบค" เพื่อใช้ในการหล่อดอกยาง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2511 (การผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง)
- การผลิตเครื่องใช้ทางการแพทย์ ทันตกรรม และศัลยกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก)
- การผลิตอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3312 (การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้เพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)
- การผลิตแพชนิดพองลมหรือเรือที่ใช้เพื่อความสำราญชนิดพองลม ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 3511 (การต่อเรือและการซ่อมเรือ) และหมู่ย่อย 3512 (การต่อเรือและการซ่อมเรือที่ใช้เพื่อความสำราญและการกีฬา)
- การผลิตที่นอนที่ทำจากยางเซลลูล่าร์หรือพลาสติกที่ไม่หุ้ม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3610 (การผลิตเฟอร์นิเจอร์)
- การผลิตอุปกรณ์กีฬา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3693 (การผลิตเครื่องกีฬา)
- การผลิตของเล่นเกมและของเล่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3694
- การผลิตยางจากยางใช้แล้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3720 (การนำเศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกอโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่)
 • หมู่ 252 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
 • หมู่ย่อย 2520 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
- การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดแผ่นหนา แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบ ; หลอด ท่อ และท่ออ่อน ; อุปกรณ์ติดตั้งท่อและท่ออ่อน ; พลาสติกชนิดแผ่นหนา แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และที่มีรูปทรงแบบอื่น ๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ; พลาสติกปูพื้น พลาสติกปิดผนังหรือเพดาน ที่เป็นม้วนหรือที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง ; หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกขั้นต้นอื่น ๆ
- การผลิตสิ่งของเครื่องใช้พลาสติก ได้แก่
เครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างมือ โถส้วม ถังน้ำสำหรับชักโครก เป็นต้น
เครื่องใช้พลาสติกที่ใช้ในการบรรจุของ เช่น ถุง กระสอบ กล่อง หีบ ขวด เป็นต้น
เครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ในครัวและในห้องน้ำ
เครื่องใช้พลาสติกที่ใช้กับอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง กรอบประตู กรอบหน้าต่างมู่ลี่ ม่านบังตา
เครื่องใช้พลาสติกอื่น ๆ เช่น เครื่องปกคลุมศีรษะ อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ส่วนประกอบของโคมไฟและเครื่องให้แสงสว่าง ของใช้ในสำนักงานหรือโรงเรียน เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ตัวถังรถยนต์และสิ่งที่คล้ายกัน รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับตกแต่งอื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตรองเท้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1920
- การผลิตสิ่งถักตามยาวหรือเครื่องสาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2029 (การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากไม้ รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทำจากไม้ก๊อก ฟาง และวัสดุถักสาน)
- การผลิตพลาสติกในขั้นต้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2413 (การผลิตพลาสติกในขั้นต้นและยางสังเคราะห์)
- การผลิตเครื่องใช้ทางการแพทย์ ทันตกรรม และศัลยกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก)
- การผลิตอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3312 (การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้เพื่อการวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ยกเว้นอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม
- การผลิตที่นอนที่ทำจากยางเซลลูลาร์หรือพลาสติกที่ไม่หุ้ม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3610 (การผลิตเฟอร์นิเจอร์)
- การผลิตอุปกรณ์กีฬา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3693 (การผลิตเครื่องกีฬา)
- การผลิตของเล่นเกมและของเล่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3694
- การผลิตพรมน้ำมันและเครื่องปูพื้นที่มีพื้นผิวแข็ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
หมวด 26 การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
 • หมู่ 261 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว
 • หมู่ย่อย 2610 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว
- การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว ทุกแบบทุกชนิด
- การผลิตแก้วที่เป็นก้อน และในสภาวะอื่น ๆ ซึ่งจะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม เช่น ในลักษณะเป็นแผ่นชนิดบาง ชนิดหนา หลอด ท่อน หรือเส้น
- การผลิตแก้วจากส่วนผสมทางเคมีต่างชนิดกัน เช่น แก้วที่ทำจากฟิวส์ควอทซ์และฟิวส์ซิลิกาอื่น ๆ
- การผลิตแก้วที่มีลักษณะทางกายภาพต่างกัน เช่น แก้วที่เสริมด้วยลวด แก้วที่แต่งสี กระจกชนิดที่แตกแล้วไม่มีคม หรือชนิดที่แตกแล้วไม่กระจาย
- การผลิตแก้วโดยการหล่อ การดึง การเป่า การรีด หรือการทำให้ผิวแก้วเรียบ หรือเป็นเงาหรือกรรมวิธีอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์จากแก้วซึ่งใช้ในการก่อสร้าง เช่น แก้วชนิดที่เป็นบล็อก ; ภาชนะบรรจุของที่ทำจากแก้ว รวมทั้งฝาปิดภาชนะและจุกขวด ; กระเปาะแก้ว รวมทั้งแก้วไส้ในสำหรับภาชนะต่าง ๆ ; เครื่องใช้ในครัว หรือเครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว และผลิตภัณฑ์จากแก้วซึ่งใช้ในห้องน้ำ สำนักงานหรือสถานที่อื่น ๆ ; เครื่องใช้ที่ทำจากแก้วซึ่งใช้ในห้องปฏิบัติการ ด้านอนามัยและเภสัชกรรม ; กระจกหน้าปัดนาฬิกา แก้วเชิงทัศนศาสตร์ (optical glass) และวัสดุเชิงทัศนศาสตร์ทำจากแก้วที่ไม่ได้ตกแต่ง
- แก้วซึ่งนำไปใช้ทำเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณเทียม (แต่ไม่ใช่การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณเทียม)
- ใยแก้ว (รวมทั้งปุยแก้ว) และด้ายทำจากใยแก้ว
- การผลิตผลิตภัณฑ์ผ้านอนวูฟเว่นจากใยแก้ว เสื่อ ที่นอน และผลิตภัณฑ์นอนวูฟเว่นจากใยแก้วที่คล้ายกัน

ยกเว้น
- การผลิตสิ่งทอจากด้ายใยแก้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1711 (การจัดเตรียมและ การปั่น เส้นใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ)
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากปุยแก้วเพื่อทำเป็นฉนวนกันความร้อน ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตเคเบิลใยนำแสง ที่ทำจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3130 (การผลิตลวดและเคเบิลที่หุ้มฉนวน) และที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่ไม่หุ้มปลอกแต่ละเส้นได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3320 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ)
- การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมทั้งกระบอกและเข็มฉีดยา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก)
- การผลิตวัสดุเชิงทัศนศาสตร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3320 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ)
- การผลิตของเล่นจากแก้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3694 (การผลิตของเล่นเกมและของเล่น)
 • หมู่ 269 การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • หมู่ย่อย 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดพอร์ชเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) สโตนแวร์ เอิธเธนแวร์ พอร์ชเลนที่เป็นของเทียม หรือเครื่องปั้นดินเผาทั่วไป
- การผลิตภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้บนโต๊ะอาหารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่โดยปกติใช้ภายในบ้านหรือห้องน้ำ
- การผลิตรูปปั้นเซรามิกขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์เซรามิกซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้ในห้องทดลอง ที่ใช้ด้านเคมี ด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม หรือเซรามิกที่ใช้ในการเกษตร
- การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นเซรามิก ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง
- เครื่องฉนวนไฟฟ้าที่เป็นเซรามิก เช่น ลูกถ้วยไฟฟ้า
- การผลิตอุปกรณ์ติดตั้ง ซึ่งใช้เป็นฉนวนที่เป็นเซรามิกเพื่อใช้กับเครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

ยกเว้น
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ หรือวัสดุก่อสร้างที่เป็นเซรามิก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2692 (การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ) และหมู่ย่อย 2693 (การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งใช้กับงานก่อสร้าง) ตามลำดับ
- การผลิตฟันปลอม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก)
- การผลิตของเล่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3694 (การผลิตของเล่นเกมและของเล่น)
- การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3699 (การผลิตอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 2692 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้เป็นฉนวนความร้อน ซึ่งผลิตโดยการขึ้นรูปและการเผา ดินซากหอย

การผลิตอิฐทนไฟ กระเบื้องทนไฟต่าง ๆ และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่เป็นเซรามิกทนไฟที่มีลักษณะคล้ายกัน
การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีคุณสมบัติทนทานต่ออุณหภูมิสูงในการหลอมโลหะได้
การผลิตซีเมนต์ทนไฟ
การผลิตรีทอร์ตที่ใช้ในการหลอมโลหะ เบ้าหลอมโลหะ เตาอบ หัวฉีด หลอด ท่อ ฯลฯ

ยกเว้น
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทนไฟ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2691 (การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง) และหมู่ย่อย 2693 (การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งใช้กับงานก่อสร้าง)
 • หมู่ย่อย 2693 การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งใช้กับงานก่อสร้าง
- การผลิตวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่เป็นเซรามิก เช่น อิฐมอญ บล็อกปูพื้น กระเบื้องมุงหลังคา ท่อยอดปล่องไฟ
- การผลิตหลอดหรือท่อ ท่อน้ำ รางน้ำ/ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรเลขใต้ดินและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางน้ำหรือท่อ ที่เป็นเซรามิก
- การผลิตกระเบื้องปูพื้นและทางเท้า กระเบื้องปูพื้นเตาหรือผนัง โมเสก และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิก โดยไม่คำนึงว่าเป็นชนิดเคลือบหรือไม่

ยกเว้น
- การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2692
 • หมู่ย่อย 2694 การผลิตซีเมนต์ ปูนขาว และปูนปลาสเตอร์
- การผลิตไฮดรอลิกซีเมนต์ ซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ อะลูมินัสสแลก และซูเปอร์ฟอสเฟตซีเมนต์ โดยไม่คำนึงว่าจะอยู่ในรูปของซีเมนต์เม็ดหรือไม่
- การผลิตควิกไลม์ สเลกไลม์ และไฮดรอลิกไลม์
- การผลิตปูนปลาสเตอร์ซึ่งประกอบด้วยยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชั่น หรือ แคลเซียมซัลเฟต

ยกเว้น
- การผลิตซีเมนต์ซึ่งใช้ในทางทันตกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2423 ( การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร)
- การผลิตซีเมนต์ทนไฟ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2692 (การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ)
- การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากซีเมนต์หรือปูนปลาสเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2695
 • หมู่ย่อย 2695 การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์หรือปูนปลาสเตอร์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เช่น กระเบื้องต่าง ๆ หินปูพื้น อิฐบล็อก กระดานคอนกรีต แผ่นคอนกรีต ท่อ เสา
- ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากคอนกรีต ซีเมนต์ หรือปูนปลาสเตอร์ เช่น รูปหล่อ เฟอร์นิเจอร์ ศิลปะทำรูปตัวนูนบนปูน แจกัน กระถางต้นไม้ ฯลฯ
- คอนกรีตผสมเสร็จและมอร์ทาร์
- วัสดุก่อสร้างที่ทำจากพืช (ฝอยไม้ ฟาง หญ้า กก) ซึ่งยึดติดกันด้วยซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ หรือแร่ธาตุอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เช่น ซีเมนต์แผ่นลูกฟูก ซีเมนต์แผ่น แผง กระเบื้องต่าง ๆ หลอด ท่อ อ่างน้ำ อ่างยาว อ่างล้างมือ อ่างล้างชาม โอ่ง เฟอร์นิเจอร์ กรอบหน้าต่างและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 • หมู่ย่อย 2696 การตัด การขึ้นรูป และการแต่งสำเร็จหิน
- การตัด การขึ้นรูปและการแต่งสำเร็จหินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง การทำสุสาน การทำถนน ทำเครื่องมุงหลังคาและในการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
- การตัด การขึ้นรูป และการแต่งสำเร็จหินหยาบที่ได้จากเหมืองหิน

ยกเว้น
- กิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ควบคุมเหมืองหิน เช่น การผลิตหินที่ตัดอย่างหยาบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1410 (การทำเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว)
- การผลิตหินโม่ หินขัด และการผลิตที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
 • หมู่ย่อย 2699 การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การผลิตเส้นด้ายและผ้าแอสเบสทอส (ทอหรือถัก) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นด้ายหรือ ผ้าแอสเบสทอส เช่น เสื้อผ้า เครื่องปกคลุมศีรษะ รองเท้า เชือก กระดาษ สักหลาด หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- การผลิตวัสดุเสียดทานซึ่งทำจากแอสเบสทอส หรือแร่ชนิดอื่น หรือเซลลูโลสที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงส่วนประกอบของวัสดุอื่น การผลิตวัสดุเสียดทานที่ยังไม่ได้ประกอบหรือติดตั้ง
- การผลิตวัสดุที่เป็นฉนวนจากแร่ ได้แก่ ใยขี้แร่ ใยหิน และใยแร่ที่คล้ายกัน ; เอกซ์โฟลี-เอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แปนเด็ดเคลย์ และวัสดุที่คล้ายกันที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง หรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง
- ผลิตภัณฑ์จากปุยแก้วที่ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน
- ผลิตภัณฑ์จากแอสฟัลต์หรือวัสดุที่คล้ายกัน (เช่น ยางมะตอยที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน)
- การผลิตหินโม่ หินลับหรือหินขัด และผลิตภัณฑ์หินขัดถูธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ ขัดถูเทียม รวมทั้งผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ซึ่งนำไปประกอบกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กระดาษ กระดาษแข็งหรือวัสดุอื่น ๆ
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น ไมก้าที่จัดทำแล้ว และของที่ทำจากไมก้า พีต กราไฟท์ (นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า) หรือแร่อื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตปุยแก้ว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2610 (การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว)
หมวด 27 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
 • หมู่ 271 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
 • หมู่ย่อย 2710 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
- การดำเนินการเกี่ยวกับการถลุงเหล็กจากเตาพ่นลม เตาหลอมเหล็กกล้า โรงงานรีดเหล็ก และโรงงานแต่งสำเร็จเหล็ก
- การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าขั้นต้น

การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นต้นในลักษณะที่เป็นเม็ดหรือเป็นผง หรือแท่งเหล็กถลุง เป็นท่อน เป็นก้อน แร่เหล็กหรือเศษเหล็กที่เป็นก้อนหรือเป็นของเหลว
การผลิตเหล็กซึ่งทำให้บริสุทธิ์โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าหรือทางเคมีอื่น ๆ
การผลิตเหล็กถลุง รวมทั้งเหล็กสปีเกล และสารเจือเหล็ก และเหล็กพรุน
การผลิตเหล็กกล้าโดยกระบวนการผลิตที่ใช้แรงลมอัดหรือเผาไฟ
การผลิตแท่งเหล็กกล้าหรือแท่งเหล็กกล้าเจือ
การผลิตเหล็กแท่งใหญ่ เหล็กแท่งเล็ก เหล็กที่ใช้กับโครงสร้างหลังคา หรือผลิตภัณฑ์ กึ่งสำเร็จรูปจากเหล็ก เหล็กกล้า หรือเหล็กกล้าเจือ
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กกล้า หรือเหล็กกล้าเจือ โดยการรีด ดึง อัดรีด หรือตีเหล็ก การผลิตอาจใช้กรรมวิธีผ่านความร้อนหรือความเย็น
ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญจากโรงงานรีดเหล็ก แต่งสำเร็จและทำท่อ ได้แก่ เหล็กแผ่นบาง เหล็กแผ่นหนา เหล็กพืด ; ท่อนและเส้น ; ฮาร์โลว์-ไมนิ่ง-สตีล ; มุม รูปทรง หน้าตัดต่าง ๆ และลวด ; หลอดและท่อ รวมทั้งท่อผนังบ่อ ท่อมีตะเข็บ และท่อหมุดย้ำ ท่อและโพรไฟล์กลวง ; วัสดุก่อสร้างรางรถไฟและรถราง เช่น รางที่ยังไม่ได้ประกอบ ; และผลิตภัณฑ์เหล็กหรือเหล็กกล้าสำเร็จรูปอื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตแร่เหล็กโดยวิธีซินเตอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1310 (การทำเหมืองแร่เหล็ก)
- การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการอบถ่านหิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2310 (การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก)
- การดำเนินการเกี่ยวกับการตีเหล็กหรือหล่อเหล็ก ในรูปของส่วนประกอบสิ่งประดิษฐ์ของสินค้าที่กำหนดให้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยการผลิตตามชนิดของสินค้านั้น
 • หมู่ 272 การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นที่มิใช่เหล็กขั้นมูลฐาน
 • หมู่ย่อย 2720 การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นที่มิใช่เหล็กขั้นมูลฐาน
- การผลิตโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน และโลหะกลุ่มแพลทินัม รวมทั้งการทำโลหะมีค่า ที่กล่าวข้างต้นให้บริสุทธิ์
- การผลิตโลหะมีค่าที่ยังไม่ขึ้นรูปหรือขึ้นรูป เช่น ผลิตภัณฑ์จากเงิน ทอง แพลทินัม และโลหะกลุ่มแพลทินัมที่มีลักษณะเป็น ก้อน เม็ด อินกอต ท่อน รูปกลม ฯลฯ หรือในลักษณะเป็นเส้น เป็นท่อนต่อกัน เป็นสาย เป็นแผ่นหนา แผ่นบางและเป็นแถบยาว หรือในลักษณะเป็นหลอด ท่อ ท่อนกลวง เป็นแผ่นฟอยล์ เป็นผง ฯลฯ
- การผลิตโลหะมีค่าหุ้มหรือติด : เงินหุ้มติดโลหะสามัญ ทองหุ้มติดโลหะสามัญหรือหุ้มติดเงิน แพลทินัมและโลหะกลุ่มแพลทินัมหุ้มติดทอง หุ้มติดเงิน หรือโลหะสามัญ ในรูปแบบที่เป็นท่อน เป็นเส้น เป็นท่อนต่อกัน เป็นแผ่นบาง เป็นหลอด ฯลฯ
- การผลิตโลหะสามัญที่มิใช่เหล็กจากสินแร่ แมตต์ หรือวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มีลักษณะ กึ่งสินแร่กับโลหะ (เช่น อลูมินา) หรือของที่ใช้ไม่ได้
- การผลิตโลหะสามัญที่มิใช่เหล็กและยังไม่ได้ขึ้นรูป โดยใช้เครื่องถลุงแร่ เครื่องทำให้บริสุทธิ์โดยแยกด้วยกระแสไฟฟ้า หรือโดยวิธีอื่น
- การถลุงโลหะและการทำให้บริสุทธิ์ของโลหะประเภททองแดง ตะกั่ว โครเมียม แมงกานีส สังกะสี อะลูมิเนียม นิกเกิล ดีบุก หรือโลหะสามัญอื่น ๆ ที่มิใช่เหล็ก และโลหะผสมของโลหะเหล่านั้น
- การผลิตอลูมินาและแมตต์ของนิกเกิลหรือทองแดง
- การผลิตโลหะสามัญที่มิใช่เหล็กโดยการรีด การดึงหรือการอัดรีด การผลิตในลักษณะที่เป็นผงหรือเกล็ด ; เป็นแผ่นฟอยล์ ; เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบยาว ; เป็นท่อน เป็นเส้นหรือรูปแบบอื่น ; เป็นลวด ; เป็นหลอด ท่อและอุปกรณ์ติดตั้งท่อหรือหลอด
- การผลิตทองที่ใช้เป็นเงินตรา

ยกเว้น
- การผลิตตัวเรือนนาฬิกาที่ทำจากโลหะที่มีค่า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3330 (การผลิตนาฬิกา)
- การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ที่ทำจากโลหะมีค่าหรือเหรียญกษาปณ์เงิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3691 (การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้อง)
- การดำเนินการเกี่ยวกับการตีโลหะหรือการหล่อโลหะ ในรูปของส่วนประกอบสิ่งประดิษฐ์ของสินค้าที่กำหนดให้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยการผลิตตามชนิดของสินค้านั้น
 • หมู่ 273 การหล่อโลหะ
 • หมู่ย่อย 2731 การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า
- การผลิตผลิตภัณฑ์หล่อสำเร็จรูป หรือกึ่งหล่อสำเร็จรูป จากเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าหล่อ
หมู่ย่อย 2732 การหล่อโลหะที่มิใช่เหล็ก
- การผลิตผลิตภัณฑ์หล่อสำเร็จรูป หรือกึ่งหล่อสำเร็จรูปจากโลหะที่มิใช่เหล็ก
หมวด 28 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • หมู่ 281 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ถังน้ำ ที่เก็บน้ำ และเครื่องกำเนิดไอน้ำ
 • หมู่ย่อย 2811 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ
- การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะหรือเหล็กกล้า ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งสะพาน และส่วนประกอบของสะพาน หอคอย เสาอากาศ เสาค้ำยัน คานเหล็ก เสารับหลังคา หรือสะพานโค้งซุ้มประตู จันทัน โครงปากบ่อแร่ เครื่องค้ำยันกล้องโทรทรรศน์ ประตูระบายน้ำ สะพานท่าเรือ เขื่อน
- การผลิตอาคารสำเร็จรูปที่ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบหลัก ก็รวมไว้ในหมู่ย่อยนี้ด้วย
- การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะพวกประตู หน้าต่าง และกรอบประตูหน้าต่าง มู่ลี่และบานเลื่อน บันไดหนีไฟ ประตูรั้ว และงานโลหะที่คล้ายกัน ซึ่งใช้ในงานก่อสร้าง
- การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดไว้ในหมู่ย่อยนี้ ซึ่งทำมาจากเหล็ก เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า ซึ่งสะดวกในการขนย้าย พร้อมที่จะประกอบ ติดตั้ง หรือสร้าง (ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยสถานประกอบการซึ่งดำเนินกิจการก่อสร้าง)
- การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะจากส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นเอง ได้จัดอยู่ในประเภทนี้

ยกเว้น
- การผลิตส่วนประกอบของเพาว์เวอร์บอยเลอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2813 (การผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยกเว้นหม้อน้ำ (boiler) น้ำร้อนสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง)
- การผลิตส่วนประกอบของสิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับรางรถไฟและรางรถราง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือหรือสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3511 (การต่อเรือและการซ่อมเรือ)
 • หมู่ย่อย 2812 การผลิตถังน้ำ ที่เก็บน้ำ และภาชนะบรรจุ ที่ทำจากโลหะ
- การผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ เพื่อใช้บรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว
- การผลิตหม้อน้ำ (boiler) น้ำร้อนสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง และเครื่องกระจายความร้อน
- การผลิตที่เก็บน้ำ ถังน้ำ และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ทำจากโลหะชนิดติดตั้งกับที่ เพื่อใช้ในการเก็บหรือการผลิตสินค้า โดยไม่คำนึงว่าจะมีส่วนที่ปิดด้านบน ฝาปิด หรือบุด้วยวัสดุใดนอกเหนือจากเหล็ก เหล็กกล้า หรืออะลูมิเนียม

ยกเว้น
- การผลิตถัง กระป๋อง ถังหิ้ว กล่อง และอื่น ๆ ที่ทำจากโลหะ แม้จะมีขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ในการขนถ่ายหรือบรรจุสินค้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตที่เก็บน้ำ ถังน้ำ และภาชนะบรรจุที่คล้ายกันเพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น แต่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2919 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ )
- การผลิตภาชนะบรรจุที่ออกแบบเฉพาะและมีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนส่งโดยวิธีใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3420 (การผลิตตัวถัง (coachwork) สำหรับยานยนต์ รวมทั้งการผลิตรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง)
 • หมู่ย่อย 2813 การผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยกเว้นหม้อน้ำ (boiler) น้ำร้อนสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง
- การผลิตเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู สำหรับวัตถุประสงค์ทุกชนิด นอกเหนือจากเครื่องแยกไอโซโทป คำว่า "เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู" โดยทั่วไปครอบคลุมถึงเครื่องและอุปกรณ์ภายในบริเวณที่ปิดกั้นด้วยแผ่นป้องกันทางชีวภาพ รวมทั้งแผ่นป้องกันในตัวเองด้วย ความหมายของคำนี้ ยังรวมถึงเครื่องหรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกบริเวณดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อยู่ภายในบริเวณที่ปิดกั้นนั้น
- การผลิตหม้อน้ำ (boiler) กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ นอกเหนือจากหม้อน้ำ (boiler) น้ำร้อนสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง แม้ว่าจะสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำได้ด้วย
- การผลิตเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกันกับหม้อน้ำ (boiler) เช่น เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง เครื่องทำความร้อนชนิดพิเศษ เครื่องเก็บและสะสมไอน้ำ รวมทั้งเครื่องกำจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และเครื่องกวาดตะกอน

ยกเว้น
- การผลิตเชื้อเพลิงจากเครื่องปฎิกรณ์ปรมาณู ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2330 (กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู)
- การผลิตหม้อน้ำ (boiler) น้ำร้อนสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง และเครื่องกระจายความร้อน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2812 (การผลิตถังน้ำ ที่เก็บน้ำ และภาชนะบรรจุที่ทำจากโลหะ)
- การผลิตชุดของเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยกังหันไอน้ำหรือเครื่องจักรไอน้ำติดอยู่กับที่ พร้อมด้วยหม้อน้ำ (boiler) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2911 (การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน ยานยนต์ และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์)
- การผลิตหัวรถจักรไอน้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3520 (การผลิตหัวรถจักรของรถไฟและรถรางและรถที่เดินบนราง)
 • หมู่ 289 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์
 • หมู่ย่อย 2891 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่ทำขึ้น โดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพ์ และการรีดในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการผสมโลหะผง
- การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ โดยการตี การกด การตอกพิมพ์ การรีดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนรูปของโลหะโดยแรงอัดจากการรีด
- การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะจากการผสมโลหะผง เช่น การผลิตวัสดุโลหะโดยตรงจากผงโลหะ จากกรรมวิธีโดยใช้ความร้อน (โดยวิธีซินเตอร์) หรือภายใต้ความดัน

ยกเว้น
- การผลิตผงโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2710 (การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน) และหมู่ย่อย 2720 (การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นที่มิใช่เหล็กขั้นมูลฐาน) ตามลำดับ
 • หมู่ย่อย 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง
- การชุบ การขัดมัน การอาบ การลงยา การแกะสลัก การพิมพ์ การทำให้แข็ง การขัดด้วยหนัง การเกลาตะเข็บ การพ่นขัดด้วยทราย ทัมบลิ่ง การทำความสะอาด การเชื่อมโลหะ การเจียระไน หรือการดำเนินการเฉพาะอย่างเกี่ยวกับโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปหน่วยงานที่จัดประเภทไว้ในที่นี้ ไม่ได้เป็นทั้งเจ้าของสินค้าและผู้ขายให้แก่บุคคลที่สาม
 • หมู่ย่อย 2893 การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป
- การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้ภายในบ้าน ได้แก่ มีดและใบมีด ; ของมีคมอื่น ๆ ที่ใช้ผ่า หรือสับ มีดโกนและใบมีดโกน กรรไกรและกรรไกรตัดลิด ปัตตาเลี่ยนและกรรไกรตัดเล็บ ; ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดปลา คีม และเครื่องใช้อื่น ๆ สำหรับใช้บนโต๊ะอาหารหรือในครัว
- เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (hand tools) ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือการป่าไม้ ; เครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไม้ งานต่อตู้เตียงหรืองานไม้อื่น ๆ ; เครื่องมือที่ใช้ในงานประกอบเครื่องจักรกล ; เครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะอื่น ๆ ; และชนิดที่ใช้ในงานด้านอื่น ๆ
- เลื่อยและใบเลื่อย รวมทั้งใบเลื่อยวงเดือนและใบเลื่อยแบบโซ่ การผลิตมีดและใบมีดเพื่อใช้กับเครื่องจักรกล หรือเพื่อใช้กับอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้สำหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ซึ่งจะขับด้วยกำลังอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม หรือสำหรับเครื่องมือกล ได้แก่ สว่าน เครื่องตอกรู แม่พิมพ์ (die) เครื่องหมุนขูด อุปกรณ์ที่เป็นปลาย แผ่น หรือแท่งทำด้วยโลหะคาร์ไบด์โดยวิธีซินเตอร์ หรือทำด้วยเซอร์เมต ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ ฯลฯ
- เครื่องมือสำหรับช่างตีเหล็ก รวมทั้งเตาเผาโลหะและทั่ง การผลิตปากกาจับเหล็ก ที่จับยึด ตะเกียงฟู่ และของที่คล้ายกัน
- กุญแจ กุญแจสายยู ขอเกี่ยว ลูกกุญแจ และเครื่องโลหะอื่น ๆ ที่ใช้กับประตูสำหรับอาคาร เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยโลหะที่มีลักษณะกลวงหรือแบนราบ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2899 (การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) ถ้าเป็นการผลิตจากโลหะมีค่า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3691 (การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและของที่เกี่ยวข้อง)
- การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่ใช้กำลังขับเคลื่อน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2922 (การผลิตเครื่องมือกล)
 • หมู่ย่อย 2899 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การผลิตสิ่งที่ใช้ยึดติดที่ทำด้วยโลหะ ได้แก่ ตะปู หมุดย้ำ ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุด ตะปูสองขา แหวนรอง และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ไม่มีเกลียวและแป้นเกลียว สลักเกลียว ตะปูควง และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเกลียวอื่น ๆ
- ผลิตภัณฑ์สลักเกลียว
- สายเคเบิลโลหะ แถบถักโลหะ และของที่คล้ายกัน ซึ่งทำจากเหล็ก เหล็กกล้า อะลูมิเนียม หรือทองแดง
- ของที่ทำด้วยลวด ได้แก่ ลวดหนาม ลวดที่ใช้ทำรั้ว ตะแกรง ตาข่าย ของที่มีลักษณะแบบผ้า ฯลฯ
- ภาชนะบรรจุ เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าหรือในการขนถ่ายสินค้า เช่น ถัง ถังหิ้ว กระป๋อง กล่อง ฯลฯ
- สปริง รวมทั้งสปริงกึ่งสำเร็จรูปอเนกประสงค์นอกเหนือจากลานนาฬิกา เช่น แหนบรถยนต์ สปริงขดแบบก้นหอย สปริงเหล็กเกาะแกนล้อหน้ารถยนต์ทั้งสองข้าง เพื่อช่วยให้รถตั้งตรงเวลาเลี้ยว (torsion bar spring) ฯลฯ
- ดาบ กระบี่ ดาบปลายปืน และอาวุธที่คล้ายกัน
- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำด้วยโลหะที่มีลักษณะกลวงหรือแบนราบ ไม่คำนึงว่าทำจากโลหะสามัญที่ชุบด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม ; กระทะ กระทะท้องแบนชนิดมีด้ามถือ และเครื่องใช้ในการทำอาหารอื่น ๆ ที่ทำจากโลหะ
- อุปกรณ์ในครัวขนาดเล็กที่ใช้ด้วยมือ ซึ่งใช้ในการเตรียม การทำหรือการเสิร์ฟอาหาร
- เครื่องใช้สุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ รวมทั้งอ่างอาบน้ำ อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า และเครื่องสุขภัณฑ์โลหะอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ โดยไม่คำนึงว่าจะเคลือบหรือไม่
- เครื่องใช้โลหะที่ใช้ในสำนักงาน แต่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยโลหะ
- เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัยที่ทำจากโลหะ
- ตู้นิรภัย กำปั่น ประตูนิรภัย และของที่คล้ายกัน
- สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรางรถราง (เช่น รางที่ประกอบแล้ว แท่นกลับหัวรถจักร ชานปะทะ ฯลฯ)
- เครื่องใช้โลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น รวมทั้งโซ่ ใบพัดเรือ และใบพาย สมอเรือ ระฆัง กรอบรูปภาพ หลอดหรือท่ออ่อนที่งอได้ ขอเกี่ยวทั่วไป หัวเข็มขัด ตะขอ แผ่นขัดถูทำด้วยโลหะ ป้ายเครื่องหมาย และอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงงานโลหะที่จ้างทำ นอกจากโลหะมีค่า

ยกเว้น
- การผลิตภาชนะบรรจุ (container) เพื่อใช้ในการเก็บหรือกรรมวิธีการผลิตวัสดุ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2812 (การผลิตถังน้ำ ที่เก็บน้ำ และภาชนะบรรจุที่ทำจากโลหะ)
- การผลิตโซ่ส่งกำลัง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2913 (การผลิตแบริ่ง (ตลับลูกปืน) เกียร์และเครื่องเกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน)
- การผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3610 (การผลิตเฟอร์นิเจอร์)
- การผลิตเครื่องกีฬา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3693
- การผลิตของเล่นเกมและของเล่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3694
หมวด 29 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • หมู่ 291 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป
 • หมู่ย่อย 2911 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน ยานยนต์และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์
- การผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนที่ตรงหรือลูกสูบหมุน (rotary) ชนิด จุดระเบิด
ด้วยประกายไฟ หรือเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วย การอัด เพื่อใช้ในการขับ
เคลื่อนหรือประโยชน์ในการติดตั้ง นอกเหนือจากการขับเคลื่อนยานยนต์หรืออากาศยาน
- ส่วนประกอบสำหรับเครื่องยนต์ที่กล่าวข้างต้น เช่น วาล์ว
- เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไออื่น ๆ
- เครื่องกังหันไฮดรอลิก ล้อน้ำ และเครื่องควบคุมของเครื่องดังกล่าว
- เครื่องกังหันก๊าซ นอกเหนือจากเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
อากาศยาน เครื่องกังหันที่ผลิตในกลุ่มนี้จะพบในการขับเคลื่อนเรือ และเครื่องเริ่มแรง (prime mover)
ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องสูบ
- การผลิตชุดของเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยกังหันไอน้ำ หรือเครื่องจักรไอน้ำที่ติดอยู่กับที่พร้อมด้วย
หม้อน้ำ (boiler)

ยกเว้น
- การผลิตส่วนประกอบของเครื่องยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับอากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องยนต์สันดาปภายในที่เป็นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้
จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3190 ด้วย
- การผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนยานยนต์ อากาศยาน และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ รวมทั้งเครื่อง
ยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3410 (การผลิต ยานยนต์) หมู่ย่อย 3530
(การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ) และหมู่ย่อย 3591 (การผลิตรถจักรยานยนต์) ตามลำดับ
 • หมู่ย่อย 2912 การผลิตเครื่องสูบ เครื่องอัด แท้ป และวาล์ว
- การผลิตเครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิก ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสูบที่มีกำลังมาก
- การผลิตเครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องสูบชนิด
ใช้งานด้วยมือและเครื่องสูบที่ออกแบบเพื่อใช้ติดตั้งกับเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายใน เครื่องสูบ
คอนกรีต และชนิดอื่น ๆ
- การผลิตเครื่องสูบลมหรือเครื่องสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ
- การผลิตแท้ป ก๊อก วาล์ว และอุปกรณ์ที่คล้ายกันเพื่อใช้กับท่อ เปลือกบอยเลอร์ ถังน้ำ ภาชนะใหญ่ที่ใช้ต้มหรือหมัก (vat) หรือของที่คล้ายกัน รวมทั้งวาล์วลดความดันและวาล์วที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ

ยกเว้น
- การผลิตแท้ป ก๊อก วาล์ว และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่ทำด้วยยางวัลแคไนซ์ชนิดไม่แข็ง วัสดุประเภท
เซรามิกหรือแก้ว ได้จัดประเภทไว้ตามวัสดุในหมู่ย่อย 2519 (การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ) หมู่ย่อย 2691 (การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง) และหมู่ย่อย 2610 (การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว) ตามลำดับ
- การผลิตพัดลมที่ใช้ในครัวเรือน รวมทั้งพัดลมแบบตั้งพื้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2930 (การผลิต
เครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตส่วนประกอบเครื่องจักร เช่น วาล์ว โดยทั่วไปได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยเดียวกันกับเครื่อง
จักร เช่น ลิ้นไอเสียของเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในสำหรับอากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
3530 (การผลิตอากาศยานและยานอวกาศ)
 • หมู่ย่อย 2913 การผลิตแบริ่ง (ตลับลูกปืน) เกียร์และเครื่องเกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน
- การผลิตบอลแบริ่งและโรลเลอร์แบริ่ง รวมทั้ง บอล เข็ม โรลเลอร์ ส่วนของตุ๊กตาที่มีร่องโดยรอบ
สำหรับใส่ลูกปืนหรือลูกกลิ้ง (race) วงแหวนกั้นลูกปืน และส่วนประกอบอื่น ๆ ของแบริ่ง
- การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรส่งกำลังที่ทำด้วยวัสดุใด ๆ ได้แก่ เพลาลูกเบี้ยว เพลาข้อเหวี่ยง ข้อเหวี่ยง ; เพลาส่งกำลัง ; เสื้อตลับลูกปืน ตุ๊กตาเพลา ; กาบเพลาและเสื้อตลับลูกปืนอื่นๆ ; เกียร์และเครื่องเกียร์
รวมทั้งเกียร์ฝืด ; กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนระบบความเร็วอื่น ๆ ; คลัตช์ รวมทั้งคลัตช์ที่ใช้ระบบ
แรงเหวี่ยงอัตโนมัติ คลัตช์ที่ใช้ลมอัดในชนิดต่าง ๆ ; ล้อตุนแรง ประกับเพลา
- การผลิตข้อต่อที่ใช้โซ่

ยกเว้น
- การผลิตคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตส่วนประกอบย่อยของเครื่องอุปกรณ์ส่งกำลัง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ หรือ
อากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 34 (การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง) และหมวด 35 (
การผลิตเครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ) ตามลำดับ
 • หมู่ย่อย 2914 การผลิตเตาอบ เตาเผา และเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา
- การผลิตเตาเผาและเตาอบที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการย่าง การหลอม หรือกรรมวิธีอื่น ๆ ที่ให้ความ
ร้อนแก่สินแร่ แร่ไพไรท์ แร่อโลหะ โลหะ หรือวัตถุอื่น ๆ
- การผลิตเตาเผาไฟฟ้าหรือเตาอบไฟฟ้า รวมถึงเตาเผาและเตาอบแบบเหนี่ยวนำหรือแบบ ไดอิเล็กทริก
- การผลิตเครื่องอุปกรณ์ความร้อนไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหรือแบบไดอิเล็กทริก ชนิดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเตาเผาขยะ
- การผลิตเครื่องพ่นหรือเครื่องฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้กับเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงป่น หรือก๊าซ
- การผลิตเครื่องเติมเชื้อเพลิง ตะกรับ เครื่องขับขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องจักรโรงงานและอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาสูบ
ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2925 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยา
สูบ)
- การผลิตเตาอบเบเกอรี่ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2925
- การผลิตเครื่องจักรโรงงานและอุปกรณ์ ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของวัสดุ ประเภทเยื่อ
กระดาษ กระดาษ หรือวัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2929 (การผลิต
เครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง อื่น ๆ )
- การผลิตเครื่องสเตอรีไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรมหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ ได้จัดประเภท
ไว้ในหมู่ย่อย 3311 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรม และเครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์
กระดูก)
 • หมู่ย่อย 2915 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกและการขนย้าย
- การผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกลในการขนย้ายวัสดุ สินค้า หรือคน นอกเหนือจากยานยนต์ที่
ใช้วิ่งบนถนน การผลิตเครื่องจักรชนิดธรรมดาและชนิดซับซ้อน ; เครื่องจักรที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง
หรือทำงานเป็นระยะ ๆ ; เครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่กับที่และชนิดเคลื่อนที่ได้ ; และเครื่องจักรที่ติดตั้งบนแช
สซีส์ที่มีล้อ
- เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอก ; เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตั้ง ; และแม่แรง
- เดอร์ริก ; ปั้นจั่น รวมถึงปั้นจั่นแบบเคเบิล ; โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิล ; รถใช้งานที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย หรืออุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้าย จะเป็นชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะพบได้ในโรงงาน โกดังสินค้า บริเวณท่าเรือ ชานชาลา สถานี และที่อื่น ๆ รวมทั้ง
แทรกเตอร์ที่ใช้บนชานชาลาสถานีรถไฟ
- เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับยก ขนย้าย บรรทุกหรือขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ เครื่องยก เครื่องตักยกของเหลว เครื่องลำเลียง และเครื่องเทเลเฟอริก)
- ส่วนประกอบเฉพาะที่ใช้กับเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกและขนย้าย รวมทั้งบักเกต ที่ตักแบบก้ามปู แต่ไม่
รวมใบมีดสำหรับรถปราบดินหรือแองเกิลโดเซอร์

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่ใช้สำหรับเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกและขนย้าย ได้จัด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2911 (การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน
ยานยนต์ และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์)
- การผลิตแทรกเตอร์สำหรับใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2921 (การผลิตเครื่องจักรที่
ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้)
- การผลิตอุปกรณ์การก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2924 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทำ
เหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง)
- การผลิตอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนย้ายวัสดุ ซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อการใช้งานใต้ดิน ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 2924
 • หมู่ย่อย 2919 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ
- การผลิตเครื่องชั่ง (นอกเหนือจากเครื่องชั่งที่มีความไวซึ่งใช้ในห้องปฏิบัติการ) ได้แก่ เครื่องชั่งที่ใช้
ตามบ้านเรือนและร้านค้า เครื่องชั่งชนิดมีแท่นแบบเคลื่อนย้ายได้ เครื่องชั่งสำหรับชั่งของอย่างต่อเนื่อง
เครื่องชั่งของเหลวที่ไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง เครื่องชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่องและอื่น ๆ
เครื่องชั่งที่มีเครื่องคำนวณติดตั้งรวมอยู่ด้วย เครื่องนับจำนวนโดยวิธีชั่ง หรือเครื่องชั่งอื่น ๆ ที่ใช้ใน
การดำเนินกิจการเกี่ยวกับ การชั่งน้ำหนัก
- เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การผลิตเครื่อง
อุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งเพื่อวัตถุประสงค์อื่น การผลิตอุปกรณ์ ที่เป็นส่วนประกอบ
หลักของตู้เย็นและตู้แช่แข็ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ เช่น คอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์ที่ติด
ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แม้ว่าจะไม่มีมอเตอร์ อีแวโพเรเตอร์หรือตู้ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ซึ่งออกแบบเพื่อ
ให้เหมาะกับเครื่องอุปกรณ์ ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซ หรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์ ซึ่ง
เครื่องอุปกรณ์มีความแตกต่างกันตามขนาด หน้าที่ และลักษณะการดำเนินกิจกรรม เพราะฉะนั้นการใช้
ในกรรมวิธีการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างกันด้วย
- อุปกรณ์สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผง ให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง ซึ่งจะใช้แรงคนหรือ
ไม่ก็ตาม รวมทั้งการผลิตหัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน การผลิตเครื่องดับเพลิง เครื่องพ่นทราย เครื่อง
พ่นไอน้ำ และเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพุ่งให้เป็นลำ
- เครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม เช่น บรรจุ ปิด ผนึก หุ้มปลอก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง
กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ การผลิตเครื่องจักรสำหรับทำให้ขวด หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาด
หรือแห้ง หรือเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม
- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน ; เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่อง
จักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว
- เครื่องกำเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ และเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีน
- พัดลมที่ติดตั้งในเครื่องใช้อุตสาหกรรม เครื่องระบายอากาศเสีย เพื่อใช้ในทางพาณิชยกรรมในห้อง
ปฏิบัติการ หรือใช้ในทางอุตสาหกรรม
- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง ที่ไม่ใช่เครื่องรีดโลหะ หรือเครื่องรีดแก้ว
ที่ใช้ลูกกลิ้ง
- เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ ที่ไม่ใช่เครื่องแยกครีมหรือเครื่องทำให้ผ้าแห้ง
- ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุหรือชั้นของวัสดุชนิดเดียวกัน
- เครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนเฉพาะ ที่ใช้กับเครื่อง
จักรและอุปกรณ์ที่ใช้กับงานทั่วไป

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องจักรสำหรับฉีดพ่นเพื่อใช้ในทางการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2921 (การผลิต
เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้)
- การผลิตเครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2923 (การผลิตเครื่องจักรสำหรับ
โลหะกรรม) และการผลิตเครื่องรีดแก้วที่ใช้ลูกกลิ้ง ได้จัดประเภท ไว้ในหมู่ย่อย 2929 (การผลิตเครื่อง
จักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง อื่น ๆ )
- การผลิตเครื่องแยกครีม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2925 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ)
- การผลิตอุปกรณ์สำหรับกรองอาหารหรือทำให้อาหารบริสุทธิ์ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 2925
- การผลิตเครื่องอบผ้าให้แห้งในงานอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2929 (การผลิตเครื่อง
จักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง อื่น ๆ )
- การผลิตเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรืออุปกรณ์ทำให้เย็นจนแข็ง ที่ใช้ในบ้านเรือน ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 2930 (การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น)
- การผลิตพัดลมซึ่งใช้ในบ้านเรือนหรือสำนักงาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2930
- การผลิตเครื่องชั่งที่มีความไว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3312 (การผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้เพื่อ
การวัด การตรวจสอบ การทดสอบ การเดินเรือ/การเดินอากาศ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ยกเว้น
อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม)
 • หมู่ 292 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง 
 • หมู่ย่อย 2921 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้

- การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้ แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พิเดสเตรียน
คอนโทรลแทรกเตอร์) แทรกเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องกว้านหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวก หรือ
เครื่องมือควบคุม หรือขับด้วยมอเตอร์ ที่ใช้เคลื่อนย้ายดิน หรืออุปกรณ์สำหรับขนย้ายวัสดุอื่น ๆ
- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวเอง ที่ออกแบบสำหรับใช้ในการเกษตร
- เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดิน การปลูก หรือการให้
ปุ๋ยแก่พืช ได้แก่ เครื่องไถ เครื่องคราด เครื่องกำจัดวัชพืช เครื่องขุด เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องหว่านปุ๋ย
ฯลฯ ซึ่งจะเป็นชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้
แรงงานสัตว์ลากจูง
- เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือเครื่องจักรสำหรับนวด เช่น เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและ
เครื่องนวดฝ้าย ข้าวโพด ผลไม้ รากหรือหัวพืช ; เครื่องตัดหญ้า (สนามหญ้า หญ้าแห้ง หรือเครื่องตัด
หญ้าอื่น ๆ รวมทั้งแผ่นตัด (cutterbar)) ; เครื่องทำฟ่อน ; เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร การผลิตเครื่องจักรชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
แทรกเตอร์หรือเครื่องจักรกล เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่ใช้แรงงานสัตว์ลากจูง
- เครื่องรีดนม
- เครื่องจักรสำหรับฉีดพ่นที่ใช้ในการเกษตร
- เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร การปศุสัตว์ การทำสวน หรือการป่าไม้ เช่น เครื่องจักร ที่ใช้ในการ
เลี้ยงสัตว์ปีก อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารสัตว์ เครื่องจักรที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้ง

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน และการป่าไม้ ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 2893 (การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป)
- การผลิตเครื่องลำเลียงสำหรับใช้ในฟาร์ม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2915 (การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การยกและการขนย้าย)
- การผลิตรถใช้งานและแทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนชานชาลา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2915 ด้วย ส่วน
การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือการทำเหมืองแร่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2924 (การ
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง)
- การผลิตเครื่องแยกครีม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2925 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ ในกระบวนการ
ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ)
- การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้วิ่งบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 3410 (การ
ผลิตยานยนต์)
 • หมู่ย่อย 2922 การผลิตเครื่องมือกล
- การผลิตเครื่องมือกลที่ใช้ในงานโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ หิน ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติก
แข็ง การแปรรูปเย็นของแก้ว ฯลฯ
- เครื่องมือกลสำหรับกลึง เจาะ เซาะ ขึ้นรูป ไส คว้าน เจียระไน หรือดำเนินการอื่น ๆ
- เครื่องมือกลที่ใช้ในการตอกหรือการอัด เครื่องตอกรู เครื่องอัดไฮดรอลิก เครื่องตัดเฉือน เครื่องผ่า
ค้อนตก เครื่องตี และเครื่องมือกลอื่น ๆ การผลิตเครื่องดึงเย็น เครื่องทำเกลียว โดยการรีด หรือเครื่อง
จักรสำหรับใช้งานกับลวด
- การผลิตเครื่องมือกลชนิดที่ออกแบบธรรมดา (เช่น การดำเนินการโดยใช้เท้ากด) ชนิดที่ออกแบบ
แบบดั้งเดิม (เช่น ควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยมือ) ชนิดที่ออกแบบก้าวหน้า (เช่น เครื่องควบคุม
โดยระบบตัวเลข เครื่องจักรแบบหลายฐาน)
- เครื่องมือกลสำหรับใช้งานกับวัสดุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัสดุออกด้วยกรรมวิธีใช้ฉาย หรือส่งลำแสง
เลเซอร์ หรือกรรมวิธีที่คล้ายกัน
- เครื่องมือกลสำหรับตอกตะปู ตอกลวดเย็บ ติดกาว หรือการประกอบอย่างอื่น สำหรับใช้ในงานแปร
รูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัสดุแข็งที่คล้ายกัน
- เครื่องมือกลที่ใช้ก๊าซหรือไฟฟ้า สำหรับเชื่อม เป่าแล่นหรือบัดกรี จะใช้ตัดด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
การผลิตเครื่องมือกลที่ใช้แสงเลเซอร์หรือแสงอื่น ๆ หรือโฟตอนบีม คลื่นอัลตราโซนิก อีเล็กตรอนบีม
แมกเนติกพลัส หรือพลาสมาอาร์ก
- เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว หรือแบบมีมอเตอร์ที่ไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว
หรือแบบนิวเมติก
- การผลิตเครื่องเจาะชนิดโรตารีหรือโรตารีเพอร์คัสชัน เลื่อยแบบโซ่ เครื่องจักรสำหรับบรรจุ เครื่อง
จักรแปรงลวด เครื่องทุบ เครื่องตอกหมุด เครื่องตัดแผ่นโลหะและอื่น ๆ
- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ด หรือไฟเบอร์บิลดิงบอร์ด ที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุจำพวก
ลิกนินอื่น ๆ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้งานไม้หรือไม้ก๊อก
- ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องมือกล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้ เช่น หัวจับชิ้น
งาน (ส่วนของเครื่องกลึงที่ใช้จับโลหะที่จะกลึงหรือที่จับสว่าน เฟสเพลท) ดิไวดิงก์เฮตและอุปกรณ์
เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้สำหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ หรือเครื่องมือกล (สว่าน
เครื่องตอกรู แม่พิมพ์ (die) ทำเกลียวใน เครื่องหมุนขูด เครื่องกลึง ใบเลื่อย มีดตัด และแผ่น แท่ง ปลายและของที่คล้ายกันทำจากโลหะคาร์ไบด์โดยวิธีซินเตอร์ หรือทำจากเซอร์เมต) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2893 (การผลิตของมีคม เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ และเครื่องโลหะทั่วไป)
- การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานเกี่ยวกับโลหะหรือโรงงานหล่อโลหะ ได้จัดประเภท ไว้ในหมู่ย่อย
2923 (การผลิตเครื่องจักรสำหรับโลหะกรรม)
- การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2924
- เครื่องเจาะหินที่ไม่ได้ใช้งานด้วยมือ ได้จัดประเภทไว้เป็นการผลิตในกิจกรรมหมู่ย่อย 2924 (การผลิต
เครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง) แต่การผลิต เครื่องเจาะหินที่ใช้งานด้วย
มือแบบนิวเมติก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยนี้
 • หมู่ย่อย 2923 การผลิตเครื่องจักรสำหรับโลหะกรรม
- การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้กับโลหะร้อน เช่น เตาแปรสภาพ (converter) แบบหล่ออินกอต เบ้า (ladle) และเครื่องหล่อชนิดที่ใช้ในทางโลหะกรรมหรือในการหล่อโลหะ การผลิตเครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งสำหรับเครื่องจักรดังกล่าว

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องดึงเย็นสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ โพรไฟล์ ลวดหรือของที่คล้ายกัน ได้จัดประเภท
ไว้ในหมู่ย่อย 2922 (การผลิตเครื่องมือกล)
- การผลิตหีบแบบหล่อและแบบหล่อ (ยกเว้นแบบหล่ออินกอต) และเครื่องจักรสำหรับผลิตแบบที่ใช้
หล่อ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2929 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง อื่น ๆ)
 • หมู่ย่อย 2924 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ เหมืองหิน และการก่อสร้าง
- การผลิตเครื่องจักรสำหรับยก ขนย้าย ซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อการใช้งานใต้ดิน เช่น เครื่องลำเลียง การ
ผลิตเครื่องจักรสำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ ซึ่งอาจจะใช้ใต้ดินหรือไม่ก็ได้
- เครื่องจักรที่ใช้ในการทำแร่ โดยการร่อน คัด แยก ล้าง ย่อย บด ผสม นวด หรือกรรมวิธี ที่คล้ายกัน
รวมถึงเครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ทาร์ เครื่องหล่อแบบ เครื่องอัดรีด ฯลฯ
- แทรกเตอร์ตีนตะขาบและแทรกเตอร์ ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือการทำเหมืองแร่
- รถปราบดินและแองเกิลโดเซอร์ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขนย้ายดิน ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องจักรที่
ขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ได้ เช่น เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขูด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด
เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน
- เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม และเครื่องอัดแน่น
- เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น หรือรวมถึงเครื่องรีด/เกลี่ย มอร์ทาร์
อุปกรณ์การสร้างถนน (เช่น เครื่องรีด/เกลี่ยบิทูเมน) เครื่องจักรสำหรับการแต่ง ผิวหน้าคอนกรีต (การ
ทำร่อง การทำพื้นให้เรียบ การทำตาหมากรุก) ฯลฯ
- ใบมีดสำหรับรถปราบดินและแองเกิลโดเซอร์ และส่วนอื่น ๆ ของเครื่องจักรตามที่กล่าวมาแล้ว

ยกเว้น
- การผลิตแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2921 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ใน
การเกษตรและการป่าไม้)
- การผลิตเครื่องมือกลที่ใช้งานเกี่ยวกับหิน รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการตัดหรือผ่าหิน ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 2922 (การผลิตเครื่องมือกล) 
 • หมู่ย่อย 2925 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
- การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์นมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องแยกครีม เครื่อง
จักรที่ใช้ในการผลิตนม (เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน และเครื่องอิเรดิเอเตอร์) ; เครื่องจักรที่ใช้ทำเนย (
เครื่องปั่นแยกเนย เครื่องรีดน้ำจากเนยเหลวและเครื่องทำแบบ) ; เครื่องจักรที่ใช้ทำเนยแข็ง (เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เครื่องทำแบบ เครื่องอัด)
- เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมโม่ สี เมล็ดธัญพืชเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องจักรสำหรับทำความ
สะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว (เครื่องฝัดโดยใช้ลม
เป่า รางร่อน เครื่องแยกชนิดที่ใช้ลมวน เครื่องแยกโดยใช้เครื่องสูบอากาศ เครื่องทำความสะอาดธัญพืชและเครื่องจักรที่คล้ายกัน) ; เครื่องจักรที่ใช้ผลิตแป้ง แป้งหยาบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงอื่น ๆ (โม่ สี เมล็ดธัญพืช ลูกกลิ้งหรือโม่ที่ทำให้เมล็ดแตก เครื่องป้อน เครื่องร่อน เครื่องขัดรำ เครื่องผสม เครื่องสีข้าว เครื่องกระเทาะเปลือกถั่ว ฯลฯ)
- เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกันใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มที่
คล้ายกัน
- เครื่องจักรที่ใช้เฉพาะในอุตสาหกรรมทำเบเกอรี่ หรือมะกะโรนี สปาเกตตี หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ได้แก่ เครื่องผสมแป้ง เครื่องแบ่งแป้ง เครื่องทำแบบ เครื่องฝาน เครื่องเค้ก ดิพอสซิททิ่ง ฯลฯ
- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานหรืออุปกรณ์ รวมถึงการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า สำหรับใช้ กระทำกับ
อาหารหรือเครื่องดื่ม โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ใน การพาสเจอไรส์ การทำให้
เข้มข้น การทำให้สุก ; ภาชนะที่ใช้ในการผลิตหรือเก็บรักษาเนยแข็ง ; เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน
หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการบดคลุก สำหรับ การทำให้เข้มข้นหรือสำหรับการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
กับการทำให้ร้อน หรือทำให้เย็น ; เครื่องตัดอัตโนมัติ เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการอบไอน้ำ การต้ม
การทำให้สุก การทอดหรือการทำให้แห้ง การผลิตเตาอบเบเกอรี่ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
- เครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันสัตว์ ไขมันหรือน้ำมันพืช ชนิดระเหยยาก
- เครื่องจักรสำหรับเตรียมยาสูบและสำหรับการทำบุหรี่หรือซิการ์ หรือสำหรับกล้องยาสูบ หรือยาฉุน
หรือยานัตถุ์
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น เครื่องจักรที่ใช้
ผลิตลูกกวาด โกโก้หรือช็อกโกแลต ; เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล ; การทำเบียร์ ; การชำแหละ
เนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง (เครื่องจักรที่ใช้ในการถอนขน การตัดหรือสับเป็นชิ้น การสับละเอียดหรือ
หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การทุบเนื้อ ฯลฯ) ; เครื่องจักรที่ใช้ในการปรุงแต่งผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (
นัท) หรือพืชผัก ; การปรุงแต่งอาหารจำพวกปลา กุ้ง หอย หรืออาหารทะเลอื่น ๆ ; เครื่องจักรที่ใช้ใน
การกรอง หรือทำให้บริสุทธิ์ ; เครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรมสำหรับการปรุงแต่ง หรือการผลิต
อาหารหรือเครื่องดื่ม

ยกเว้น
- การผลิตภาชนะขนาดใหญ่และถังน้ำ ซึ่งมิได้ติดอุปกรณ์วัดความร้อน หรืออุปกรณ์เครื่องจักรกล ได้
จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2812 (การผลิตถังน้ำ ที่เก็บน้ำและภาชนะบรรจุที่ทำจากโลหะ)
- การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมของหมู่ 291 เช่น เครื่องสูบ
หรือเครื่องอัด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2912 (การผลิตเครื่องสูบ เครื่องอัด แท้ป และวาล์ว) ; เครื่อง
จักรที่ใช้ในการบรรจุและห่อหุ้มเครื่องชั่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2919 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้
งานทั่วไปอื่น ๆ)
- การผลิตเครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการ
เกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2921 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้)
 • หมู่ย่อย 2926 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องหนัง
- การผลิตเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ (เส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสั้นประดิษฐ์) กระทั่งถึง
ขั้นตอนการปั่นด้ายและเครื่องจักรที่คล้ายกันที่ใช้ผลิตเส้นใยสำหรับใช้เป็นไส้ในหรือผลิตผ้าสักหลาด
หรือผ้านวม เครื่องหีบฝ้าย เครื่องเปิดเบลฝ้าย เครื่องตะกุยเศษเส้นใย หรือผ้า เครื่องกระจายฝ้าย เครื่อง
ขจัดสิ่งสกปรกจากขนสัตว์ เครื่องฟอกล้างขนสัตว์ เครื่องหวี เครื่องสางใย เครื่องรีดเพื่อจัดขนาด ฯลฯ
- เครื่องปั่นด้ายที่ใช้ในขั้นตอนเปลี่ยนเส้นโรวิ่งเป็นเส้นด้าย รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ผลิต เส้นด้ายควบตี
เกลียว 2 เส้น หลายเส้น และเส้นด้ายตีเกลียวขนาดใหญ่
- เครื่องผลิตเส้นด้ายสำหรับใช้กับเครื่องทอผ้าหรือเครื่องถักนิต เช่น เครื่องกรอทำเข็ด เครื่องขึ้นเส้น
ด้ายยืนและเครื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องทอผ้ารวมทั้งเครื่องทอมือ การผลิตเครื่องถักนิต (แบบผืนและแบบวงกลม) การผลิต เครื่องจักร
ถักตาข่ายแบบผูกปม ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ แถบถักแบบเปีย และเครื่องสำหรับใช้ผลิตผ้าชนิดพิเศษอื่น ๆ
รวมทั้งด้ายกิมพ์
- เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น
โครงแขวนลูกด้ายสำหรับสืบด้ายยืนหรือครีลส์ เครื่องทอผ้าระบบดอบบี้และแจ็กการ์ด กลไกเปลี่ยน
กระสวยพุ่ง ตัวเปลี่ยนหลอดด้ายแบบอัตโนมัติ เครื่องกวนในกระบวนการขจัดไขมันและสิ่งเจือปนใน
ขนสัตว์ ; และส่วนประกอบเครื่องจักรที่กล่าวมาข้างต้น เช่น สไลด์ หวีและสไลด์บาร์ ; ลวดตะกอ
เข็มสำหรับเครื่องถักนิต ; กระสวยพุ่งสำหรับเครื่องทอผ้า ; โครงแขวนลูกด้าย ; แกนปั่นด้ายที่ใช้ใน
เครื่องถักเปีย ฯลฯ
- เครื่องจักรสำหรับซักฟอก ย้อม ตกแต่ง แต่งสำเร็จ เคลือบหรืออาบซึมผ้าหรือของที่จัดทำแล้วทำจาก
สิ่งทอ การผลิตเครื่องจักรสำหรับทาเพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็นฐานหรือสิ่งรองรับอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต
พรมน้ำมันหรือสิ่งปูพื้นที่คล้ายกัน การผลิตเครื่องจักรสำหรับม้วนผ้า คลี่ผ้า พับผ้า ตัดผ้าหรือตัดแบบ
ซิกแซ็ก (pinking) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ
- เครื่องรีดผ้ารวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิ่ง
- การผลิตเครื่องซักผ้าและเครื่องทำให้แห้งที่ใช้ในกิจการซักรีด การผลิตเครื่องซักแห้ง
- เครื่องจักรสำหรับเย็บและหัวจักรเย็บ ซึ่งอาจจะใช้ในบ้านเรือนหรือไม่ใช้ก็ตาม เช่น จักรที่ใช้เย็บวัสดุ
สิ่งทอ หนังฟอก ขนสัตว์ ฯลฯ เพื่อผลิตเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องปัก กระเป๋าเดินทาง เครื่องสวม
ศีรษะ กระสอบ ฯลฯ
- การผลิตเข็มจักร
- เครื่องจักรสำหรับผลิตและตกแต่งสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักร
สำหรับทำหมวกสักหลาด
- เครื่องจักรสำหรับเตรียมฟอกหรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก รวมทั้งเครื่องขูดขน เครื่องถากหนัง
ถังปั่นนิ่ม เครื่องทำนิ่มหนัง เครื่องขูดบางและเครื่องตกแต่งหนัง เช่น เครื่องแปรงขน เครื่องขัดมันหนัง
เครื่องอัดผิวหนัง
- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่นที่ทำด้วยหนังดิบหนังฟอกหรือขนสัตว์

ยกเว้น
- การผลิตกระดาษหรือบัตรกระดาษแข็งสำหรับใช้กับเครื่องทอระบบแจ็กการ์ด ได้จัดประเภทไว้ใน
หมู่ย่อย 2109 (การผลิตสิ่งของอื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง)
- การผลิตเครื่องรีดผ้าแบบคาเลนเดอร์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2919 (การผลิต เครื่องจักรที่ใช้งาน
ทั่วไปอื่น ๆ )
- การผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตตาข่ายลวดหรือผ้าทอลวดที่ผลิตโดยหลักการที่แตกต่างจากเครื่องทอ
สิ่งทอ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2922 (การผลิตเครื่องมือกล)
- การผลิตเครื่องจักรสำหรับเย็บที่ใช้ในการเข้าเล่มหนังสือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2929 (การผลิต
เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง อื่น ๆ)
 • หมู่ย่อย 2927 การผลิตอาวุธและกระสุน
- การผลิตรถถังและยานยนต์รบต่าง ๆ รวมถึงรถหุ้มเกราะ ยานยนต์กู้รถถังและรถบรรทุกหุ้มเกราะ
- อาวุธหนัก ปืนใหญ่ ปืนเคลื่อนที่ รวมถึงปืนเคลื่อนที่บนรางรถไฟ จรวดและเครื่องยิงจรวด ท่อยิง
ตอร์ปิโด เครื่องยิงลูกระเบิดน้ำลึก ปืนกลหนัก ฯลฯ
- อาวุธเบา เช่น ปืนกลเบา ปืนเล็กยาว ปืนเล็กสั้นบรรจุเอง ปืนลูกซอง ปืนลูกโม่หรือปืนพก อาวุธเบาที่
ออกแบบเพื่อใช้โดยกองกำลังป้องกัน ตำรวจ องค์กรอื่น ๆ หรือโดยนักล่าสัตว์หรือนักกีฬา
- ปืนและปืนพกที่ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ
- อาวุธปืนซึ่งใช้ยิงกระสุนหลอก พลุสัญญาณ ปืนพกยิงเข็มฉีดยาและปืนพกอื่น ๆ ที่ใช้ยิงโดยไม่มีหัว
กระสุน หรือปืนชนิดอื่น ๆ
- ยุทโธปกรณ์ที่ใช้กับอาวุธตามที่กล่าวมาแล้ว และที่ใช้กับเครื่องยิงอื่น ๆ ได้แก่ ลูกระเบิด ลูกระเบิดมือ
ลูกตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด จรวดและยุทโธปกรณ์สำหรับการรบที่คล้ายกัน ; ปลอกกระสุนปืนลูกซองและ
กระสุนต่าง ๆ ; ลูกกระสุนปืนใหญ่ ; ขีปนาวุธทางการทหาร และขีปนาวุธนำวิถี

ยกเว้น
- การผลิตแก๊ปก้นกระสุนปืน แก๊ปหัวชนวนระเบิดหรือพลุสัญญาณ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 2429
(การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตดาบ กระบี่ ดาบปลายปืน และอาวุธที่คล้ายกัน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2899 (การผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตยานยนต์เพื่อการขนย้ายธนบัตรหรือของมีค่า บางทีเรียกว่า "รถหุ้มเกราะ" ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 3410 (การผลิตยานยนต์)
- โรงเก็บขีปนาวุธ จะถือว่าเป็นโรงเรือนที่สร้างขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4520
(การก่อสร้างอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมโยธา)
 • หมู่ย่อย 2929 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง อื่น ๆ
การผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น
- เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิดผิวสัมผัส การผลิตหรือตัดเส้นใยสิ่งทอ วัสดุ ทอประดิษฐ์ หรือ
ด้ายสิ่งทอ
- เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติก หรือสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ของวัสดุดังกล่าว
ได้แก่ เครื่องอัดรีด เครื่องหล่อแบบ เครื่องทำยางนอกชนิดอัดลมหรือเครื่องหล่อดอกใหม่ของยางนอก
ชนิดอัดลม และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางหรือพลาสติกเฉพาะอย่าง เช่น แผ่นเสียง
- เครื่องจักรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง ได้แก่ เครื่องจักรที่ใช้
ความร้อน ซึ่งออกแบบโดยเฉพาะ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็ง (
เช่น เครื่องย่อยกระดาษ) ; เครื่องตัด เครื่องบดหรือเครื่องอัดที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการจัดเตรียม
ไม้ ไม้ไผ่ กก ฟาง เศษผ้า กระดาษที่ใช้แล้ว ฯลฯ เพื่อใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษ
แข็ง ; เครื่องจักรที่ใช้เปลี่ยนวัสดุที่เป็นเซลลูโลสให้เป็นเยื่อกระดาษ (เครื่องทุบ เครื่องฟอก เครื่องกรอง)

การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ทำกระดาษลูกฟูก เครื่อง
จักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง (เครื่องเคลือบ เครื่องตีเส้นกระดาษ เครื่องทำกระดาษย่น)
- เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษให้มีขนาดหรือรูปร่างตามที่กำหนด หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตสิ่งของต่าง ๆ เช่น ซองจดหมาย ถุงกระดาษ กล่องหรือหีบ (ได้แก่ เครื่องทำรอย เครื่องตีเส้น
กระดาษ เครื่องปรุรู แม่พิมพ์ตัดแบบ เครื่องพับกระดาษ เครื่องบรรจุกระดาษ เครื่องม้วนกระดาษ
เครื่องจักรที่ใช้ทำถ้วยกระดาษ เครื่องอัดแบบเยื่อกระดาษ)
- เครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์ (เช่น เครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์แบบอัตโนมัติ เครื่องจักรหล่อตัวพิมพ์) การผลิต
เครื่องจักรเรียงพิมพ์ (เช่น เครื่องโมโนไทพ์ เครื่องจักรที่มีแป้นกดอื่น ๆ สำหรับหล่อตัวพิมพ์และเรียง
พิมพ์) การผลิตตัวพิมพ์ที่ทำด้วยไม้ โลหะหรือพลาสติก การผลิตเครื่องจักรสำหรับการตีพิมพ์จากแม่
แบบเยื่อกระดาษ แม่พิมพ์ตบแบบ (stereotyping plate) และเครื่องจักรสำหรับเพลตที่กัดขึ้นรอยด้วยกรดและเครื่องจักรสำหรับเรียงพิมพ์โดยวิธี ใช้แสง การผลิตบล็อก เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว เพื่อ การพิมพ์ (เช่น หินพิมพ์ภาพ ลูกกลิ้งโลหะที่ขัดมันหรือทำเป็นลายเม็ด แบบพิมพ์โลหะ หรือพลาสติกสำหรับใช้กับเครื่องจักรแบบออฟเซ็ท เพลตแบบโฟโตกราเวีย)
- เครื่องพิมพ์ (เช่น แท่นพิมพ์ธรรมดา แท่นพิมพ์ตั้ง แท่นพิมพ์นอน แท่นพิมพ์โรตารี่ และเครื่องพิมพ์
เฉพาะอย่าง เช่น สครีนพริ้นเตอร์ ยานพริ้นเตอร์ เครื่องจักรสำหรับพิมพ์ ไม้ก๊อก ผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ) การ
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ประกอบการพิมพ์ (เช่น เครื่องบรรจุกระดาษ เครื่องป้อนกระดาษ เครื่องพับกระดาษ
เครื่องทากาว เครื่องเย็บกระดาษ)
- การผลิตเครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือและเครื่องเก็บเล่ม หรือเครื่องเรียงพิมพ์กระดาษรวมเป็นเล่ม
- การผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตกระเบื้อง อิฐ เซรามิก ท่อ กราไฟต์อิเล็กโทรด ชอล์กที่ใช้เขียน
กระดานดำ แบบที่ใช้ในการหล่อ ฯลฯ
- หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ ; ฐานแบบหล่อ ; หุ่นแบบหล่อ ; แบบหล่อสำหรับใช้กับ
โลหะ (นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัสดุจำพวกแร่ ยาง และพลาสติก
- เครื่องทำให้ผ้าแห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง ; เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอด (วาล์ว) หรือ
หลอดไฟที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ; รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือ
ใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว เส้นใยหรือด้ายแก้ว เช่น เครื่องรีดแก้วที่ใช้ลูกกลิ้ง ;
เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเฉพาะอย่าง อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ยกเว้น
- การผลิตเครื่องรีดชนิดคาเลนเดอร์ (ที่ไม่ใช่เครื่องรีดโลหะหรือเครื่องรีดแก้ว) แม้ว่าจะเป็นเครื่องรีดที่
ออกแบบเพื่อใช้เฉพาะกับวัสดุบางอย่าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2919 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งาน
ทั่วไปอื่น ๆ)
- การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อทำยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือในงานแปรรูปเย็น ของแก้ว (ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเครื่องมือกล) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2922 (การผลิตเครื่องมือกล)
- การผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2930 (การผลิตเครื่องใช้ใน บ้านเรือน ซึ่งมิ
ได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตเครื่องอุปกรณ์อัดสำเนาที่ใช้ในสำนักงาน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3000 (การผลิตเครื่อง
จักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ)
 • หมู่ 293 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • หมู่ย่อย 2930 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน เช่น ผ้าห่มไฟฟ้า ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องล้างจาน
อุปกรณ์ซักผ้า (เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้าที่มีเครื่องทำให้แห้ง) เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น เครื่องกำจัด
เศษอาหาร เครื่องใช้ในการเตรียมหรือทำอาหาร (เครื่องบด เครื่องปั่น/กวน เครื่องคั้นน้ำผลไม้ เครื่อง
เปิดกระป๋องและอื่นๆ) และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ (มีดโกนไฟฟ้า แปรงสีฟัน
ไฟฟ้า เครื่องลับมีด เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศ ฯลฯ)
- เครื่องใช้ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน เช่น เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำ
ร้อนชั่วขณะที่ใช้ แบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม หรือเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม ; เครื่องอุปกรณ์
แต่งผมที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า (เครื่องเป่าผม หวี แปรง เครื่องม้วนผม) ; เตารีดไฟฟ้า ; เครื่องทำความร้อนให้แก่บรรยากาศรอบ ๆ และพัดลมชนิดที่ใช้ในบ้านเรือน ; เครื่องใช้ในการหุงต้ม (เตาอบ เตาอบไมโครเวฟ เตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับทำความร้อน เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องต้มกาแฟหรือชา กระทะสำหรับทอด เตาอบย่าง เตาย่าง ฯลฯ ) และตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า
- เครื่องทำความร้อนให้แก่บรรยากาศรอบ ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เตาหุงต้ม เตาไฟ เตาและอุปกรณ์ ทำความ
ร้อนในบ้านเรือน การผลิตเครื่องทำน้ำร้อนที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในการหุงต้ม และเครื่องอุ่นอาหาร

ยกเว้น
- การผลิตอุปกรณ์เช่นเดียวกันนี้ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม ซึ่งมีน้ำหนักขนาดและ
ความทนทานมากกว่าเครื่องใช้ในบ้านเรือนดังกล่าว ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อยที่เหมาะสมในหมวด
291 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป) หรือหมวด 292 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง) เช่น
- เครื่องอุปกรณ์สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ได้จัด
ประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2919 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ)
- พัดลมที่ติดตั้งในเครื่องใช้ทางอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2919 เช่นกัน
- เครื่องซักผ้าและเครื่องทำให้แห้งที่ใช้ในกิจการซักรีด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2926 (การผลิต
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง)
- การผลิตเครื่องจักรสำหรับเย็บ ซึ่งจะใช้ในครัวเรือนหรือไม่ก็ตาม ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 2926 (
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอ เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง)
หมวด 30 การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ
 • หมู่ 300 การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ
 • หมู่ย่อย 3000 การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณ
- การผลิตเครื่องเฮกโตกราฟ เครื่องอัดสำเนาชนิดใช้กระดาษไข เครื่องพิมพ์ที่อยู่ และเครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ทชนิดป้อนกระดาษเป็นแผ่นที่ใช้ในสำนักงาน
- เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาหรือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า การผลิตเครื่องพิมพ์ดีดอัตโนมัติ เช่น เครื่อง
พิมพ์ดีดที่พิมพ์จากแถบปรุที่ปรุข้อความที่ต้องการพิมพ์ไว้ ; เครื่องพิมพ์ที่มีส่วนเก็บความจำ ซึ่งสามารถ
ตรวจแก้และพิมพ์คำที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ ; เครื่องจักรที่มีอุปกรณ์สำหรับส่งตัวเลขไปยังเครื่อง
คำนวณ เครื่องประมวลผลคำ
- เครื่องทำสำเนาโดยใช้แสงที่มีระบบทางทัศนศาสตร์ประกอบร่วมอยู่ด้วย หรือเครื่องทำสำเนาโดยใช้
แสงแบบทาบติด (contact) และเครื่องทำสำเนาโดยใช้ความร้อน
- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์แบบมือถือหรือแบบตั้งโต๊ะ ; เครื่องคำนวณอื่น ๆ ; เครื่องทำบัญชี เครื่อง
บันทึกการรับเงิน เครื่องพิมพ์เครื่องหมายใช้แทนแสตมป์ เครื่องจ่ายตั๋ว และเครื่องจักรที่คล้ายกันที่มี
อุปกรณ์การคำนวณประกอบร่วมอยู่ด้วย
- เครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ ได้แก่ เครื่องคัด ห่อหรือนับเหรียญ ; เครื่องจ่ายธนบัตร
อัตโนมัติ ; เครื่องบรรจุสิ่งของใส่ซอง เครื่องคัดไปรษณียภัณฑ์ ; เครื่องเหลาดินสอ เครื่องปรุรูหรือ
เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ
- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติแบบดิจิตัล แบบอนาลอก หรือแบบไฮบริด
- เครื่องประมวลผลแบบดิจิตัลที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับข้อมูล และ
หน่วยแสดงผลข้อมูล การผลิตเครื่องประมวลผลข้อมูลระบบดิจิตัล รวมถึง ส่วนเชื่อมต่อ เช่น หน่วยรับ
ข้อมูล/หน่วยแสดงผลข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยแปลงสัญญาณ ฯลฯ การผลิตหน่วยประมวลผลกลางหรือส่วนเชื่อมต่อ
- เครื่องประมวลผลข้อมูลแบบอนาลอก ซึ่งประกอบด้วยส่วนอนาลอก ส่วนควบคุมและส่วนโปรแกรม

การผลิตส่วนที่เพิ่มเติมของเครื่องประมวลผลแบบอนาลอกที่มีหน้าที่รับข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูล
- ส่วนเชื่อมต่อสำหรับเครื่องประมวลผลแบบอนาลอก เช่น เครื่องอ่านข้อมูลจากเทป เครื่องสร้างเส้นโค้ง เครื่องพล็อตกราฟ ฯลฯ
- เครื่องประมวลผลข้อมูลแบบไฮบริด (อนาลอก/ดิจิตัล)
- เครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูล ;
เครื่องจักรสำหรับประมวลผลข้อมูล ถอดรหัสข้อมูล และแสดงผลข้อมูล

ยกเว้น
- การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องคำนวณ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3210 (การผลิต
หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ)
- การผลิตของเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ (วีดิโอเกม เชคเกอร์) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3694 (การผลิต
ของเล่นเกมและของเล่น)
- การบำรุงรักษาและการซ่อมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ ได้จัดประเภทไว้
ในหมู่ย่อย 7250

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม