//

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท C การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน

3. ประเภท C การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
หมวด 10 การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ รวมทั้งการขุดพีต

 • หมู่ 101 การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดถ่านหินคุณภาพสูงให้เป็นก้อน
 • หมู่ย่อย 1010 การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดถ่านหินคุณภาพสูงให้เป็นก้อน
 - การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แอนทราไซต์ ถ่านหินบิทูมินัส หรือถ่านหินคุณภาพสูงอื่น ๆ
- การทำเหมืองใต้ดินหรือเหมืองเปิด
- การดำเนินการในการทำเหมือง ให้หมายรวมถึงการทำความสะอาด การคัดขนาด การคัดคุณภาพ การบดให้เป็นผง หรือการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อคัดแยกประเภทปรับปรุงคุณภาพหรือความสะดวกในการขนส่ง
- รวมถึงการดำเนินการแยกถ่านหินคุณภาพสูงออกจากเศษถ่านหิน
- การผลิตถ่านหินคุณภาพสูงโดยการอัดให้เป็นก้อน หรือเชื้อเพลิงแข็งชนิดอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ถ่านหินคุณภาพสูงเป็นส่วนใหญ่
- กระบวนการแยกก๊าซจากถ่านหิน ณ แหล่งแร่

ยกเว้น
- การทำเหมืองลิกไนต์ (ถ่านหินสีน้ำตาล) และการอัดให้เป็นก้อน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1020 (การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดลิกไนต์ให้เป็นก้อน) และการขุดพีต และการอัดให้เป็นก้อน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1030 (การขุดพีตและการอัดพีต ให้เป็นก้อน)
- งานที่ดำเนินการเพื่อพัฒนา หรือเตรียมการเกี่ยวกับแหล่งแร่ สำหรับการทำเหมืองถ่านหิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4510 (การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง)
 • หมู่ 102 การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดลิกไนต์ให้เป็นก้อน
 • หมู่ย่อย 1020 การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดลิกไนต์ให้เป็นก้อน
- การทำเหมืองลิกไนต์ (ถ่านหินสีน้ำตาล) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างถ่านหินและพีต
- การทำเหมืองใต้ดินหรือเหมืองเปิด
- การล้าง การขจัดน้ำ การบด หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความสะดวกในการขนส่งหรือการเก็บรักษา
- การผลิตลิกไนต์โดยการอัดให้เป็นก้อน หรือเชื้อเพลิงแข็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยลิกไนต์เป็นส่วนใหญ่

ยกเว้น
- การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1010 (การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดถ่านหินคุณภาพสูงให้เป็นก้อน) และการขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1030 (การขุดพีตและการอัดพีต ให้เป็นก้อน)
- งานที่ดำเนินการเพื่อพัฒนา หรือเตรียมการเกี่ยวกับแหล่งแร่ สำหรับการทำเหมืองถ่านหิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4510 (การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง)
 • หมู่ 103 การขุดพีตและการอัดพีตให้เป็นก้อน
 • หมู่ย่อย 1030 การขุดพีตและการอัดพีตให้เป็นก้อน
- การขุดพีตและการอัดพีตให้เป็นก้อน

หมวด 11 การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งกิจกรรมด้าน การบริการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ยกเว้นการสำรวจรังวัด
 • หมู่ 111 การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
 • หมู่ย่อย 1110 การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ
- การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมดิบ และแร่บิทูมินัส เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เกิดตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะมีส่วนประกอบอะไรก็ตาม อาจได้มาจากการขุดเจาะจากบ่อน้ำมันที่เกิดตามปกติ หรือจากการแยกสิ่งเจือปนจากแหล่งน้ำมัน หรือได้จากการทำเหมืองแร่บิทูมินัส
- กระบวนการเพื่อให้ได้น้ำมันดิบ ได้แก่ การถ่ายน้ำมัน การแยกเกลือ การแยกน้ำ การทำให้เสถียร การแยกส่วนที่เบาออกจากน้ำมันดิบ และขั้นตอนอื่น ๆ รองลงมา โดยมีข้อแม้ว่า น้ำมันดิบที่ได้ต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์
- การผลิตก๊าซไฮโดรคาร์บอนดิบ (ก๊าซธรรมชาติ)
- การดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการทำเหมืองแร่บิทูมินัส หรือหินน้ำมัน หรือทรายน้ำมัน ได้แก่ การขุดเจาะ การตกแต่งบ่อ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบ่อ โดยไม่ได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยไม่ได้ทำสัญญาจ้าง
- การเปลี่ยนสถานะจากก๊าซธรรมชาติให้เป็นของเหลว และเปลี่ยนกลับให้เป็นก๊าซ เพื่อการขนส่ง
- การผลิตไฮโดรคาร์บอนเหลว ณ แหล่งน้ำมัน หรือแหล่งก๊าซ

ยกเว้น
- กิจกรรมบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ที่ทำโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1120 (กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ยกเว้นการสำรวจรังวัด)
- การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หรือได้จากการแยกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2320 (การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม)
- การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2411 (การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน)
- การดำเนินงานวางท่อเพื่อการขนส่งน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 6030 (การขนส่งทางท่อลำเลียง)
- การสำรวจบ่อน้ำมันและก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7421 (กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง)
 • หมู่ 112 กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ยกเว้นการสำรวจรังวัด
 • หมู่ย่อย 1120 กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ ยกเว้นการสำรวจรังวัด
- กิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำมันและก๊าซ โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ได้แก่ การขุดเจาะโดยตรงและการขุดเจาะซ้ำ การขุดเจาะแบบเฉียง การสร้างแท่นขุดเจาะ การซ่อมแซมและรื้อถอน การเติมซีเมนต์เพื่อยึดขอบท่อ (casing) ของบ่อน้ำมันหรือบ่อก๊าซ การสูบน้ำมันจากบ่อ การปิดและการละทิ้งบ่อที่ไม่ใช้แล้ว และกิจกรรมบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้น
- กิจกรรมบริการที่ดำเนินการ โดยผู้ประกอบการแหล่งน้ำมันและก๊าซ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1110 (การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ)
- การสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซ และการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยาและการสำรวจเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7421 (กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง)
หมวด 12 การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม
 • หมู่ 120 การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม
 • หมู่ย่อย 1200 การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม
- การทำเหมืองแร่ที่ให้แร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียมเป็นส่วนใหญ่ เช่น แร่พิตช์เบลนด์ รวมถึงการทำแร่ดังกล่าวให้เป็นหัวแร่

ยกเว้น
- การทำเหมืองแร่โลหะที่หายาก ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1320 (การทำเหมืองแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ยกเว้นแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม)
- การผลิตวัสดุชนิดฟิสไซล์หรือเฟอร์ไทล์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2330 (กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงปรมาณู)
- การสกัดโลหะยูเรเนียมจากพิตช์เบลนด์หรือจากสินแร่อื่น ๆ ที่มียูเรเนียม ได้จัดประเภทไว้ ในหมู่ย่อย 2330
หมวด 13 การทำเหมืองแร่โลหะ
- การขุดสินแร่โลหะ คำว่า "สินแร่" ในที่นี้หมายถึง แร่ที่มีส่วนประกอบของโลหะปนมากับสารที่มีแร่ดังกล่าว และปนมากับแร่ที่ขุดได้จากเหมือง และรวมถึงโลหะธรรมชาติ ที่อยู่ในแร่กาก (เช่น ทรายที่มีส่วนประกอบของโลหะปนอยู่)
- การจัดเตรียมสินแร่เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการแยกแร่โลหะ โดยการทำให้เป็นหัวแร่ คำว่า "หัวแร่" หมายถึง สินแร่ที่มีเนื้อสารชนิดนั้นทั้งหมด หรือมีสารชนิดอื่นปนบางส่วน ซึ่งถูกกำจัดออกไปโดยวิธีการเฉพาะ การดำเนินการที่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบทางเคมีขั้นมูลฐาน ซึ่งการดำเนินการที่จะให้ได้แร่โลหะที่ต้องการ คือ การย่อย การบด การแยกแร่โดยใช้แม่เหล็ก การแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะของแร่ การลอยแร่ การร่อนแร่ การคัดขนาด การจับตัวกันของผงแร่ให้เป็นเม็ดหรือเป็นก้อนกลม (เช่น โดยวิธีซินเตอร์) การตากแห้ง การเผาโดยวิธี คาลซีเนชั่น การเผาเพื่อให้แร่โลหะเปลี่ยนเป็นออกไซด์ หรือเป็นสารแม่เหล็ก ขั้นตอนทางเคมีต่าง ๆ เหล่านี้ มีจุดประสงค์เพื่อกำจัดสารที่ไม่ต้องการ

ยกเว้น
- การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1200
 • หมู่ 131 การทำเหมืองแร่เหล็ก
 • หมู่ย่อย 1310 การทำเหมืองแร่เหล็ก
- การทำเหมืองแร่ที่ประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เช่น แร่ฮีมาไทต์ แมกนีไทต์ ไลมอไนต์ ซิเดอไรต์หรือหินแทโคไนต์
- การผลิตสินแร่เหล็กโดยวิธีซินเตอร์

ยกเว้น
- การทำเหมืองแร่ไพไรต์ และไพโรไทต์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1421 (การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย)
 • หมู่ 132 การทำเหมืองแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ยกเว้นแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม
 • หมู่ย่อย 1320 การทำเหมืองแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ยกเว้นแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม
- การทำเหมืองแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็กเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงอลูมิเนียม (บอกไซต์) ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม แมงกานีส นิคเกิล ตะกั่วสังกะสี สังกะสี ดีบุก โลหะผสมเหล็ก (เช่น โคบอลต์ โมลิบดินัม แทนทาลัม หรือเวนาเดียม) โลหะมีค่า (เช่น ทอง เงิน หรือโลหะกลุ่มแพลทินัม) แร่หายากหรือแร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอื่น ๆ

ยกเว้น
- การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรียม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1200
- การทำเหมืองแร่ที่ประกอบด้วยสินแร่ที่ให้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่ เช่น แร่ไพไรต์ ได้จัดประเภทไว้ใน
 • หมู่ย่อย 1421 (การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย)
- การผลิตอลูมินาและแมตต์ของนิคเกิลหรือทองแดง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2720 (การผลิตโลหะมีค่าและโลหะอื่นที่มิใช่เหล็กขั้นมูลฐาน)
หมวด 14 การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ
 • หมู่ 141 การทำเหมืองหิน ทรายและดินเหนียว
 • หมู่ย่อย 1410 การทำเหมืองหิน ทรายและดินเหนียว
- การดำเนินงานเหมืองหิน เพื่อผลิตหินที่ใช้ทำอนุสาวรีย์และใช้ในงานก่อสร้างในลักษณะหยาบ การตกแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือการตัดหินโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่น ๆ ที่ทำขึ้นแบบธรรมดาที่เหมืองหิน เช่น หินชนวน หินอ่อน หินแกรนิต หินเนื้อดอก หรือหินบะซอลต์
- การทำเหมืองชอล์กและโดโลไมต์
- การบดและการย่อยหิน เพื่อใช้เป็นวัตถุสำหรับช่วยให้โลหะหลอมง่าย หรือเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์ หรือเป็นวัสดุในการก่อสร้าง ทำหินโรยถนนหรือหินสำหรับโรยทางรถไฟ
- รวมถึงการทำเหมืองแร่ยิบซั่มและแอนไฮไดรต์
- การทำเหมืองดินเหนียว สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกหรือเครื่องดินเผาชนิดทนไฟ หรือสำหรับการขุดเจาะด้วยโคลน
- การดำเนินการขุดทรายหรือกรวด

ยกเว้น
- การทำเหมืองแร่ที่ประกอบด้วยวัตถุที่ให้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 1421 (การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย)
- การขุดเกลือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1422 (การขุดเกลือ)
- การทำเหมืองแร่อโลหะอื่น ๆ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1429 (การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การทำเหมืองแอสฟัลต์ หรือสารบิทูเมน ที่เกิดตามธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1429
- การแต่งสำเร็จหิน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2696 (การตัด การขึ้นรูป และการแต่ง สำเร็จหิน)
- การแปรรูปดินเหนียว (เช่น เอ็กซ์แปนเด็ดเคลย์) ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2699 (การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น )
 • หมู่ 142 การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • หมู่ย่อย 1421 การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย
- การทำเหมืองแร่ที่ให้ไนโตรเจน โปแตสเซียมหรือฟอสฟอรัสเป็นส่วนใหญ่
- การขุดปุ๋ยขี้นก มูลค้างคาว
- การทำเหมืองแร่กำมะถันหรือไพไรต์และไพโรไทต์ที่ให้แร่กำมะถันเป็นส่วนใหญ่
- การทำเหมืองแร่แบเรียมที่เกิดตามธรรมชาติ (แบไรต์ วิทเทอร์ไรต์) แร่โบเรท และ หัวแร่ที่มีสารประกอบของโบรอนที่เกิดตามธรรมชาติ แมกนีเซียมซัลเฟตที่เกิดตามธรรมชาติ (คีเซอไรต์)
- การทำเหมืองแร่ชนิดอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งให้สารที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ดินสี และฟลูออร์สปาร์

ยกเว้น
- การขุดเกลือ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1422 (การขุดเกลือ)
- การผลิตปุ๋ยสังเคราะห์และการผลิตปุ๋ย ที่มีสารประกอบไนโตรเจน ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2412 (การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน)
 • หมู่ย่อย 1422 การขุดเกลือ
- การขุดเกลือ การบดเกลือ และการร่อนเกลือ
- การผลิตเกลือโดยใช้การระเหยของน้ำทะเล ทะเลสาบน้ำเค็ม หรือน้ำเค็มจากแหล่งธรรมชาติอื่น ๆ โดยใช้แสงอาทิตย์

ยกเว้น
- การแปรรูปเกลือที่ซื้อมา ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2429 (การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตน้ำดื่มโดยใช้การระเหยของน้ำทะเล น้ำจากทะเลสาบน้ำเค็ม หรือน้ำเค็มจาก แหล่งธรรมชาติอื่น ๆ โดยใช้แสงอาทิตย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 4100 (การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ และการจ่ายน้ำ)
 • หมู่ย่อย 1429 การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การทำเหมืองแร่และเหมืองหินหรือวัตถุอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่ วัตถุขัดถู หินอัญมณี แอสเบสทอส ดินซากหอย เวอร์มิคิวไลต์ และวัตถุอื่น ๆ ที่มีอัตราส่วนของปริมาตรและน้ำหนักใกล้เคียงกัน แร่แกรไฟต์ที่เกิดตามธรรมชาติ หินเขี้ยวหนุมาน แร่กลีบหิน (ทัลก์) หินฟันม้า และวัตถุอื่น ๆ ที่เกิดตามธรรมชาติ ที่ช่วยให้โลหะหลอมละลาย
- การทำเหมืองแอสฟัลต์ หรือสารบิทูเมนที่เกิดตามธรรมชาติ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม