//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง

- บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด
88 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน กำลังการผลิต ประมาณ 452,296 ตัน/ปี
- บจก.ไทยโพลิเอททีลีน
ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต ซื้อขาย แลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก ขนส่งหรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งพลาสติกเม็ด พลาสติกอื่นทุกชนิด ผลิตซื้อขายแลกเปลี่ยน นำเข้าส่งออกขนส่งหรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป
- บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
98/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 0 3897 1000    โทรสาร: 0 3899 4111
ประเภทอุตสาหกรรม: ปิโตรเลียม อะโรเมติกส์ โอเลฟินส์ โพลิเมอร์ เอทิลีนออกไซด์ กรีนเคมิคอล กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ
- บจก. มาบตาพุดโอเลฟินส์ ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ ผลิตโอเลฟินส์เกรดเอททีลีน (ETHYLENE) 848,000 ตัน/ปี, โอเลฟินส์เกรดโพรพิลีน (PROPYLENE)
- บจก. เอสซีจี เคมิคอลส์ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอ แอล ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ประเภทอุตสาหกรรม: กิจการลงทุน

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม