//

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

สัมมนา "ขายอย่างไร ให้มีกำไร และผลตอบแทนคุ้มค่า" โดย PSR MANAGEMENT TRAINING

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

Finance for Sales Managers-3 การเงินสำหรับผู้บริหารการขาย

"ขายอย่างไร ให้มีกำไร และผลตอบแทนคุ้มค่า"

ความเข้าใจมุมมองทางการเงินจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการให้กิจการเติบโต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หัวข้อสัมมนา เวลา 09.00-17.00 น.
 • การวางแผนการขาย ในเชิงการเงิน เพื่อให้ได้ยอดขายและได้กำไรที่น่าพึงพอใจ
 • เข้าใจการบริหารต้นทุนของสินค้าและบริการ
 • เทคนิคการตั้งราคาขาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
 • การกำหนดและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 • การบริหารสินเชื่อ และกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
 • การกำหนด Credit Policy และการวิเคราะห์ลูกค้าตามหลัก 6C
 • การวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินแนวโน้มของลูกค้า เพื่อกำหนดวงเงินและเงื่อนไขในการให้สินเชื่อ
 • การใช้ข้อมูลจากงบการเงิน และเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน
  •  การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสด
  • การวิเคราะห์ฐานะการเงินและความมั่นคง
  • การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้
  • อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และการแปลความหมาย
 • เทคนิคการบริหารลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
 • กรณีศึกษาต่างๆ ในการปรับเงื่อนไขการขายเชื่อ เพื่อเพิ่มยอดขายและกำไร
 • การวิเคราะห์ลูกหนี้ และการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดจากการเก็บหนี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ที่มีหน้าที่วางแผนการขาย และกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
 • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ที่มีหน้าที่กลั่นกรองและอนุมัติเงื่อนไข การขายและวงเงินที่เหมาะสม
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกหนี้ ที่มีหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประสิทธิภาพการเก็บหนี้
อำนวยการสอนโดย
อาจารย์ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (CPA & Executive Coach)

 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และโค้ชผู้บริหาร
 • อดีต CFO ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินในองค์กรขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลายประเภท เช่น กิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาบันการเงิน ฯลฯ
 • อดีตอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 15 ปี
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น IN-HOUSE TRAINING ได้
อัตราค่าสัมมนา 5,000 บาท ก่อน VAT


สอบถามได้ที่
คุณรดา  T: 089-015-8818  F: 0-2992-0440
E- mail:  mathurada15@gmail.com, rada.training@gmail.com
Website: www.psrmt.com

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม