//

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการ MINI ME คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมด้านวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมด้านวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ  

ทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร1: วิศวกรรมพื้นฐานอุตสาหกรรม
ระยะเวลาอบรม: ทุกวันเสาร์ เริ่มอบรม 4 พฤศจิกายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
ค่าสมัคร: 30,000 บาท/ท่าน
รายละเอียดหลักสูตร:
หัวข้อในการอบรม
1. Effective Maintenance Management
2. Hydraulic and Pneumatic Engineering
3. Refrigeration and Air conditioning
4. Pump Fan and Compressors
5. Material Handling Machinery

หลักสูตร 2: การบริหารจัดการด้านวิศวกรรม
ระยะเวลาอบรม: ทุกวันเสาร์ เริ่มอบรม 18 พฤศจิกายน 2560 - 23 ธันวาคม 2560
ค่าสมัคร: 24,000 บาท/ท่าน
รายละเอียดหลักสูตร:
หัวข้อในการอบรม
การบริหารจัดการ (1)
1. การวางแผนทางการเงิน
2. การเลือกหาและออกแบบผลิตภัณฑ์
3. การจัดตั้งบริษัท
4. การบริหารบุคคลและการเงิน
การบริหารจัดการ (2)
1. การจัดทำงบดุล (Balance sheet)
2. งบกำไร/ขาดทุน (Income statement)
3. ความสามารถในการกู้ยืม (Loan eligibility)
4. การวางแผนงบประมาณ (Budget planning)
5. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even point analysis)
การบริหารจัดการ (3)
1. การบริหารโครงการ
2. เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ปัญหา
3. การใช้งาน Excel เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

หลักสูตร 3: การออกแบบระบบทางความร้อน

ระยะเวลาอบรม: ทุกวันเสาร์ เริ่มอบรม 18 พฤศจิกายน 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ค่าสมัคร: 26,000 บาท/ท่าน
รายละเอียดหลักสูตร:
หัวข้อในการอบรม
1. Heat Transfer and Heat Exchanger
2. Pump and Fan Selection
3. Boiller and Heat Process Equipments
4. Thermal Design and Simulation

หลักสูตร 4: การออกแบบ Counter Flow Cooling Tower ภาคอุตสาหกรรม
ระยะเวลาอบรม: เสาร์ที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560
ค่าสมัคร: 13,000 บาท/ท่าน
รายละเอียดหลักสูตร:
หัวข้อในการอบรม
1. พื้นฐานการทำงานและการทำนายสมรรถนะของ CT
2. Sizing of Fill, Inlet Louver, DE, and air stack
3. คำนวณ pressure drops ในอุปกรณ์แต่ละชิ้น เพื่อกำหนด brake horse power ของมอเตอร์พัดลม
4. คำนวณระบบกระจายน้ำและเลือกขนาดเครื่องสูบน้ำ
5. การทำนายอุณหภูมิน้ำเย็นที่ทำได้ของคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ออกแบบ

* ค่าสมัคร รวมตำรา, อาหารกลางวัน 1 มื้อ, 2 เบรกกาแฟและเครื่องดื่ม
 

สถานที่อบรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

* ผู้ผ่านการอบรมครบทุกรายวิชา จะได้รับใบประกาศนียบัตร *
* จากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ *


สมัครและชำระเงินผ่าน
ธนาคาร: ทหารไทย จำกัด
สาขา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี: โครงการ MINI-ME
เลขที่บัญชี: 069-2-31141-8

ติดต่อสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.มนตรี พิรุณเกษตร
โทร. 089-824-8893, 082-441-5681

*หมดเขต รับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2560
**นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงในวันอบรม
**ขอสงวนสิทธิ์ งดการอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครมีไม่ถึง 20 ท่านจำนวนการดูหน้าเว็บรวม