//

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อบรมหลักสูตร "อุตสาหกรรม 4.0: มิติใหม่ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต" จัดโดย สวทช.


หลักสูตร อุตสาหกรรม 4.0: มิติใหม่ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(Industry 4.0: a New Dimension for the Next Gen. Industry: ID4)


เป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านเข้าใจหัวใจของหลักการอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งช่วยให้เห็นเป้าหมายและความสำเร็จของท่านอย่างชัดเจน


Key Highlights:
 • เข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ผลกระทบ แนวทางการปรับตัว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0
 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอุตสาหกรรมของท่าน
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการตัดสินใจลงทุนในการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • ศึกษาดูงาน Smart Factory ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 ณ ประเทศไต้หวัน
เนื้อหาหลักสูตรประกอบ ด้วย

1. เศรษฐกิจดิจิทัลทั่วไป และอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจดิจิทัล
2. อุตสาหกรรมยุค 4.0 และแนวทางการใช้กับอุตสาหกรรมไทย
3. การปรับตัวของอุตสาหกรรมให้เป็นดิจิทัล (Digital Transformation)
4. การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
5. การสาธิต
 • การพัฒนาฮาร์ดแวร์พื้นฐานและ ซอฟต์แวร์ของ IoT ด้วย R Pi และ Net Pie
 • การพัฒนาแอปพลิเคชัน IoT ด้วย IBM Bluemix
 • การใช้ระบบ Machine Learning ด้วย Google Cloud Services
 • การสร้างระบบ Manufacturing 4.0 ด้วย Dell IoT Gateway
 6. การศึกษาดูงาน Smart Factory ที่ประสบความสำเร็จ ณ ประเทศไต้หวัน
 • Youtube sample video about Industry 4.0
 • Industry 4.0 in the Volkswagen Group
 • Exploring the world of connected enterprises
 • Future production with Industry 4.0     
 • Bosch Industry 4.0 solutions for the process and packaging industry
กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้นำองค์กร นักลงทุน/ผู้ประกอบการที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ อุตสาหกรรม 4.0
 • ผู้บริหาร ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ สำหรับการวางแผนองค์กร
 • ผู้ที่สนใจ และนักพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
วิทยากรประจำหลักสูตร
 • ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ระยะเวลาของหลักสูตร
 • ฝึกอบรมในประเทศ จำนวน 1 วัน ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560
 • ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2560
ค่าลงทะเบียน
 • ท่านละ 69,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมในประเทศ)อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ห้องพักคู่ เอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน (สำหรับการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน) ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (คุ้มครองชีวิต 5,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 5,000,000 บาท)และภาษีมูลค่าเพิ่ม
    หมายเหตุ:
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยก เลิกการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมไม่ถึง 15 ท่าน
 • ค่าลงทะเบียนรวมอาหาร กลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน (สำหรับการฝึกอบรมในประเทศ) อาหาร 3 มื้อต่อวัน ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ห้องพักคู่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน (สำหรับการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน) เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้องพัก รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบิน กำหนด
 • สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิก ค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
 • หากท่านต้องการยกเลิก การลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการคิดเป็นจำนวนเงิน 30% จากค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับกำหนดการ และ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ ตามความเหมาะสม
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถรับประทานอาหารบางมื้อ และหรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการ และ/หรือไม่ได้ทำวีซ่า ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างห้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
 • มีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (คุ้มครองชีวิต 5,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 5,000,000 บาท)
สถานที่จัดอบรม
 • โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
  เลขที่ 444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

สถาบันวิทยาการ สวทช. ( NSTDA Academy )
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 (0) 2644 8150 ต่อ 81893
โทรสาร +66 (0) 2644 8110
มือถือ: 09 1060 9141
อีเมล์: malulee@nstda.or.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม