//

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ฟรีสัมมนาด้านการจัดการพลังงาน "High Efficiency Motor (IE4)"

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "High Efficiency Motor (IE4)" 3 ครั้ง ในวันที่
- 15 มิถุนายน 2560 
- 22 มิถุนายน 2560  
- 29 มิถุนายน 2560
ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี


วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจมาตรฐานประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า
- เพื่อให้ผู้สัมมนาเข้าใจเทคนิค หลักการทางานและการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้า
- เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้อมอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนด้าน
พลังงาน
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน ณ อาคาร
อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมภายในงาน
- การบรรยายในหัวข้อ“High Efficiency Motor (IE4)” โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์
มากว่า 10 ปี
- เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางการอบรม
ห้อง Training Room 1 ชั้น G อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-09.30 น.  พิธีเปิดงาน
กล่าวรายงาน :  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
ประธานกล่าวเปิดงาน :  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
09.30-10.30 น.  สัมมนาในหัวข้อ : หลักการทำงานและการสูญเสียในมอเตอร์
10.30-11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น.  สัมมนาในหัวข้อ : แนวทางการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ (IE1 - IE4)
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.  สัมมนาในหัวข้อ : การพิจารณาเปลี่ยนมอเตอร์และการคำนวณค่า pay back
14.00-14.30 น.  ตอบคำถามผู้เข้าร่วมสัมมนาและตอบแบบประเมิน
14.30-16.00 น.  เยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน

ฟรีสัมมนา ไม่เสียค่าใช้จ่าย   (รับครั้งละ 150 ท่าน)

สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อได้ที่
คุณสุวิมล ภักดีโชติ
ผู้ประสานงาน 
โทรศัพท์.0-2577- 7035-40 ต่อ 112 , 113
เบอร์มือถือ 08-6320-1834 

สามารถส่งแบบตอบรับหรือตอบรับผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้-ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

คลิ๊กที่นี่ >>  ตอบรับออนไลน์


อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Email: displaycenter5@gmail.com 
Website: http://bhrd.dede.go.th/
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 ต่อ 112-113 และ 086-3201834
โทรสาร 0-2577-7047จำนวนการดูหน้าเว็บรวม