//

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน นครสวรรค์ หมวด ก-ฮ

- โชคสิทธิลาภ
นางพัชนี กสิการ
62/2 ถ.พหลโยธิน-อุทัยธานี ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หล่อพระขนาดเล็กโดยใช้แรงเหวี่ยง
- แท่งทอง
นายน้อย แท่งทอง
60 ม.1 ถ. ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
ทำมีด เคียวและซ่อมเครื่องเหล็ก
- นายวิเชียร จันทร์ศิริ
16 ม.7 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
หล่อพระพุทธรูป พระบูชา ฯลฯ
- นายฤทธีโรจน์ แกล้วทนงค์
นส.3ก.เลขที่ 3427 ม.10 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
31 ม.10 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
หลอม หล่อ อลูมิเนียมหรือทองแดง
- นายธงชัย พันธุ์เขตกรรม
612/7 ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
หล่อพระขนาดเล็กด้วยแรงเหวี่ยง
- นายสมชาย กสิการ
62/2 ม.1 ถ.พหลโยธิน-อุทัยธานี ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หล่อพระขนาดเล็กด้วยแรงเหวี่ยง และหล่อพระพุทธรูป
- นายสมศักดิ์ พันธุ์กสิกร
83/8 ม.2 ถ.ทางสาธารณะประโยชน์ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หล่อพระโดยใช้แรงเหวี่ยง
- นายโอด ก้อนจันทร์เทศ
12/1 ม.1 ถ.ทางสาธารณะประโยชน์ ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
190 ถ.ศรีพยุหะ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หล่อพระโดยใช้แรงเหวี่ยง
- บริษัท ไทย ไชน่า นันเฟอรัชเมทัลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
164 ม.4 ถ.อินทร์บุรี-เขาทราย ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
โทร. 01-2135
395/5 ซ.อาคารมหานคร ชั้น 2 ถ.สีลม ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 2338262     
หลอมหล่อตะกั่วผสมพลวง ได้ปีละ 4800 ตัน
- บริษัท ไทยเฮงหลีสตีลนครสวรรค์ จำกัด
158-158/1 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 212702
ทำเคียว, ไถ และตัด ม้วน พับ กลึง เชื่อมโลหะ
- บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด
25/5 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
หลอมหล่อเหล็กเป็นเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ ได้ปีละ 300 ตัน
- พยุหะพุทธศิลป์
นายจักรพันธ์ ทัตธนแสงเย็น
25/2 ม.6 ถ.ทางสาธารณะประโยชน์ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หล่อพระโดยใช้แรงเหวี่ยง
- ยิ้มศรีเพ็ง
278/3 ม.5 ถ.สาธารณะประโยชน์ ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
นายยิ้ม ศรีเพ็ง
245/2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หล่อพระพุทธรูปทองเหลือง ได้ปีละ 12 ตัน
- โรงหล่อพระชำนาญปฎิมา
116 ม.3 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
โทร. 056-316545-6
นายประจวบ ศรีเพ็ง
245/2 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หล่อพระพุทธรูป
- โรงหล่อพระพัชนีมณีโชค
ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
นางพัชนี กสิการ
62/1 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หล่อพระขนาดเล็ก ด้วยแรงเหวี่ยง และหล่อพระพุทธรูป
- โรงหล่อพระพัชนีมณีโชค
78/1 ม.3 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
นางสาวพัชนี บำรุงศรี
62/2 ม.1 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หล่อพระขนาดเล็กด้วยแรงเหวี่ยง และหล่อพระพุทธรูป
- โรงหล่อพระไพบูลย์
นายไพบูลย์ คงเพชรศักดิ์
282/13 ม.6 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
หล่อพระพุทธรูป
- โรงหล่อเหล่ากวางเฮง
170 ซ.เพ็ชรพงษ์ ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
นายมณฑล เตชะพงศากิต
108/20 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
หล่อ หลอมโลหะ
- อมรพงษ์พุทธปฎิมา
นางละออ ขันล้อม
103/2 ม.9 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
หล่อพระขนาดเล็กด้วยแรงเหวี่ยงและหล่อพระพุทธรูป
- อุดมชัย
นายอุดม จีระกุล
66 ม.1 ถ.สุขาภิบาลช่องแค ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
ทำมีด ทำเคียว

แหล่งอ้างอิง: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม