//

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Industrial Supply Chain logistics Conference 2015

17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ


กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์ จัดงานสัมมนา Industrial Supply Chain logistics Conference 2015
 
จุดประสงค์:
- เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมภายในงาน:
- การจัดประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยต่างๆ
- นิทรรศการจากหน่วยงาน

ตารางกิจกรรม:
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
- ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลลูม
09.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียน เยี่ยมชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมในบูธ และรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.00 น.  ชมวีดีทัศน์เรื่อง “เทคโนโลยีการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม” พิธีเปิดงาน และมอบรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น
- นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงานสถานการณ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ปี 2558
-นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ และนำเสนอทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสากรรม ปี 2559-2564
- หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ทำพิธีเปิดงาน และมอบรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2558
ถ่ายภาพร่วมกับผู้รับมอบรางวัลบนเวที
11.00 – 12.00 น.  ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Driving Economy with Logistics Synchronization and Integration” โดยองค์ปาฐกถา: หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 (ชั้น 5)
13.00 – 16.00 น.  ลงทะเบียน และสัมมนาโครงการ
- วายุภักษ์ แกรนด์บอลลูม  แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม    
- วายุภักษ์ 2  การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล    
- BB 401  การปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ Barcode    
- BB 402  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน    
- BB 403  การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก    
- BB 404  การส่งเสริมการใช้ TMS และการเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า    
- BB 405  การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และยางพารา    
- BB 406  การส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม    

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558
08.00 – 12.00 น.  เยี่ยมชมนิทรรศการ ลงทะเบียน และสัมมนาโครงการ เริ่มสัมมนาเวลา 09.00 น.
- วายุภักษ์ 2  การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร    
- วายุภักษ์ 4  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS    
- BB 401  การพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมการค้าและการส่งออก    
- BB 402  การพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
- BB 403  การสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม    
- BB 404  การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมภาคการขนส่ง และอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการ    
- BB 405  ศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center)    
- BB 406  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging)เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์    
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.  ลงทะเบียน และสัมมนาโครงการ
- วายุภักษ์ 2  การบูรณาการงานด้าน Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม    
- วายุภักษ์ 4  การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์    
- BB 401  การพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเชีย และสหภาพยุโรป    
- BB 402  การเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ระบบ Supply Chain
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน    
- BB 403  การสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม (ต่อ)    
- BB 404  การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และอื่นๆ
- BB 405  Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจ    
- BB 406  กิจกรรม e-Learning Supply Chain Logistics Contest    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: 

คุณพรรณรา บุตราช
โทร 02-238-1881 ต่อ 501 email : iscl2015@miceandcom.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม