//

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สถาบันสิ่งทอจัดประกวด Creative Textiles Award 2015

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักออกแบบ นักศึกษาด้านการออกแบบ และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและนวัตกรรมการผลิตสิ่งทอสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันในอนาคตในงาน "Thai Eco Fibers 2015" โดยมีประเด็นการบรรยาย ได้แก่

Creative : รับฟังการบรรยายสำหรับผู้สนใจประกวด Creative Textiles Award 2015 ภายใต้แนวคิด "Eco Textile : New trend for new generation" ซึ่งจะบรรยายกติกา หลักเกณฑ์ และเงินรางวัลการประกวดฯ รวมถึงให้ความรู้เรื่อง "Mega Trend เจาะเทรนด์โลก สี และวัสดุ ปี 2015" โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ อาทิ คุณสุพัตรา ศรีสุข คุณฐิติพร ฌานวังศะ คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร บรรณาธิการบริหารนิตยสาร i-design และคุณสุธินี ตันอังสนากุล จากสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย (inFASH) เป็นต้น

Innovation : จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง "นวัตกรรมการแยกเส้นใยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีใหม่" โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสิ่งทอ อาทิ ดร.ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร. มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ประจักษ์ แอกทอง ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการปั่นด้ายและเส้นใยธรรมชาติ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดร. ฐิติวรา พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
 
นักออกแบบ ผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.00น. 
ณ ห้องคริสตัลและห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

สมัครเข้าร่วมงานฟังสัมมนาการประกวด Creative Textiles Award 2015 
โทรศัพท์ 02-713-5492 ต่อ 400 หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/fkccdesigner
สมัครเพื่อร่วมฟังสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมการแยกเส้นใยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
โทรศัพท์ 02-713-5492-9 ต่อ 732 โทรสาร 02-712-4532
ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2713-5492-9
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เว็บไซต์ www.thaitextile.org

อ้างอิง: เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม