//

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP)

จุดประสงค์โครงการ: มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการที่มีขนาดกลางและใหญ่เป็นหลัก

โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นเวลา 15 ปี ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 740 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการกว่า 4 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะปี 2556 มีวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการกว่า 56 กิจการ สามารถสร้างมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 3,390.86 ล้านบาท ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คิดเป็นมูลค่า 459.04 ล้านบาท และมีการลงทุนขยายกิจการเป็นมูลค่า 116.40 ล้านบาท มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 243 คน สามารถลดของเสียอันเนื่องมาจากกระบวนผลิตกว่ามูลค่า 92.31 ล้านบาท มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน 446 เรื่อง

สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะคัดเลือกเข้าโครงการฯจะมีทั้งหมด 11 กลุ่ม ได้แก่
1. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
2. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
3. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า
5. อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน
6. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
7. อุตสาหกรรมยางพารา/ผลิตภัณฑ์ยาง
8. อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
9. อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์
10. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
11. อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว

ในปี 2558 กสอ. จะปรับปรุงโครงการ MDICP โดยจะเพิ่มหลักสูตรการส่งออก เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยในช่วงท้ายหลักสูตรจะพาผู้ประกอบการไปพบปะเจรจาการค้ากับลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย และอาเซียน ซึ่งในเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 10 ราย จากจำนวนผู้ที่เข้าโครงการ MDICP ทั้งหมดในปี 2558 จำนวน 60 ราย ซึ่งเพิ่มจากปี 2557 ที่มีจำนวน 54 ราย

แหล่งที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - http://www.oie.go.th
(28 สิงหาคม 2557)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม