//

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

สถาบันฯสิ่งทอเตรียมตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาสินค้าแฟชั่น

สถาบันฯสิ่งทอ ผุดยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น พร้อมเตรียมตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาสินค้าแฟชั่น โดยสถาบันฯ สิ่งทอ จะทำหน้าที่ในการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์แก่ทุกภาคส่วน เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันปรับโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภูมิภาค กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ปี 2558-2573 ดังนี้

แนวความคิด:
- มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมในระดับสากลอย่างยั่งยืน (Toward Sustainable Creative Industries with Strong Soft Power)
- ตั้งเป้ายกระดับไทยเป็นศูนย์รวมของการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอในปี 2021 และสร้างแบรนด์ไทยระดับโลกในปี 2031
- นำทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี มาบูรณาการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งระบบ ผ่านการสร้าง 2 Product Champions ที่มีศักยภาพคือ "สปอร์ตแวร์" และ "แฟชั่นร่วมสมัย"
- สปอร์ตแวร์ นำเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงมาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมกีฬา ซึ่งไทยมีประสบการณ์ในการร่วมพัฒนากับแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้ว - แฟชั่นร่วมสมัย สร้างความหลากหลายและโดดเด่นของแบรนด์ไทยในทุกระดับ เป็นแหล่งสรรหาแฟชั่นใหม่ของลูกค้าจากทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
- ในการพัฒนาทั้ง 2 Product Champion นั้น สถาบันฯ จะเน้นให้ผู้ประกอบการให้มีการร่วมพัฒนาตั้งแต่ระดับเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน จนถึงแฟชั่น (Fiber-to-Fashion Co-Design) โดยเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาทั้ง 2 Product Champion นั้น สถาบันฯ จะเน้นให้ผู้ประกอบการให้มีการร่วมพัฒนาตั้งแต่ระดับเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน จนถึงแฟชั่น (Fiber-to-Fashion Co-Design)
- ยกระดับ SMEs ตลอดโซ่อุปทานให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมแฟชั่นของโลก และสร้างสังคมแฟชั่นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นผู้นำเทรนด์ของภูมิภาค

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่สี่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2713 5492-9   http://www.thaitextile.org

แหล่งที่มา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ - http://www.thaitextile.org

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม