//

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

สัมมนาฟรี: 2 ล้านล้าน Mega-Projects พลิกโฉมอสังหาฯไทย

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556, 13.00 - 17.00 น.


เนื้อหา: เน้นนวัตกรรมทางความคิดการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต เช่น แนวทางเกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนพัฒนาโครงการ ด้านการตลาดภาคอสังหาฯ และด้านการบริหารโครงการ ที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศและความต้องการของตลาดทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองสำคัญต่างๆในต่างจังหวัด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก นโยบายการลงทุน 2 ล้านล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการลงทุนในระบบราง-รถไฟฟ้าความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะพลิกโฉมประเทศให้เป็น Logistic Hub ของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการกระจายโอกาสและความเจริญตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ทำให้ในอนาคตนั้นหลายจังหวัดจะเกิดเป็น Hub ใหม่ๆตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง อีกทั้งส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอสังหาฯที่กำลังเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นการสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับ Demand ที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคตซึ่งเป็น Demand ที่เกิดขึ้นใหม่จากระบบการขนส่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเพียงระบบการขนส่ง แต่เป็นการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์เข้ากับการขนส่งและการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์เข้าด้วยกัน

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นงานสัมมนาที่เชิญเหล่าผู้มีบทบาทในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาให้ความรู้และนำเสนอโอกาสและแนวโน้มในการพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบทุก 360 องศาของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  โดยทางคณะผู้จัดงานได้เชิญทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์ทุกมุมมอง ได้แก่

- รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ( ซึ่งเป็นกระทรวงที่สำคัญที่มีส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน )
- คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
- คุณอภิชาติ จูตระกูล
ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด ( มหาชน ) ( ตัวแทนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย )
- คุณนริศ เชยกลิ่น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ( มหาชน ) ( ตัวแทนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทพาณิชยกรรม )
- คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย
รองกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) ( ตัวแทนจากภาคการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ )

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม