//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา (TFD Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา (TFD Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2550
บริหารโดย: บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลียบถนนมอเตอร์เวย์ ระหว่าง ก.ม. 43 แยกทางเข้าทางหลวงสายฉะเชิงเทรา-ชลบุรี ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์: 0 2676 4031-5    โทรสาร: 0 2676 4039
อีเมล์: vilai@tfd-factory.com    เว็บไซด์: www.tfd-factory.com
พื้นที่โครงการ: 1,000 กว่าไร่
- พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อจัดสรรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดเล็ก (Small
 and Medium) ที่ต้องการพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 1 - 3 ไร่ต่อโรงงาน 
- พัฒนาในรูปแบบการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.)
โครงการเฟสที่ 1:
มีพื้นที่โครงการจำนวน 303 ไร่เศษ
- แบ่งเป็นเขตเพื่อการส่งออก (Free Zone) และเขตอุตสาหกรรมทั่วไป(General Zone)
- ปัจจุบันมีพื้นที่ขายคงเหลือประมาณ 38 ไร่เศษ มีผู้จองซื้อแล้วประมาณ 26 ไร่เศษ และจะโอน
กรรมสิทธิ์ภายในไตรมาสที่ 3 ส่วนที่เหลืออีก 11 ไร่เศษคาดว่าจะขายได้หมดภายในสิ้นปี 2555
โครงการเฟสที่ 2: มีพื้นที่โครงการประมาณ 1,000 ไร่
- ขยายพื้นที่เฟส 2 นี้เชื่อมต่อเนื่องออกไปจากโครงการเฟสที่ 1
- กำลังเร่งดำเนินการพัฒนาที่ดิน ปรับสภาพภูมิทัศน์  จัดทำและออกแบบระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
พร้อมกับการจัดทำข้อมูลเพื่อยื่นขออนุญาตผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานราชการสำหรับมูลค่า
โครงการในเฟสที่ 2 นี้มีมูลค่าประมาณ 5,000-6000 ล้านบาท 
- คาดว่าจะสามารถเปิดทำการขายที่ดินเปล่าได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/2555 นี้เป็นต้นไป

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม