//

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท Q องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก

17. ประเภท Q องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
หมวด 99 องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก

  • หมู่ 990 องค์การระหว่างประเทศ และองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก
  • หมู่ย่อย 9900 องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
- กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ และองค์การในแต่ละสาขา องค์การภูมิภาค ฯลฯ สภามนตรีเพื่อช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ประชาคมยุโรป องค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร องค์การประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมัน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก ฯลฯ

ยกเว้น
- การบริหารและการดำเนินการของคณะทูตและคณะกงศุลที่อยู่ประจำในต่างประเทศ หรือที่สำนักงานขององค์การระหว่างประเทศ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7521 (การต่างประเทศ) ของประเทศนั้น ๆ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม