//

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

อุตสาหกรรมประเภท A เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้

1. ประเภท A เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้  
หมวด 01 เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง   

 • หมู่ 011 การเพาะปลูกพืชไร่ พืชผักเพื่อการค้า พืชสวน 
 • หมู่ย่อย 0111 การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การเพาะปลูกพืชล้มลุกและพืชยืนต้น
- การเพาะปลูกธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ยกเว้น ข้าวโพด รับประทาน) มันฝรั่ง พืชประเภทหัว มันเทศหรือมันสำปะหลัง หัวบีท อ้อย หรือเมล็ดข้าวฟ่าง
- การปลูกยาสูบ รวมทั้งกระบวนการผลิตเบื้องต้น
- การปลูกพืชที่เมล็ดให้น้ำมันหรือผลไม้ที่ให้น้ำมัน และผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) ที่ให้ น้ำมัน รวมทั้งถั่วลิสงหรือถั่วเหลือง
- การผลิตเมล็ดพืชที่ใช้ปลูกโดยการหว่านหรือเพาะเมล็ด หัวบีทและพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (รวมทั้งหญ้าทุกชนิด)
- การปลูกต้นฮอพ รากชิโครี่ หรือรากและหัวใต้ดินที่มีสตาร์ชหรืออินนูลินสูง
- การปลูกฝ้ายหรือพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสิ่งทอ และการแช่พืชในน้ำเพื่อให้ได้ เส้นใยสิ่งทอ (ปอกระเจา ป่านลินิน ใยมะพร้าว) การปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการถักสาน หรือใช้ทำแปรงหรือไม้กวาด
- การปลูกยางพารา การกรีดยาง และการแปรรูปน้ำยางดิบ เพื่อความสะดวกในการขนส่ง และการเก็บรักษา
- ผลิตผลของพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเมล็ดเล็กและถั่วเมล็ดแบน
- การปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ในทางเภสัชกรรม หรือสารฆ่าแมลง สารกำจัดเชื้อรา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน
- การเพาะปลูกพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ยกเว้น
- การเพาะปลูกพืชต่อไปนี้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0112 (การปลูกผัก พืชสวนชนิดพิเศษ และพืชในเรือนเพาะชำ) ได้แก่ การปลูกผักหรือแตงโม พืชสวนชนิดพิเศษ ไม้ดอก หรือการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกโดยการหว่านหรือเพาะเมล็ด
- การเพาะปลูกพืชต่อไปนี้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0113 ได้แก่ ผลไม้หรือผลไม้ เปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใช้ทำเครื่องดื่มและเครื่องเทศ
- การหาของป่าและพืชที่ขึ้นเองในป่า เช่น ไม้ก๊อก ยางสน และชันหอม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0200 (การป่าไม้ การทำไม้ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง)
 •  หมู่ย่อย 0112 การปลูกผัก พืชสวนชนิดพิเศษและพืชในเรือนเพาะชำ
- การเพาะปลูกพืช ต่อไปนี้ ทั้งที่ปลูกในที่กลางแจ้งหรือในที่ร่ม
- การปลูกผักหรือแตงโม รวมทั้งข้าวโพดรับประทาน การปลูกหรือการเก็บเห็ดชนิดมัชรูมหรือเห็ดชนิดทรัฟเฟิล มะกอก ต้นไม้ตระกูลผักเสี้ยน แฟง ฟักทอง มะเขือม่วง ผลไม้ในเขตร้อน และพริกชนิดต่าง ๆ หรือเครื่องเทศ (เช่น พริกไทย)
- การปลูกพืชผักชนิดให้ผล เช่น แตงกวา มะเขือเทศ ฯลฯ
- การปลูกไม้ดอก หรือการขยายพันธุ์ไม้ดอก
- การเพาะปลูกหรือผลิตผลของพืชสวนชนิดพิเศษ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์สำหรับไม้ดอก ไม้ผลหรือพืชผัก การตัดกิ่งชำที่ไม่มีรากหรือกิ่งตอน หรือการใช้หัว หน่อ แขนง ราก เหง้า
- การปลูกพืชที่นำไปปลูกเป็นไม้ประดับ หรือเพื่อการตกแต่ง

ยกเว้น
- การเพาะปลูกพืชต่อไปนี้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0111 (การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) ได้แก่ เมล็ดข้าว เมล็ดพืชที่ให้น้ำมัน พืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสิ่งทอ มันฝรั่ง ยาสูบ รากชิโครี่
- การเพาะปลูกพืชต่อไปนี้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0113 (การปลูกผลไม้ ผลไม้ เปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใช้ทำเครื่องดื่มและเครื่องเทศ) ได้แก่ ผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) หรือพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ กาแฟ เมล็ดโกโก้ ชาหรือชามาเต้
- การหาของป่า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0200 (การป่าไม้ การทำไม้ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง)
- การเพาะพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0200
 •  หมู่ย่อย 0113 การปลูกผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใช้ทำเครื่องดื่มและเครื่องเทศ- การปลูกผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใช้ทำเครื่องดื่มและเครื่องเทศ ในหมู่ย่อยนี้
- การปลูกผลไม้ ไม้ตระกูลมะนาว มะกรูด ผลไม้ชนิดเมล็ดแข็ง ผลไม้ผลเล็ก เช่น เบอร์รี่ ผลไม้อื่น ๆ เช่น อโวคาโด องุ่น ฝรั่ง อินทผลัม หรือผลไม้จำพวกขนุน สาเก
- การผลิตไวน์องุ่นเมื่อดำเนินการในแหล่งเดียวกับที่ปลูกองุ่น
- การปลูกผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) ที่รับประทานได้ รวมทั้งมะพร้าว
- การปลูกพืชที่ใช้ทำเครื่องดื่ม เช่น กาแฟหรือเมล็ดโกโก้ ชาหรือชามาเต้
- การปลูกพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ รวมทั้งใบที่ใช้เป็นเครื่องเทศ (เช่น อบเชยเดือน ใบแมงลักใบโหระพา ใบกะเพรา) เมล็ดที่ใช้เป็นเครื่องเทศ (เช่น แอนนิส ผักชี เมล็ดโป๊ยกั๊ก) ดอกที่ใช้เป็นเครื่องเทศ (เช่น อบเชย) ผลที่ใช้เป็นเครื่องเทศ (เช่นกานพลู) หรือเครื่องเทศอื่น ๆ (เช่น เมล็ดจันทน์เทศ ขิง)

ยกเว้น
- การปลูกผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับสกัดน้ำมันได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0111 (การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น) การเพาะปลูกต้นฮอพและรากชิโครี่ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย
- การปลูกพืชผักชนิดให้ผล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0112 (การปลูกผัก พืชสวนชนิดพิเศษ และพืชในเรือนเพาะชำ)
- การเพาะปลูกพริกสดและผัก เช่น ผักชีฝรั่งและทาร์รากอน ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 0112 (การปลูกผัก พืชสวนชนิดพิเศษ และพืชในเรือนเพาะชำ)
- กระบวนการในการจัดเตรียมพืชผลเพื่อจำหน่ายในตลาด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0140 (กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล
- การหาผลไม้และผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) จากป่า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0200 (การป่าไม้ การทำไม้ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง)
- การผลิตโกโก้ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1543 (การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต และขนมที่ทำจากน้ำตาล)
- กระบวนการผลิตกาแฟ หรือใบชา และการผลิตเครื่องเทศ ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 1549 (การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตไวน์องุ่น ซึ่งมิได้ผลิตจากแหล่งเดียวกับที่ปลูกองุ่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1552 (การผลิตไวน์)
 •  หมู่ 012 การเลี้ยงสัตว์ 
 • หมู่ย่อย 0121 การเลี้ยงโค กระบือ แกะ แพะ ม้า ลา และล่อ รวมทั้งการเลี้ยงโคนม
- การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น โคเนื้อ กระบือ แกะ แพะ ม้า ลา และล่อ การเลี้ยงพ่อพันธุ์สัตว์ และการจัดสรรทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
- การผลิตน้ำนมดิบ น้ำเชื้อของวัว
- การผลิตเนย เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ ที่เป็นกิจกรรมรอง โดยดำเนินการในแหล่งเดียวกับที่เลี้ยงสัตว์
- การตัดขนแกะ โดยเจ้าของแกะ

ยกเว้น
- การจัดที่พักพร้อมอาหารสำหรับสัตว์ การดูแลและผสมพันธุ์สัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0140 (กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเว้น กิจกรรมบริการรักษาสัตว์)
- การตัดขนแกะโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาว่าจ้าง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0140
- ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1511 (การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์)
- กระบวนการผลิตนมนอกฟาร์ม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1520 (การผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากนม)
 •  หมู่ย่อย 0122 การเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
- การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0121 (การเลี้ยงโคกระบือ แกะ แพะ ม้า ลา และล่อ รวมทั้งการเลี้ยงโคนม) เช่น สุกรและสัตว์ปีก
- การเลี้ยงในที่กักขัง สัตว์กึ่งสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า รวมทั้ง นก สัตว์เลี้อยคลาน แมลง กระต่าย มิงค์
- การผลิตขนสัตว์ หนังสัตว์เลื้อยคลาน หรือขนนก ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์
- การทำฟาร์มสุนัขและแมว หนอน หอยบนบก กบ
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีชีวิต เช่น ไข่ น้ำผึ้ง และรังไหม
- การดำเนินการเกี่ยวกับการฟักไข่ของสัตว์ปีก

ยกเว้น
- การผลิตหนังสัตว์ที่ได้จากการล่าสัตว์และการดักสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0150 (การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และการแพร่พันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการที่ เกี่ยวข้อง) ส่วนที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1511 (การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์) ตามลำดับ
- การทำฟาร์มสัตว์น้ำและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0500 (การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการประมง)
 •  หมู่ 013 การเพาะปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม)   
 • หมู่ย่อย 0130 การเพาะปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม)
- การเพาะปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น แกะ หรือโคเนื้อ ที่ผสมผสานกัน โดยมีอัตราส่วนที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งที่น้อยกว่า 2 ใน 3

ยกเว้น
- การเพาะปลูกพืชหลายชนิด หรือการเลี้ยงปศุสัตว์หลายชนิด ได้จัดประเภทไว้ตาม กิจกรรมหลักของประเภทนั้น ๆ
 •  หมู่ 014 กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเว้นกิจกรรมบริการรักษาสัตว์  
 • หมู่ย่อย 0140 กิจกรรมด้านการบริการทางการเกษตรและบริการสัตวบาล ยกเว้นกิจกรรมบริการรักษาสัตว์

  กิจกรรมเฉพาะที่ส่วนใหญ่ดำเนินการในฟาร์ม โดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทำสัญญาจ้าง ได้แก่
  - การจัดหาเครื่องจักรทางการเกษตรพร้อมผู้ควบคุมและลูกมือ กิจกรรมการเพาะปลูกการดูแลหรือการป้องกันโรคและแมลง
  - การเก็บเกี่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยว เช่น การเตรียมพืชผลเพื่อการจำหน่ายในตลาด โดยการทำความสะอาด การตัดแต่ง การคัดขนาด การทำให้แห้ง การแช่น้ำ การทำให้เย็น หรือการบรรจุหีบห่อ
  - การหีบฝ้าย การปักดำข้าว
  - กิจกรรมผู้รับเหมาแรงงานในฟาร์ม
  - การวางแผนและการออกแบบภูมิทัศน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลูกพืช การตัดแต่ง การให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดและบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวน และกิจกรรมการซ่อมแซมต้นไม้ (เพื่อการดูแลไม้ประดับและไม้พุ่ม)
  - การดำเนินการระบบชลประทาน เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการเกษตร
  - การจัดที่พักพร้อมอาหารสำหรับสัตว์ การดูแลและผสมพันธุ์สัตว์
  - กิจกรรมการส่งเสริมการแพร่พันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของสัตว์ และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
  - กิจกรรม เช่น การผสมเทียม การทดสอบผลการผสมเทียม การต้อนฝูงสัตว์ การตอนสัตว์ปีก การทำความสะอาดเล้า การเก็บมูลสัตว์ ฯลฯ รวมทั้งการตัดขนแกะ การทำความสะอาดไข่และการคัดขนาด การถลกหนังสัตว์และกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
  - การดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้ทำฟาร์มแบบพิเศษโดยเฉพาะ เช่น การเลี้ยงสัตว์ เลื้อยคลานหรือกบ ยกเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำ
ยกเว้น
- การจัดสรรทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ 012 (การเลี้ยงสัตว์)
- กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมการล่าสัตว์และการดักสัตว์ในเชิงพาณิชย์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0150 (การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และการแพร่พันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง)
- การเตรียมเส้นใยจากพืช เพื่อใช้เกี่ยวกับสิ่งทอ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1711 (การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอ รวมทั้งการทอสิ่งทอ)
- กิจกรรมด้านการตลาดของพ่อค้าเพื่อค่านายหน้า และกลุ่มสหกรณ์ ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 51 (การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)
- กิจกรรมของนักวิชาการกสิกรรมและนักเศรษฐศาสตร์การเกษตร ได้จัดประเภทไว้ใน หมู่ย่อย 7414 (กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ)
- ภูมิสถาปัตยกรรม ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 7421 (กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง)
- กิจกรรมบริการรักษาสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 8520
 •  หมู่ 015 การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และการแพร่พันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง
 •  หมู่ย่อย 0150 การล่าสัตว์ การดักสัตว์ และการแพร่พันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้ง กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง
- การล่าสัตว์และการดักสัตว์ ในเชิงพาณิชย์
- การจับสัตว์ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เพื่อใช้เป็นอาหาร ใช้ทำขนสัตว์ ใช้ทำหนังสัตว์ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในงานวิจัย ใช้ในสวนสัตว์ หรือเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน
- การจับสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วอลรัสและแมวน้ำ
- การผลิตขนสัตว์ หนังสัตว์เลื้อยคลานหรือขนนก จากกิจกรรมการล่าสัตว์และการดักสัตว์
- การแพร่พันธุ์สัตว์ล่าและการผสมพันธุ์สัตว์ล่า
- กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมการล่าสัตว์และการดักสัตว์ ในเชิงพาณิชย์

ยกเว้น
- การผลิตขนสัตว์ หนังสัตว์เลื้อยคลานหรือขนนก ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0122 (การเลี้ยงสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การจับปลาวาฬ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0500 (การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการประมง)
- การผลิตหนังสัตว์ที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 1511 (การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์)
- กิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ เพื่อการกีฬาหรือนันทนาการ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 9241 (กิจกรรมการกีฬา)
 หมวด 02 การป่าไม้ การทำไม้ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง

 • หมู่ 020 การป่าไม้ การทำไม้ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง
 • หมู่ย่อย 0200 การป่าไม้ การทำไม้ และกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง
- การปลูกต้นไม้เพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือการแปรรูป การเพาะปลูก การปลูกทดแทน การย้ายไปปลูกที่ใหม่ การตัดสางขยายระยะ และการอนุรักษ์ป่า และดูแลทางเพื่อ ชักลากไม้
- การเพาะพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น
- การทำไม้ ปางทำไม้ ผู้รับเหมาทำไม้และผู้ทำไม้ ซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับ การโค่นต้นไม้และการผลิตไม้ที่ยังไม่ได้แปรรูป เช่น ไม้ค้ำ เสาเข็ม ไม้หมอนรถไฟ หรือไม้ทำเชื้อเพลิง
- การหาของป่า ได้แก่ บาลาตาและยางไม้ในขั้นต้น ไม้ก๊อก ครั่ง ยางสน ชันหอม ปุยพืชและพืชจำพวกสาหร่ายทะเล ผลโอ๊ก มอส ไลเคน ต้นสนที่ตัดสำหรับประดับ ในงานต่าง ๆ หรือของป่าอื่น ๆ
- กิจกรรมด้านบริการเกี่ยวกับป่าไม้ ได้แก่ การล่องซุง การประเมินคุณภาพของไม้ การป้องกันไฟ การจัดการเกี่ยวกับป่า รวมทั้งการปลูกป่าและการปลูกป่าทดแทน
- กิจกรรมด้านบริการทำไม้ เช่น การชักลากท่อนซุงภายในป่า

ยกเว้น
- การปลูกต้นไม้เพื่อต้องการน้ำยางธรรมชาติ ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0111 (การเพาะปลูกธัญพืชและพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การปลูกและการเก็บเห็ดชนิดมัชรูมหรือเห็ดชนิดทรัฟเฟิล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0112 (การปลูกผัก พืชสวนชนิดพิเศษ และพืชในเรือนเพาะชำ)
- กิจกรรมด้านการผลิตผลไม้ผลเล็ก เช่น เบอร์รี่ หรือผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) ที่รับประทานได้ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 0113 (การปลูกผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) พืชที่ใช้ทำ เครื่องดื่มและเครื่องเทศ)
- การผลิตไม้เป็นชิ้นที่ได้จากต้นสนหรือไม้ชนิดอื่น ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2010 (การเลื่อยไม้และการไสไม้)

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม