//

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

DIP จัดใหญ่ หนุน 10 อุตสาหกรรมไทยยุคใหม่ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆสู่สากล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ขอเชิญอุตสาหกรรมไทยร่วมฝึกอบรม เรื่อง  "ผ่าวิกฤต พิชิต 10 อุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล" เพื่อนำพาอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล พร้อมกับการนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่ มาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (รัชดาภิเษก) เวลา 08.00 – 16.00 น. 

โดยท่านจะได้พบกับวิทยากรชื่อดัง อาทิเช่น
 
- ผศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คุณวีระเวช อรธนาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (รัชดาภิเษก)
เวลา 08.00 – 16.00 น. 

กับ 5 อุตสาหกรรม ยุคใหม่พร้อมกับวิทยากรชื่อดัง เพื่อท่านจะได้นำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจของท่านต่อไป
- ห้องที่ ๑ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม/ยานยนต์สมัยใหม่
โดย คุณมนัส ดาวมณี ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริการด้านเทคนิค บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
- ห้องที่ ๒ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ/ดิจิทัล
โดย คุณนิติ เมฆหมอก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด และ รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ห้องที่ ๓ การบินและโลจิสติกส์/การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โดย น.ท.ผศ.ดร.ประสาทพร วงษ์คำช้าง โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช
- ห้องที่ ๔ การแปรรูปอาหาร/การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยคุณนัฏตินา เนตรสุวรรณ บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ห้องที่ ๕ การแพทย์ครบวงจร/เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
โดย ดร.นพ.พิชัย รัตนโรจน์สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรมโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท

ครั้งที่ 3
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(รัชดาภิเษก) เวลา 08.00 – 16.00 น.  

การจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
- โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สิทธิบัตรและที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
- ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
- ทำความรู้จักและจำแนกทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

  • สิทธิบัตร
  • สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
  • อนุสิทธิบัตร
  • เครื่องหมายการค้า
  • ความลับทางการค้า
  • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
  • แบบผังภูมิวงจรรวม 
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
โทร : 02-101-9528 หรือ 088-7755-626 คุณแบ๋ม
เฟสบุค : seminar.DIP
ไลน์ : @iue9997k

กรอกใบสมัครออนไลน์วันที่ 2-11-2560
https://www.ipthailand.go.th/th/10industry.html

กรอกใบ
สมัครออนไลน์วันที่ 3-11-2560 และ วันที่ 9-11-2560

https://www.ipthailand.go.th/th/10industry-2.html

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม