//

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง”

https://seminarcenter.makewebeasy.com/

หลักสูตร “การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement)”
โดยวิทยากร: อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
วันที่  16/08/2017 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สถานที่ : Arize Hotel Bangkok (BTS พร้อมพงษ์)

อัตราค่าสัมมนาทั่วไป 4,000  สมาชิก 3,800


เนื้อหาการสัมมนา
- การบริหารและการวางแผนธุรกิจ
- ภาพรวมในการจัดทำงบประมาณ
- ความหมายของงบประมาณ
- วัตถุประสงค์และหน้าที่ของงบประมาณต่อองค์กรและผู้บริหาร
- ความสำคัญของงบประมาณกับกระบวนการบริหารจัดการองค์กร
- ระบบงบประมาณและกระบวนการจัดทำงบประมาณ
- งบประมาณลักษณะที่ดี ควรมีลักษณะหรือองค์ประกอบใด
- ประเภทของงบประมาณที่สำคัญ
- การเชื่อมโยงแผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์กับการจัดทำงบประมาณ
- การจัดทำงบประมาณ
- การบริหารและการจัดการงบประมาณ
- การจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำงบประมาณประจำปี
- การจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุน
- เทคนิคการประมาณการรายได้ โดยเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางตลาด
- เทคนิคการประมาณการต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
- การประเมินผลและการติดตามผลการจัดทำงบประมาณ
- การจัดทำงบประมาณยืดหยุ่น
- การใช้งบประมาณเพื่อการควบคุมต้นทุนและสร้างกำไร

หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง ”
วิทยากร : อ.พิชิต สุจริตจันทร์
วันที่  22/08/2017  (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สถานที่ : Arize Hotel Bangkok (BTS พร้อมพงษ์)

อัตราค่าสัมมนาทั่วไป 4,000  สมาชิก 3,800 ชำระล่วงหน้า 7 วัน รับส่วนลด 400 บาท


เนื้อหาการสัมมนา
- หลักการในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ
- กระบวนการที่ใช้ในการบริหารค่าตอบแทน การจ่ายค่าจ้าง
- โครงสร้างเงินเดือนตามฐานค่าจ้างขั้นต่ำ
- ขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน
- องค์ประกอบหลักของ The Pay Model ที่ต้องนำมาพิจารณาเป็นค่าตอบแทน
- การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน Pay for Performance
- ความสัมพันธ์ของการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างงาน/ ทักษะ/ ความสามารถ
- การบริหารผลงาน พื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงผลงงานกับค่าตอบแทน
- การนำผลการสำรวจค่าจ้างมาใช้กำหนดโครงสร้างเงินเดือน
- การกำหนด ช่วงเงินเดือน และ Minimum/Maximum ของกระบอกเงินเดือน
- ข้อพึงระวังในการจัดทำโครงสร้าง เงินเดือนและการจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน

หลักสูตร “การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ”

โดยวิทยากร: อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
วันที่ 25/08/2017 สถานที่ : St.James Hotel , Sukhumvit 26 (BTS พร้อมพงษ์)
อัตราค่าสัมมนาทั่วไป 3,500  สมาชิก 3,300


เนื้อหาของหลักสูตร
1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
         • ปัจจัยการผลิต (input), กระบวนการผลิต, และผลผลิต (output)
2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) อย่างมืออาชีพ
         • ประเภทของการพยากรณ์
         • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
         • กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล
3. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
         • กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
         • การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
         • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ
4. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
         • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)
         • ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
5. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
         • ระบบของ MRP
         • ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้อย่างเหมาะสม
         • เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
         • เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
 7. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
         • การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
 8. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT)
     และระบบแบบลีน (Lean) ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร

แนะนำหลักสูตรประจำเดือนอื่นๆ
- การนำเสนองานระดับมือโปร (Presentation As Pro)
- เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง
- เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่
- Basic & Advance International Material Data System : IMDS
- ระบบ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
- เทคนิคการแก้ปัญหาคุณภาพด้วยหลัก 8D และ Why Why Analysis
- กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
- Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต
- การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement)
- เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
- การบริหารการตลาดเชิงรุกและการทำการตลาดในยุค 4.0 เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน
- ทักษะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center
- การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.092-2633989,02-0531150 

สำรองที่นั่งอบรมคลิกที่นี่
Website https://seminarcenter. makewebeasy.com/
บริการจัดอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอก Public & In House Training

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม