//

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ฟรีสัมมนา โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8:30 – 15:00  น. 
ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอเรียนเชิญบริษัทหรือผู้แทนสถานประกอบการเข้าร่วมสัมมนา
"โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R" 

ตารางการสัมมนา
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8:30 – 15:00  น.
ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.09-10.00 น. พิธีเปิด
- กล่าวรายงาน โดย อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  นายสมพล โนดไธสง
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  นายชาติชาย อุทัยพันธ์
- ประธานมอบโล่รางวัลแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
- ถ่ายภาพร่วมกัน
10.00-10.30 น. แถลงผลสำเร็จการดำเนินโครงการ / การแสดงผลงาน 3R (Re-Innovation)
“โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การเสวนา เรื่อง “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของการเป็นโรงงานแห่งนวัตกรรมจากของเสีย”
เปิดมุมมองการเสวนา โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00-14.00 น. การใช้พลังงานทางเลือกและการลงทุนที่คุ้มค่า โดย Mr. Arthur Zhan (K-star) และ นายพละพล เพียรงาม
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-15.00 น. ข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานตามกฎหมาย โดย ดร.พรวิภา คลังสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรุณาส่งใบตอบรับและหมดเขตภายในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ในวัน-เวลาราชการ
(รับจำนวนจำกัด) ได้ที่

คุณพิลาสินี ศรีวรรณวัฑฒ์

โทร : 662 5552000 ต่อ 8324
มือถือ : 081 692 9254
Email : lan.pilasinee@gmail.com

The Waste Incineration Research Center (WIRC)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
1518 Pibulsongkram Rd, Bangsue,
Bangkok 10800 THAILAND
Tel : 662 5552000 ext 8324
Mobile : 081 692 9254
Email : lan.pilasinee@gmail.com
Web : www.wirc.stri.kmutnb.ac.th


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม