//

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Gwiser สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโคตรเซล

Professional Close sales
โดย สุดยอดเทรนเนอร์ระดับชั้นนำของไทย

เทรนเนอร์ศักดิ์ชัย ดวงดุษดีวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 (วันเดียวเท่านั้น)
เวลา 10.00 – 17.00 น.
ณ. โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา

1.หลักการและเหตุผล
ทักษะการขาย เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของการเป็นนักขาย เพราะช่วยให้นักขายสามารถสร้างยอดขายให้บริษัทได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตามการที่นักขายจะพัฒนาทักษะการขายที่ดีได้นั้น นักขายจะต้องสามารถประเมินคุณลักษณะของนักขายที่ประสบความสำเร็จเทียบกับคุณสมบัติของตนเอง เพื่อเข้าใจจุดแข็งของตนเอง และแก้ไขจุดอ่อนที่ตนเองมีอยู่ หาจุดเด่นของสินค้าตนเองในการเอาชนะใจลูกค้าให้ได้ ที่สำคัญนักขายควรทำความเข้าใจในกระบวนการขายแต่ละขั้นตอนว่า มีความสำคัญอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ต้องระวัง และอะไรคือสิ่งที่ต้องโฟกัส

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้มีพื้นฐานของการเป็นนักขายที่ดีและมีทักษะการขายยอดเยี่ยม ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถนำบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงผ่านการ Workshop การแชร์ประสบการณ์ และจะได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาเป็นบทบาทสมมติ

2.วัตถุประสงค์
- เข้าใจทัศนคติของการเป็นนักขายมืออาชีพ
- นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า
- สามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสินค้าได้
- หาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้
- เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
- เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย

3. เป้าหมาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการขาย

4.โครงสร้าง และรายละเอียดหลักสูตร
1. ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของการขายเพื่อสร้างยอดขาย
- ค้นคว้าข้อดีและข้อเสียในตัวเอง
- ปรับมุมมองของการขาย เพื่อสร้างความกล้า และมีทัศนคติที่ดีในการขาย
- รับผิดชอบต่อเป้าหมาย หรือ ยอดขาย
2. ขยายมุมมองความคิดโดยผ่านการลงมือปฏิบัติและกิจกรรม
- เทคนิคการปิดขายแบบเบ็ดเสร็จ
- เรียนรู้สิ่งที่จะทำให้สามารถสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้า 100 %
- เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งและการโน้มน้าวใจ

5. ตารางการสัมมนา (ใช้เวลา 1 วัน)

9.00 น. ลงทะเบียน
10.00-12.00 น. เริ่มการอบรม
- ความเคยชินที่ทำให้การขายล้มเหลว
- กิจกรรม คนจะมีค่าถ้ารู้จักกัน
- ค้นหาข้อดีข้อเสีย ของนักขายอย่างฉัน
- Case study อดีตที่ฉันปิดขายไม่ได้
- เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน
- ความสุขอยู่ที่ไหน
- กิจกรรม ความสุขของฉันคือ
- โลกเปลี่ยนทุกวัน ถ้าเราไม่เปลี่ยน ลูกค้าจะเปลี่ยนเราเอง
- องค์ประกอบของการขาย “ที่เรามักมองข้าม”
- ขายสิ่งใด อย่าขายสิ่งนั้น
- อะไรคือสิ่งที่ลูกค้า “ตัดสินใจซื้อ”
- ปัญหาที่ฉันเจอคือ ฉันปิดไม่ได้
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การเพิ่มพลังงานเพื่อปิดขาย
- เทคนิคการโน้มน้าวใจขั้นเทพ
- การขจัดข้อโต้แย้งแบบเนียนๆ
- การวิเคราะห์ลูกค้า ขณะนำเสนอ
- เทคนิควิเคราะห์ลูกค้าแบบสุดติ่ง
14.30-14.45 น. พักเบรก
- ลูกค้า 4 ประเภท กระทิง แก้ว เหมียว มด
- เทคนิค กระตุ้นให้ตัดสินใจ
-Case study
-ถามตอบ ข้อสงสัย
-แบ่งปันประสบการณ์
14.45-17.00 น. กล่าวขอบคุณ
รับใบประกาศ
สิ้นสุดการฝึกอบรม

6. เทคนิคการฝึกอบรม
หลักสูตรการอบรม นี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจังในทุกกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมระหว่างการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยแบ่งสัดส่วนของการอบรม ออกเป็นดังนี้

7. Expertise and Q&A
เนื้อหาและรูปแบบของการบรรยาย:
-เพื่อสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ และที่ผู้เข้าอบรมจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการปฏิบัติงาน
-เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์

S P E A K E R

อาจารย์ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี


การศึกษา
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา บริหารธุรกิจ MBA.
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา บริหารธุรกิจ(การเงิน) BBA.
- ประกาศนียบัตร Mind Training HOAI(Thailand)
- ประกาศนียบัตร Leader Training HOAI(Thailand)
- ประกาศนียบัตร MillionaireMind Intensive T.Harv Eker สิงคโปร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Train the trainer โดย T.Harv Eker สิงคโปร์
- วุฒิบัตร วิทยากรมืออาชีพในการพัฒนาการทำงาน
- สำนักงานประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต 2 นครราชสีมา
- วุฒิบัตร วิทยากรมืออาชีพ แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ครู
- สถาบันการศึกษานอกระบบ ตามอัธยาศัย
- วุฒิบัตร วิทยากรมืออาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5

ประวัติการทำงาน
อดีต
- ผู้แทนขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนขาย บริษัท นครหลวงบราสแวร์ จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลโฮมแมกซ์ 2000
- ที่ปรึกษาบริษัทแกรนด์เจเจเดเวอร์ลอป
- ผู้แทนขายอาวุโส บริษัท นาราแลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บ.ไก่ย่างท่าช้าง
- ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท เซ็นทรัลโฮมแมกซ์2000
- กรรมการผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โกกิฟเวอร์
- เทรนเนอร์ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โกกิฟเวอร์

หัวข้อที่บรรยาย
- การให้บริการของ PC มืออาชีพหรือพนักงานขายหน้าร้าน
- หลักสูตร “Close Sale 3.0” (การสร้างและการปิดการขาย)
- หลักสูตร “เราจะไปด้วยกัน” (การพัฒนาทีมงาน)
- หลักสูตร “รู้แล้ว..รวยโลด” (การจัดการการเงินก่อนวัยเกษียณ)
- หลักสูตร “สว่าง 8 ด้าน อยู่ดีมีสุข” (พัฒนาครอบครัว และสังคม)
- หลักสูตร “Positive Life Brightsitive Work” (คนสำราญ งานสำเร็จ)
- หลักสูตร “Train the Trainer” (วิทยากรเป็นได้ ง่ายจัง)
- หลักสูตร “wow!! Service Mindset (การบริการลูกค้า)
- หลักสูตร “Secret to Success” (การสร้างความสำเร็จในองค์กร)
- หลักสูตร “The Power Within YOU” บึ้ม!! พลังใหม่ในตัวคุณ

ประสบการณ์บรรยาย(บางส่วน)
- หลักสูตร Close Sale 3.0 บริษัท นาราแลนด์ จก.
- หลักสูตร Close Sale บ. ซิตี้ออโต้ จำกัด( ผู้จำหน่ายรถยนต์ จากัวร์แลนโรเวอร์)
- หลักสุตร Close Sale for high Performance บ.ไทยประกันชีวิต จก.(มหาชน)
- หลักสูตร Sales For High Performance บ.ฮีโน่ประเทศไทย จก.
- หลักสูตร Wow! Service DUCATI (THAILAND) CO.LTD
- หลักสูตร Wow! Service บ.ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน)จก.
- หลักสูตร Positive Life บ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จก.
- หลักสูตร บึ้ม ! พลังใหม่ในตัวคุณ บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
- หลักสูตร บึ้ม พลังใหม่ในตัวคุณ บ.สตาร์เวล จก. 12 รุ่น
- หลักสูตร Close Sale for Hi-end Big Bike บ.เอพี ฮอนด้า จก.
- หลักสูตร Sale strategy ธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)
- หลักสูตร Sale Strategy ธนาคาร ยูโอบี จำกัด
- หลักสูตร Close Sale บ.เวสปาริโอ้VESPA จำกัด
- หลักสูตร บึ้ม! พลังขายในตัวคุณ บ.พานาโซนิค เอพีเซลส์ ไทยแลนด์ จำกัด
- หลักสูตร โคตรเซล ปิดขายแบบเบ็ดเสร็จ ธ.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 13 รุ่น
- หลักสูตร Close Sale บ. ซิตี้ออโต้ จำกัด( ผู้จำหน่ายรถยนต์ จากัวร์แลนโรเวอร์)
- หลักสูตร Wow! Service บ.การบินกรุงเทพ จก.(มหาชน) บางกอกแอร์เวย์
- หลักสูตร Train The Trainer บ.การบินกรุงเทพ จก.(มหาชน)บางกอกแอร์เวย์

สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เก็ทไวส์เซอร์ จำกัด 499 ซอยประชาสันติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
Surinthorn.gwiser@gmail.com 
Tel: 08-4646-4964

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม