//

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

งานเกษตรแฟร์ 2556

 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -9 กุมภาพันธ์ 2556


แนวคิดการจัดงาน “นวัตกรรมงานวิจัย นำเกษตรไทยไปสากล”

กิจกรรมในการจัดงาน:
- การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กว่า 70 รายการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านแรงงานภาคเกษตร เช่น เครื่องเก็บเกี่ยวมังคุด หรือเครื่องบินบังคับโดยใช้ GPS ที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการถ่ายภาพพื้นที่พบศัตรูพืชระบาด หรือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น
- นิทรรศการด้านวิชาการ ซึ่งนิทรรศการในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวิชาการด้านการเกษตรทุกแขนงบูรณาการด้วยกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ภายใต้ชื่องาน “การเกษตร นวัตกรรมจากธรรมชาติ” ซึ่งรูปแบบนิทรรศการจะเป็นแบบจำลองรูปแบบนวัตกรรมและการสาธิตการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนอีกด้วย
- การประกวดสุนัข การแสดงความสามารถพิเศษของสุนัขทรงเลี้ยง และการแข่งขันสุนัขว่ายน้ำ ทั้งประเภททีมและเดี่ยว ชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยปีนี้จะย้ายจากสนามรักบี้ไปจัดที่คณะสัตวแพทยศาสตร์และสระสุวรรณชาด

- การประกวดปลากัดหลากสายพันธุ์ก่อนเริ่มงาน แล้วนำไปแสดงบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกร จะมีการจัดพื้นที่ 100 คูหาสำหรับจังหวัดที่ประสบภัยแล้งนำสินค้ามาจำหน่าย มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมาจำหน่ายโดยนิสิต นักศึกษา มีสินค้าโอท็อป ตลาดน้ำโบราณของภาคกลางหลายแห่งนำมาแสดงที่สระน้ำหน้า มก. สวนสนุก 2 แห่ง สวนสมุนไพรสุขภาพ ผลไม้ตามฤดูกาล
- มหาวิทยาลัยได้เตรียมอาคารจอดรถ 4 แห่ง และทั่วไปไว้รองรับรถยนต์ได้กว่า 2,000-2,500 คัน


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม