//

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี (Halal Industrial Estate)

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี (Halal Industrial Estate)
ก่อตั้ง: ปี 2551
บริหารโดย: บริษัท ฟาตอนี อินดัสทรีส์ จำกัด
ที่อยู่: ปัตตานี
พื้นที่โครงการ: 933 ไร่
- เฟสแรก 172 ไร่
ใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี (2555-2557)
งบประมาณ: 230 ล้านบาท
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service Center):
พื้นที่ 5,000 ตร.ม. เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรอย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ จุดบริการเดียวซึ่งบริการประกอบด้วย
- การอนุมัติอนุญาตการประกอบการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
- การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล-GMP/HACCP
- การบริการด้านส่งเสริมธุรกิจและการตลาด
- การวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล
- การบริการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และพลังงาน
- การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในนิคมฮาลา
ลอุตสาหกรรม
- การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
จำนวนโรงงาน:
โรงงานที่จะก่อสร้างมี 3 ขนาดด้วยกัน
- พื้นที่ขนาด 200 ตร.ม.
- พื้นที่ขนาด 500 ตร.ม.
- พื้นที่ขนาด 1,000 ตร.ม.

รวมรายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี
- รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม